(11.00 hodin)
(pokračuje Býček)

Když řidič poruší předpis, je sankcionován, a bodovým systémem dokonce při nabytí těch dvanácti bodíků přijde o existenční podmínky. Ale já jsem si nevšiml, že se stejnou přísností, jak chce provoz ovlivnit Ministerstvo dopravy tímto zákonem, se chová k těm, kteří provádějí rekonstrukci a modernizaci dopravní infrastruktury například na té zmíněné dálnici D1. Jakým způsobem vůbec Ministerstvo dopravy řeší některé problémy?

Já jsem před pár dny dal přednost D1 místo vlaku, který přece jenom je lépe vybaven z hlediska časové dispozice mezi Prahou a Brnem, a s hrůzou jsem zjistil, že pro jeden zapomenutý stavební stroj a odkrytých nějakých 25 až 30 metrů svodu na kanalizaci jsme získali 65minutovou ztrátu ve čtvrtek kolem 21. hodiny. Co to je, prosím vás, za systém oprav a údržby, za který odpovídá Ředitelství silnic a dálnic? Co to je za systém, který umožňuje i odborům dopravy, třeba Magistrátu města Brna, aby povolil výjimky nebo prostě výluky na takovýchto komunikacích, že vlastně se zahltí celá městská část nebo okrajové části mající vliv potom na dopravu na buď hradecké, nebo můžeme klidně říct na D1?

Já si myslím, že bychom měli skutečně daleko přísněji se dívat i na hodnocení činnosti těchto zodpovědných za plynulost a bezpečnost na komunikacích atd. Bohužel tomu příliš pozornosti z Ministerstva dopravy věnováno není. Tedy bych chtěl požádat, skutečně požádat, aby Ministerstvo dopravy se věnovalo i otázkám užití zdrojů, které jsou ve fondu dopravní infrastruktury na příslušná léta, aby nedocházelo ke změnám z hlediska programu rekonstrukce a modernizace dopravní infrastruktury.

K samotnému zákonu. Domnívám se, že je třeba, a to i v další části rozpravy předložím, znovu posoudit moje předložené pozměňovací návrhy. Zejména zdůrazňuji ten pozměňovací návrh, který zvyšuje počet trestných bodů z 12 na 24, aby přece jenom v tom určitém období byla určitá nástupní benevolence.

Za druhé se domnívám, že je třeba proti usnesení hospodářského výboru, které je uvedeno v tisku lomeno jedna, tzn. abych byl přesný, 572/1, účinnost zákona, a sice usnesení hospodářského výboru je v bodě A.110. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou bodů - článek jedna, bodů 20, 21, 23, 25 až 29, 31 až 34, 37, §125b, 38 a 40, 44, článek dva a článek tři, které nabývají účinnosti dnem - a zde navrhuji změnu: nikoliv 1. ledna 2005, ale 1. 7. 2005. A dále text pokračuje: a s výjimkou článku jedna bodů 1, 3, 4 a 6, které nabývají účinnosti dnem 1. května 2006.

Třetí moje poznámka. Prosím vás, je zde znovu vznesen určitý spor a problém kolem zdravotní způsobilosti prokazování při nabytí nebo dožití se věku 60 let. My jsme bez ohledu na zdravotní způsobilost rozhodli, že budeme jako důchodci pracovat déle, ale nedali jsme to do souvislosti třeba i s tím, že zdravotní způsobilost musí být komplexně posouzena ve věku šedesáti. Čili je zde určitý návrh, určitá diskuse, zda neposunout i tuto věkovou hranici nutnou pro posouzení zdravotní způsobilosti. Nikdo se nás neptá, jestli jsme zdravotně způsobilí pokračovat nikoliv do důchodu, ale ještě v práci.

A pokud se týká jedné poznámky, chtěl bych poprosit - neboť to, co jsem prožil já před pár dny, protože jsem kandidát na šedesátiny, tak abych se vyhnul problémům s dokumentací, abych získal vlastně zdravotní způsobilost, tak jsem na to ztratil osm a půl hodiny ve vzorném městě Brně a jeho zdravotnických zařízeních. A snad největším paradoxem bylo, že vše záviselo pouze na mém prohlášení, že jsem zdravotně způsobilý. Tak když jsem to vyjádřil písemně, tak jsem to mohl klidně vyjádřit tomu příslušníkovi do očí, že jsem skutečně zdravotně způsobilý. A tiskopis, který je k tomu příslušný vydán, je nejméně 26krát větší, než je průkaz řidičský. I tato technická stránka věci prostě není (dořešena). Přitom do zákona dáváme, prosím vás, že musíme mít u sebe potvrzení o zdravotní způsobilosti. To budu nosit s sebou takovýto list s jedním razítkem? Budu moci mít kopii, nebo jakým způsobem tato záležitost bude řešena? Je to věc technická, ale myslím si, že není ani v daném okamžiku prostě domyšlená.

A ještě poslední moji poznámku. Prosím vás, bylo by potřeba, aby správci komunikací s vědomím toho, že nabude účinnost zákon v některých částech bezprostředně po vyhlášení a v některých od 1. 7. 2005, aby si uvědomili, jaký je rozpor mezi značením a příkazovými značkami, za které budou se dávat ty bodíky. Je zjevný v Praze rozpor mezi umístěním příkazových značek, značením na vozovce a řazením. A za to se dá přijít o řidičák, jenom to fikne. Přimlouvám se, aby prodloužená účinnost vedla všechny provozovatele a správce komunikace (k tomu), aby v souladu s novelou technicky přizpůsobili i technický stav značení.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Dalším přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec Miloš Melčák, kterého prosím, aby se ujal slova. Po něm bude hovořit pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážená paní předsedající, vážení páni ministři, zejména vážený pane ministře dopravy, vážené paní kolegyně, vážení páni kolegové, dovolte mi, abych v obecné rozpravě komentoval některé záležitosti, které jsou uvedeny v mém pozměňovacím návrhu, který jste před malou chvílí dostali na stůl, aby bylo možné se některými těmi záležitostmi trošku lépe probrat.

Především podotýkám, že jsou některé návrhy, které mě dělají velký problém v tom, abych je buď jako technik, nebo jako poslanec mohl přijmout. Upozornil bych především na záležitost jakéhosi zákazu, který se připravujeme vydat k používání pasivních detektorů radarových měřicích zařízení. Předpokládám, že expertizy, které k tomu byly vypracovány, jsou velmi fundované a naznačují, že zavedení tohoto bodu do našeho zákona by mohlo být považováno za jakési porušení ústavního pořádku, jakéhosi porušení ústavy.

Pokusil jsem se navrhnout formulaci, která podle mého názoru zcela prospěje tomu, aby nemohli řidiči používat zařízení, které by mohlo rušit tato zařízení, ale domnívám se, že moderní technika pokročila tak daleko, že mám-li být upřímný, tak ti řidiči, kteří si pořídili antiradary do svých vozidel, vynaložili zbytečnou investici.

Co mi dělá poměrně značné potíže a k řadě těch pozměňovacích návrhů, které jsem navrhl, a podotýkám, že značná část mých pozměňovacích návrhů je formulována k pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru a použil jsem číslování, které je použito ve sněmovním tisku 576/2, aby bylo jasno, aby nedošlo k nějakým rozdílům. Tím bych poprosil pana zpravodaje, aby mi prominul, že jsem v tom pozměňovacím návrhu uvedl pouze usnesení hospodářského výboru číslo 20 a neuvedl jsem, že to číslo beru v úvahu ze sněmovního tisku 576/2.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP