(11.40 hodin)
(pokračuje Kala)

Zde se srovnává režim, jak je navrženo, s režimem Policie České republiky.

Konečně změna zákona o Policii ČR. Za prvé pozměňovací bod 107: V § 7a se za slova "peněžní částka" vkládají slova "za blokové pokuty a".

Další je pozměňovací bod A110. Za větu první se vkládá nová věta, která zní: "Bod číslo 34 a bod, který jsem pracovně označil jako XY v části druhé, nabývají účinnosti dnem 30.6.2006."

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní pana poslance Miroslava Kapouna. Poté pan místopředseda Vojtěch Filip.

 

Poslanec Miroslav Kapoun: Děkuji. Vážená paní předsedající, jak jsem uvedl v obecné rozpravě, přednesu úpravu zákonů tak, jak jsem řekl, a to nejdříve návrh novely zákona 361, který směřuje k zrovnoprávnění postihu řidičů, kteří jsou občany České republiky, a řidičů, kteří nejsou občany České republiky.

V § 119 odst. 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní: "m) údaje o pozbytí práva k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku dosažením počtu 12 bodů v bodovém hodnocení, jedná-li se o řidiče, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem."

V § 120 se na konci odstavce 1 doplňuje věta: "V případě řidiče, který je držitelem řidičského průkazu, který nemá na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobé vízum - odkaz 33 - na dobu delší než jeden rok, vede registr řidičů obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu byl poprvé spáchán skutek, na základě kterého byl řidič zařazen do registru řidičů."

V § 123c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

"(4) Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností při provedení záznamu bodů, kterým řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, dosáhl celkového počtu 12 bodů, neprodleně písemně oznámí tuto skutečnost řidiči a ministerstvu."

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.

V § 123c se doplňují nové odstavce 7 a 8 tohoto znění:

"(7) Dosáhne-li řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, celkového počtu 12 bodů, pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území České republiky po dobu jednoho roku. Ministerstvo sdělí, po obdržení podkladů zaslaných příslušným obecním úřadem obce s rozšířenou působností, tuto skutečnost orgánu, který řidičský průkaz vydal.

(8) Lhůta jednoho roku uvedená v odstavci 6 počíná běžet ode dne uložení pokuty v blokovém řízení nebo nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku nebo trestném činu spáchaném jednáním zařazeným do bodového hodnocení, na jehož základě řidič dosáhl celkového počtu 12 bodů."

K novele zákona č. 200/1999 Sb. V § 22 odst. 1 písm. e) se doplňuje nový bod 5 tohoto znění:

"5. pozbyl jako řidič, který je držitelem řidičského průkazu Evropských společenství, řidičského průkazu vydaného cizím státem, mezinárodního řidičského průkazu vydaného cizím státem, právo k řízení motorového vozidla na území České republiky,".

V § 22 odst. 4 se za slova "bod 1" vkládají slova "a 5,".

To je změna, která zrovnoprávňuje české řidiče s řidiči, kteří nemají naši státní příslušnost.

Pokud se týká druhého problému, který jsem avizoval, to je zdražení nebo zvýšení poplatků za průjezd naší republikou, navrhuji zařadit samostatnou část, nepřímou novelu, která by řešila zvýšení poplatku za tranzit přes Českou republiku zrušením jednodenního poplatku a zavedením třídenního.

Pozměňovací návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:

1. V § 20 odst. 2 se slova "jeden den" nahrazují slovy "tři dny".

2. V § 20 odst. 4 větě druhé se slova "jeden den" nahrazují slovy "tři dny".

3. § 20 odst. 5 zní: "(5) platnost kuponu prokazujícího zaplacení poplatku na tři dny počíná dnem vyznačeným na kuponu a končí uplynutím třetího kalendářního dne".

4. V § 20a odst. 6 větě první se slova "jeden den" nahrazují slovy "tři dny".

Já bych chtěl poděkovat ministerstvu a jeho legislativě, že mi pomohla tyto pozměňovací návrhy zpracovat.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Kapounovi. Prosím nyní pana místopředsedu Vojtěcha Filipa. Po něm bude mluvit pan poslanec Ladislav Urban.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, paní a pánové, potvrzuji svůj pozměňovací návrh z prvně konaného druhého čtení, označený jako B1, týkající se § 41 odst. 3, resp. odst. 4. Je to oprávnění ministra vnitra stanovit vyhláškou další vozidla, která plní úkoly související s výkonem zvláštních povinností.

Vím, že o tom byla diskuse, že vlastně dubluji určitý návrh, kdy vláda dává označená vozidla. Mně nejde o žádná vozidla s majáčkem, jde mi o to, že ministr vnitra může při určitých situacích nutně potřebovat stanovit další počty vozidel, která nemají majáčky, ale jsou zvláštně označena a plní zvláštní úkol při konkrétní akci. Není to dublování, je to jen rozšíření možností a nerozšíření majáčků.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane místopředsedo. Jestli dovolíte, kolegyně a kolegové, přečtu seznam dalších poslanců, kteří se hlásí do podrobné rozpravy. Jsou to poslanci Ladislav Urban, Karel Vymětal, Ladislav Býček, Petr Pleva, Ladislav Šustr, Miloš Melčák, Miloš Patera, Tomáš Dub, Lubomír Suk, Martin Říman, Martin Kocourek, Pavel Hrnčíř a Karel Sehoř. Tito poslanci jsou do této chvíle přihlášeni do podrobné rozpravy. Nyní prosím pana poslance Ladislava Urbana.

 

Poslanec Ladislav Urban: Ano, děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásil ke svým pozměňovacím návrhům předneseným v minulém druhém čtení. Chci se přihlásit k tisku 576/2, kde jsou moje pozměňovací návrhy uvedeny pod písmeny J1 až J12.

Mám jen jednu malou změnu, a to u bodu J3, kde vyškrtávám variantu 1 a zůstává pouze varianta 2, která zní, že (za) slova "řidiči vjíždějící na kruhový objezd" se vkládá čárka a dále slova "který musí být označen".

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní požádám poslance Karla Vymětala, dále se připraví pan poslanec Ladislav Býček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP