(11.50 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se věnoval jenom jedné otázce, která se dotýká provozu na pozemních komunikacích, a sice otázce označení vozidel těžce zdravotně postižených občanů.

Musím říci, že v minulém druhém čtení mi paní kolegyně Páralová udělala velkou publicitu v této otázce, i když si myslím, že trošku nezaslouženě, protože návrh Poslanecké sněmovně předložil hospodářský výbor. Já jsem ani na jeho zasedání nebyl a souhlasím s tím, že to je věc, tak jak je to předložené - Ministerstvo dopravy s tím souhlasilo - která je sporná minimálně v tom, že omezuje vlastně těžce zdravotně postižené na velice úzkou skupinu občanů. Musím říci, že tato publicita vlastně spustila to, že se na mě začali obracet občané dopisy, e-maily, různá sdružení invalidů. Za mnohé bych jmenoval např. Sdružení invalidních motoristů z Ostravy, kteří mi dali velké množství podnětných návrhů, takže suma sumárum vlastně to vyšlo do pozměňovacích návrhů, které mám připraveny.

Myslím si, že to je problém, který je třeba řešit. Možná za všechny z dopisů, které jsem dostal, bych ocitoval z jednoho, kdy mi napsali dva invalidní manželé. Píšou mi: "V minulosti jsme se já a moje manželka obrátili na vládu a jednotlivé poslanecké kluby Parlamentu s připomínkou k situaci, která nastala po nerozumném sloučení označení O1 a O2 pro vozidla invalidů. To je vlastně původní zákon. Od Ministerstva práce a sociálních věcí jsme dostali odpověď, že důvodem této změny bylo umožnit našim občanům využívání výhod plynoucích z tohoto označení v zahraničí. Že se tím ale výrazně zkomplikoval život těžších invalidů zde v České republice, to, jak se zdá, nikomu z vlády nevadí. Do zahraničí zpravidla těžší invalida zase tak často nejezdí, někteří vůbec. Naopak doma se s realitou nemožnosti zaparkovat setkáváme téměř denně."

Píšou dále, že velkým problémem je to, že na vyhrazených místech ve většině případů parkují takoví držitelé označení, na kterých na první pohled vidíte, že to nepotřebují. Pohybují se snadno bez jakýchkoliv pomůcek, k chůzi nepotřebují ani jednu hůlku. Takovýto invalida přece může parkovat na normálním místě. Není důvod, aby zabíral vyhrazené místo, které jedině může použít jiný invalida, kterému toto značně komplikuje obstarání základních životních potřeb, když má snahu se o sebe starat co nejvíce sám.

A teď tady popisují jeden případ, který se stal zřejmě v Hradci Králové. Píšou: U prodejny Delvita jsou u vchodu dvě vyhrazená místa. Tuto prodejnu navštěvujeme proto, že má vyhrazená místa v těsné blízkosti vchodu a svojí rozlohou je jednou z mála, kterou zvládneme. Nedokážeme vzhledem ke svému postižení obejít např. mnohem levnější, ale větší Kaufland, který má víc vyhrazených míst dál od vchodu. Obě místa byla obsazena. Na jednom místě stálo vozidlo z Hradce Králové. Do něho později nastoupil pán, který trochu napadal na jednu nohu a šel bez hole. Klademe otázku: Musel tam stát? Nejblíže vchodu stál automobil s poznávací značkou - teď ji tady píšou, bylo to z Moravskoslezského kraje, vozidlo bylo označeno invalidním znakem s evidenčním číslem - tady ho citují, AA38799. Ten údajně patřil pánovi bez sebemenšího zjevného postižení, který bez problému donesl do auta basu piv. Když jsem se osazenstva automobilu zeptal, zda jim není hloupé zabírat místo těžším invalidům, kteří tam potřebují parkovat, všichni se mi vysmáli.

To je jeden z příkladů, kdy lidé, kteří to vůbec nepotřebují, zabírají tato místa.

Dámy a pánové, po všech těch diskusích, peripetiích, podnětech, které jsem dostal, jsem si dovolil zpracovat pozměňovací návrh, který teď přednesu, o kterém si myslím, že podstatným způsobem řeší zneužívání tohoto označení. Vůbec netvrdím, že je ideální a že řeší všechno. To asi ideální řešení nenajdeme žádné.

Musím říci, že sám nebudu hlasovat pro pozměňovací návrh hospodářského výboru, který opravdu zužuje problematiku velice tvrdě a striktně a nepatřičně. Proto navrhuji v prvním pozměňovacím návrhu toto znění:

Za prvé. V části první za bod 9 se vkládá nový bod, a ostatní se přečíslují, který zní:

V § 67 odstavci 2 se na konci první věty doplňují slova: "a to pouze těm osobám, které se pohybují jen pomocí invalidního vozíku nebo kompenzační pomůcky pro tělesně postižené nebo ortopedicko-protetické pomůcky." Odkaz: Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, příloha č. 3.

K tomuto pozměňovacímu návrhu bych dal možná ještě několik slov. Byly i takové návrhy, aby se nepoužívaly tyto pomůcky pro tělesně postižené, ale aby se používaly přímo diagnózy, které by se daly odvodit, ale odvolat bohužel jenom na vyhlášku Ministerstva zdravotnictví. Je to problém. Asi by to bylo možná jednodušší, lepší, ale nelze se v zákoně odvolávat na vyhlášku. V zákoně je třeba se odvolávat na zákon. Takže tato forma je neprůchodná. To k prvnímu pozměňovacímu návrhu.

Druhý pozměňovací návrh řeší problémy, abychom vyloučili, aby vozidla, která vozí označení O1, byla používána pro občany, kteří to nepotřebují a ani nemají toto oprávnění.

Můj druhý pozměňovací návrh zní: V části první za bod 9 se vkládá další nový bod, který zní: V § 67 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3 - a ostatní se přečíslují - tohoto znění:

Třetí odstavec: Označení vozidla O1 lze použít pouze v případech, je-li ve vozidle přepravována osoba, která má oprávnění používat označení O1, a tato osoba musí mít u sebe průkaz opravňující ji k užívání tohoto označení a na výzvu policisty nebo strážníka obecní policie je povinna jej předložit ke kontrole.

To je případ, kdy děcka si vezmou auto otce, který má toto označení, a jedou si do obchodu pro pivo a postaví se samozřejmě na vyhrazené parkoviště.

Třetí pozměňovací návrh je řešením problému, kdy umožníme těmto těžce postiženým občanům, aby mohli na dobu nezbytně nutnou v případě nutnosti vjíždět do pěší zóny. To zatím v zákoně nemáme.

Třetí pozměňovací návrh zní: V části první za bod 9 se vkládá další nový bod, který zní: V § 67 se v odstavci 3 za slovo "dodržovat" vkládá text "§ 39 odstavec 4". - To je ta pěší zóna.

Dámy a pánové, poslední pozměňovací návrh, už velice krátký, řeší problémy, kdy za nedodržování povinností musíme do přestupků toto také zahrnout, a proto to dávám do části, která se týká přestupků.

Čtvrtý pozměňovací návrh zní: V části druhé v § 22 odstavec 1 písmeno f) bodu 11 se na konci doplňuje text "nebo neoprávněně použije označení vozidla O1 při stání, parkování nebo při jízdě".

Dámy a pánové, to je k této problematice všechno a já doufám, že našim těžce zdravotně postiženým občanům tímto vytvoříme podmínky, aby mohli důstojně mezi námi žít. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím nyní pana poslance Ladislava Býčka a po něm bude mluvit pan poslanec Petr Pleva. Pan poslanec Ladislav Býček.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP