(12.00 hodin)

Poslanec Ladislav Býček: Vážená paní místopředsedkyně, dovolte mi, abych potvrdil své pozměňovací návrhy přednesené v takzvaném druhém čtení a uvedené v tisku 576/2 v bodu C1 až C7. Tyto své pozměňovací návrhy si dovoluji rozšířit o posun účinnosti, jak už jsem uvedl, a sice je to pozměňovací návrh v usnesení hospodářského výboru v tisku 576/2 A10, dosavadní část pátá.

Přednesu text nového usnesení, respektive svůj pozměňovací návrh. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení s výjimkou článku 1 bodu 20, 21, 23, 25 až 29, 31 až 34, 37 §125b, 38 a 40, 44, článek 2 a článek 3, které nabývají účinnosti dnem 1. července 2005, a s výjimkou článku 1 bodu 1, 3, 4 a 6, které nabývají účinnost dnem 1. května 2006.

Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana poslance Petra Plevu, připraví se pan poslanec Ladislav Šustr.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, chci se přihlásit ke svým pozměňovacím návrhům, které byly předneseny v minulém druhém čtení, a trvám na nich.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám. Prosím pana poslance Šustra, poté pana poslance Miloše Melčáka.

 

Poslanec Ladislav Šustr: Vážená paní předsedající, dámy a pánové, mám tak jednoduchý pozměňovák, že ho přečtu ještě jednou.

Návrh zní. V části první se vkládá nový novelizační bod, který zní: V § 47 odst. 4 a 5 se slova "20 000 korun" nahrazují slovy "50 000 korun".

Pouze poznámka. Tento návrh je funkční alternativou k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kaly. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji panu poslanci Šustrovi. Prosím pana poslance Melčáka a poté pana poslance Miloše Pateru.

 

Poslanec Miloš Melčák: Vážená paní předsedající, vážené dámy, vážení pánové, na začátku projednávání tohoto bodu jste dostali na stůl mé pozměňovací návrhy. Dovolil bych si je stručně okomentovat. Především bych znovu zopakoval, že pozměňovací návrhy v první části jsou vztahovány k usnesení hospodářského výboru ve znění a v číslování použitém ve sněmovním tisku 576/2.

První pozměňovací návrh vám dává variantu definice celostátního dopravního informačního systému, který jsem oprostil od jakýchkoliv spekulací, že bude následně tento informační systém předán nějaké soukromé firmě.

V bodě druhém se pozměňovací návrh týká toho, že se vypouští možnost strážníka obecní policie, aby zasahoval do řešení přestupku.

V bodě třetím, na ten si vás dovolím trošku šířeji upozornit, jsou nově koncipovány povinnosti učitele autoškoly tak, aby nezavdávaly příčinu, že jakákoliv jízda učitele autoškoly ve vozidle, byť ho neřídí, byť neučí žáka, nebyla spojována s tím, že to nesmí učinit. Jinými slovy - pokud používá učitel autoškoly vozidlo, které je zpravidla v jeho soukromém držení nebo v držení jeho firmy, tak, že ho řídí někdo jiný, neříkejme, že si nesmí vypít jedno pivo.

Bod čtvrtý. Upozorním na to, že lepším způsobem formuluje povinnost, která neplatí pro horskou službu, aby to bylo jednoznačněji formulováno.

Některé body přeskočím - ale nemohu přeskočit bod pátý a to je formulace oněch antiradarů, o kterých jsem se zmínil v obecné rozpravě. Přečtu jenom jednu větu. Nikdo nesmí používat technické zařízení, které aktivně ruší nebo znemožňuje funkci technických prostředků, které používá policie, případně vojenská policie.

V bodě 6 je nabízena lepší formulace, případné vypuštění celého odstavce, který je uveden pod pozměňovacím návrhem A17, tak, aby znělo lépe česky a bylo logičtější. To je varianta dvě. Sami rozhodněte, jestli ji vypustíme, nebo se přikloníme k variantě dvě nebo nějaké jiné.

V bodě 7 v pozměňovacím návrhu A18 došlo podle mého názoru k drobounké chybičce tím, že je tam zmiňováno předjíždění chodce, zatímco každý automobilista ví, že chodec by měl chodit po levé straně, takže ho v podstatě nemůžeme předjíždět. Navíc je to chodec, takže ho pouze objíždíme, když jde proti nám v protisměru. V tom smyslu je tento bod.

Bod 8. Nabízím lepší formulaci, co se může dít, jak se může předjíždět v těsné blízkosti nebo na křižovatce.

Bod 9 nebudu komentovat.

Bod 10. Zase nabízím lepší a stručnější formulaci, kdy může vozidlo zastavit v křižovatce.

Pokud jde o bod 11, tak se týká výkonu taxislužby. Myslím si, že tato formulace je také jak se říká jedlejší.

Myslím si, že bod 12, tak jak je v bodě A26, je trošku zavádějící a umožňuje, aby jakékoliv vozidlo, které plní v podstatě úlohu podle kteréhokoliv ze zákonů, mohlo porušovat zákaz zastavení a stání. Nabízím formulaci, že se tak může dít pouze u vozidel, která to dělají podle zákona o poštovních službách, to znamená pošťáci, to znamená ne dělají, ale zastavují na zákazu zastavení a stání, a že to neplatí pro řidiče vozidel provádějících nezbytnou dopravní obsluhu a zásobování.

Nyní k bodu 15. To je zmiňované od pana poslance Plevy svícení. Nabízím dvě varianty. Nabízím variantu jak svícení pouze v zimním období, tak variantu celoročního svícení, ale upozorňuji, že v bodě A29, který máte ve sněmovním tisku 576/2, je v podstatě chyba, protože umožňuje výklad, že motorové vozidlo může mít rozsvícena buď obrysová světla, nebo potkávací světla, nebo obrysová světla a světla pro denní svícení. Vkládám tam spojku "a", to znamená, že musí mít rozsvícena buď obrysová světla a potkávací světla, nebo obrysová světla a světla pro denní svícení, pokud je tím vozidlo vybaveno. Další věc, která si myslím, že chybí v bodě A29, je aspoň podle některých expertů, že tramvaj by nemusela mít rozsvícená světla za snížené viditelnosti. Je to jenom v podstatě nabídnutá formulace, která by se mohla použít, pokud experti dojdou k závěru, že tramvaj tam skutečně chybí.

Bod 16 - A31. Dovolím si doporučit Sněmovně, aby neřešila snížení rychlosti vozidel, které se mohou pohybovat na dálnici, na 60 km z 80 km, že sice tím umožní, aby se po dálnici pohybovaly různé pomalejší nákladní automobily, ale domnívám se, že dálnice už je dnes tak zacpaná, že tam snižovat pro některá vozidla rychlost a snižovat průjezdnost dálnice už není účelné.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP