(11.30 hodin)
(pokračuje Pleva)

Teď bych chtěl mluvit vážně a k jinému problému a to je navrhované svícení i během tzv. letního času. Chtěl bych zde velmi podpořit pozměňovací návrh pana kolegy Melčáka, přestože mluvil tak dlouho, který vlastně tuto úpravu vypouští. Pokud řídíte, víte, že pokud je mezi svítícími auty jedno nesvítící, pokud všechna svítí a jedno nesvítí, stává se neviditelným. Právě v letních slunečných dnech, kdy se nejvíce po silnicích pohybují dvoustopá vozidla, která musí svítit, svítí ne proto, že bychom chtěli motorkáře nějak znevýhodňovat, ale právě proto, že je zvýhodňujeme, aby tato dvoustopá vozidla byla viděna. V letních dnech, pokud chceme, aby svítila i čtyřstopá vozidla, znevýhodňujeme dvoustopá vozidla. Už tak se mnoha motorkářům říká dobrovolní dárci orgánů. Po této úpravě to bude platit dvojnásob. Dále znevýhodňujeme chodce, kteří budou daleko hůře vidět a budou daleko ohroženější. Proto se domnívám, přestože nepochybuji, že ministerstvo navrhuje tuto úpravu, svítit celoročně, v dobrém úmyslu zvýšit bezpečnost, věřím, že tato úprava k zvýšení bezpečnosti nepovede, ale že tomu bude právě naopak.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nevidím žádnou takovou přihlášku. Proto zahajuji podrobnou rozpravu. Pokud má zájem vystoupit pan ministr, může kdykoli. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Paní místopředsedkyně, nezdržím dlouho. Díky, že rozprava byla velmi fundovaná. Chtěl bych říci, že kromě znepokojivého názoru pana poslance z jižní Moravy byla rozprava velmi kultivovaná a byla tam spousta podnětů.

Chtěl bych odpovědět na celoroční svícení. Je to věc, která je diskutována v celé Evropě. Je skutečně prokázáno, že když ve Finsku zavedli v roce 1977 celoroční svícení, nehodovost se snížila o 27 %. Určitě je tam více tma, každý, kdo tam byl, to ví. Ale podle výzkumu v Nizozemsku, kde udělali 24 studií, zjistili, že automobil, který při jízdě ve dne není osvětlen, je objektem smrtelné dopravní nehody 25krát častěji než automobil, který osvětlen je.

Jsou to věci, které u nás ověřeny nejsou, ale měli bychom evropské zkušenosti minimálně sledovat. Ministerstvo dopravy reagovalo kladně na poslanecký návrh svítit celý den. Tuto věc jsme připravovali až zhruba za dva roky, až shromáždíme všechny tyto studie. Mohu vám říci, že jsme se dohodli s výzkumnými ústavy v Rakousku a Německu, které fungují právě na těchto výzkumech nehodovosti a studují zavádění nových opatření, že si budeme navzájem vyměňovat zkušenosti. Výzkumy, které teď dostáváme k dispozici, skutečně potvrzují, že všechny instituty, které hospodářský výbor projednával a jsou nově zaváděné, jsou instituty osvědčené v Evropě a vedou jednoznačně ke snížení počtu těžce zraněných a usmrcených. Nehod přibývá i v Evropě, protože přibývá aut.

Na vysvětlenou, proč s sebou nosím cyklistickou helmu, chci říci, že dnes je Den bez aut. Možná je to signifikantní, že projednáváme tento důležitý zákon, který mobilitu nějakým způsobem upravuje a reguluje tak, abychom se všichni na silnicích vešli a nepozabíjeli se. Chtěl bych říci, že využít kolo k cestám do práce, zejména po Praze, je prokázáno, že do pěti kilometrů je rychlejší než auto. Všem to doporučuji. Kromě zdraví a určitého bláznovství je také potřeba vidět efektivitu, že je to rychlejší a bezpečnější.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane ministře. Nyní se o slovo hlásí pan zpravodaj. Je to už v rámci podrobné rozpravy, pane zpravodaji? Tímto tedy zahajuji podrobnou rozpravu. Oznamuji, že do ní mám kromě pana zpravodaje ještě devět dalších přihlášek. Nyní má slovo pan zpravodaj, poté bude mluvit pan poslanec Miroslav Kapoun.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlásil jsem se na začátek podrobné rozpravy proto, abych upozornil na proceduru, která vyvstala z toho, že více než dvacet poslanců v rámci předchozího projednávání zákona ve druhém čtení uplatnilo své pozměňovací návrhy. Protože jsme se posledně dostali do jakési legislativní pasti, upozorňuji na to, že každý, jehož pozměňovací návrh byl uveden v tisku 576/2, musí na tento pozměňovací návrh nyní odkázat. Jinak by tento pozměňovací návrh v novém druhém čtení nebyl vzat v potaz.

Současně tak činím já za sebe a za hospodářský výbor, to znamená, za hospodářský výbor jsem učinil na začátku projednávání, za sebe uplatňuji pozměňovací návrhy, které byly uplatněny jako body R1 - R21 v tisku 576/2, které jsou jinak součástí stenozáznamu v minulém druhém čtení.

Kromě toho se na mě obrátilo Ministerstvo vnitra se žádostí o provedení změny, která se týká sjednocení práv a povinností v oblasti vedení centrální evidence dopravních nehod. Návrh spočívá v tom, že v § 123 odstavec 3 zní: Evidence dopravních nehod je zdrojem údajů pro centrální evidenci dopravních nehod, která je informačním systémem, v němž jsou vedeny údaje o dopravních nehodách na území České republiky, a to v rozsahu uvedeném v odstavci 2. Centrální evidence dopravních nehod je informačním systémem veřejné správy podle zvláštního zákona - odkaz 34 a) - jehož správcem je policie.

Za druhé: V § 123 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní: Ministerstvo vnitra využívá veškeré údaje vedené v centrální evidenci dopravních nehod, a to nepřetržitým dálkovým přístupem. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

Za třetí: V § 124 se odstavec 6 zrušuje. Dosavadní odstavce 7 a 8 a označují jako odstavce 6 a 7.

Za čtvrté: V § 124 odstavec 6 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: je správcem centrální evidence dopravních nehod. Dosavadní písmena c) a d) a přeznačí jako písmena d) a e).

V diskusích, které se ostatně odrazily i v dnešní, i minulé obecné rozpravě, vyplynuly ještě některé další pozměňovací návrhy, proto mi dovolte uplatnit další pozměňovací návrh k bodu 43. V § 79 nový odstavec 8 zní: K měření rychlosti vozidel je oprávněna policie a obecní policie. Ostatní se ruší.

Pozměňovací bod 44 se vypouští.

K zákonu o přestupcích k pozměňovacímu bodu 86: V § 22 odstavec 1 písmeno h) se navrhuje nové znění: "porušením zvláštního právního předpisu - poznámka pod čarou 3f) - způsobí dopravní nehodu, při které dojde

1. k usmrcení nebo těžké újmě na zdraví,

2. k lehké újmě na zdraví."

V § 22 odstavec 3 se za slova "písmeno h)" vkládá slovo "bod 1".

V § 22 odstavec 6 se za slova "písmeno f)" vkládá "písmeno h) bod 2."

Nový pozměňovací návrh, který jsem označil jako XY, než dostane název, který zní: V § 86 se vkládá nové písmeno e), které zní: "e) obecní policie v blokovém řízení podle písmena d) bod 1 a 4 není oprávněna přijmout úhradu za uloženou pokutu v hotovosti. Je povinna vydat blok na pokutu na místě nezaplacenou s poučením o způsobu zaplacení pokuty, o lhůtě její splatnosti a o následcích nezaplacení pokuty. Současně předá poštovní poukázku nebo sdělí údaje potřebné k provedení bezhotovostní platby."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP