(12.20 hodin)
(pokračuje Melčák)

Dávám vám ke zvážení, pokud se rozhodneme celoročně svítit, že bychom neměli zapomínat na chodce, a myslím si, že bychom měli pomalu začít uvažovat o tom, že chodec, pokud se pohybuje mimo obec, by měl být nějakým způsobem označen buď bezpečnostní vestou, nebo světýlkem, protože z vlastní zkušenosti vím - a vy to znáte jako řidiči určitě - že největší nebezpečí v noci jsou chodci mimo obec, kteří nejsou v podstatě žádným způsobem viděni. Nabízím tady formulaci. Pokud Sněmovna se bude chtít jí zabývat, budu velmi rád.

Záležitosti rychlosti jsem zmínil. Cyklista mladší osmnácti let za jízdy použít ochrannou přilbu, jsem uvedl.

Zbývá mi tedy v podstatě pouze upozornit na to, že doporučuji, aby jak Ministerstvo vnitra, tak policie měly ve svých povinnostech nebo ve svých úkolech, že provádí prevenci v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. A proto v bodu 61 a 62 vám to uvádím.

Část 3 a 4 jsem podrobně zdůvodnil v obecné rozpravě.

V části 5 je onen zmiňovaný ABOL systém, jinými slovy jakési vodní dýmky používající alkohol k omámení.

Děkuji vám opět za vaši trpělivost. Děkuji vám, že jste mě vyslechli, a končím své vystoupení v podrobné rozpravě.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji vám, pane poslanče. Prosím pana kolegu Miloše Pateru, aby se ujal slova, a poté bude mluvit pan poslanec Tomáš Dub.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážená paní předsedající, vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych pouze potvrdit svůj pozměňovací návrh, který byl obsažen ve sněmovním tisku 576/2 písm. D1 až D6. Důvodovou zprávu máte obsaženu v materiálu, který byl rozdán na lavice při prvním projednávání druhého čtení. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Miroslava Němcová: Děkuji, vám, pane poslanče. Prosím pana poslance Tomáš Duba, dalším přihlášeným je pan poslanec Lubomír Suk.

 

Poslanec Tomáš Dub: Děkuji vám, paní předsedající. Vážení členové vlády, dámy a pánové.

Za prvé si dovoluji setrvat na svém pozměňovacím návrhu, tak jak byl uveden v tisku 576/2. A dále si ho dovoluji rozšířit takto:

Pozměňovací návrhy k zákonu č. 361/2000 Sb.:

I. K části I. vládního návrhu - změna zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací návrh č. 1:

V § 2 se na konci textu písmena ee) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "překážka provozu na pozemních komunikacích je i vozidlo stojící neoprávněně na vyhrazeném parkovišti označeném příslušnou dopravní značkou,".

Zdůvodnění: Navrhuji ze zákona definovat za překážku provozu na pozemních komunikacích i vozidlo neoprávněně stojící na vyhrazeném parkovišti. Toto ustanovení má umožnit nařízení odstranění takového vozidla i strážníkem obecní policie, což by podstatně zlepšilo operativnost při odstraňování vozidel z vyhrazených parkovišť zejména v zóně placeného stání, neboť dnes je nutno postupovat u každého vozidla stojícího neoprávněně na vyhrazeném parkovišti individuálně na základě samostatného rozhodnutí strážníka obecní policie nebo příslušníka Policie České republiky.

Druhý pozměňovací návrh k tomuto zákonu:

V § 45 se na konci odst. 4 doplňuje věta: "Splatnost nákladů na odstranění vozidla vzniká dnem, kdy vozidlo bylo z komunikace odstraněno."

Zdůvodnění: Doba splnění závazku může být stanovena rozhodnutím, dohodou nebo právním předpisem; není-li žádným z těchto způsobů určena, platí pro dobu splatnosti obecné ustanovení § 563 občanského zákoníku, podle kterého je dlužník povinen splnit dluh prvního dne poté, kdy byl o plnění věřitelem požádán. Při odstranění vozidla z komunikace stávající znění zákona sice ukládá provozovateli vozidla náklady na jeho odstranění uhradit, ale nestanoví jejich splatnost tak, aby si dodavatel služeb spočívajících v odtahu vozidla a poskytnutí hlídaných parkovacích služeb mohl zajistit jejich úhradu pomocí institutu zadržení věci podle § 175 a následných občanského zákoníku, tj. předáním odstraněného vozidla až po vyrovnání dluhu provozovatele zaplacením dlužné částky za poskytnuté nucené služby. Při současných problémech s vymahátelností práva a s neplacením dluhů proto pokládám za vhodné doplnit institut odstranění vozidla z pozemní komunikace tak, aby dodavateli služeb bylo umožněno zajištění dlužné částky zadržením odstraněného vozidla. Předešlo by se tak zbytečnému zatěžování soudů při vymáhání dluhů, faktické nevymáhatelnosti dluhů cizinců a ve svých důsledcích by tato úprava přispěla i k upevnění dopravní kázně.

A třetí pozměňovací návrh k zákonu č. 361/2000 Sb.:

V § 125 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písm. e), které zní:

"e) nesdělila na výzvu správního orgánu údaje potřebné pro zjištění totožnosti osoby, které svěřila řízení vozidla."

Písm. e) se může změnit na písm. f), pokud bude přijat příslušný pozměňovací návrh hospodářského výboru.

Zdůvodnění: Toto nově navrhované ustanovení má umožnit uložit pokutu fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě v případě porušení § 10 odst. 3.

Dále navrhuji jako samostatný pozměňovací návrh vložení nové části čtvrté - Změna zákona o silniční dopravě - za stávající část třetí vládního návrhu.

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., atd., ve znění pozdějších zákonů, se mění takto:

1. V § 3 se doplňuje odst. 5, který zní:

"(5) Tuzemský dopravce, který není oprávněn podnikat v oboru živnosti ´taxislužba´, je povinen zajistit, aby jím používaná vozidla nebyla označena způsobem zaměnitelným s vozidly taxislužby a aby jím poskytované přepravní služby nebyly nabízeny způsobem s taxislužbou zaměnitelným."

Zdůvodnění: Nově se vkládá odst. 5, který stanovuje povinnost tuzemskému dopravci, kterému nebyla udělena koncese pro předmět podnikání "taxislužba", zajistit, aby jím používaná vozidla nebyla označena způsobem zaměnitelným s vozidly taxislužby a aby jím poskytované služby nebyly nabízeny způsobem s taxislužbou zaměnitelným.

Druhý pozměňovací návrh k tomuto zákonu:

Paragraf 5 včetně nadpisu zní: "§ 5 Dobrá pověst

(1) Dobrou pověst pro účely tohoto zákona má osoba,

a) kterou příslušný živnostenský úřad posoudil jako osobu bezúhonnou,

b) které živnostenský úřad nezrušil v průběhu posledních pěti let na návrh dopravního úřadu nebo Ministerstva dopravy živnostenské oprávnění,

c) která neprovozovala silniční dopravu pro cizí potřeby v průběhu posledních pěti let před podáním žádosti neoprávněně,

d) které nebyla v průběhu posledních pěti let před podáním žádosti zrušena koncese

1. z důvodů porušování povinností uložených právními předpisy, které s provozováním silniční dopravy souvisejí, nebo

2. proto, že neplnila podmínky stanovené v koncesi.

(2) U právnické osoby musí podmínku dobré pověsti splňovat statutární orgán nebo jeho člen, popř. odpovědný zástupce - odkaz pod čarou 5) - pokud je ustanoven.

(3) U fyzické osoby musí podmínku dobré pověsti splňovat fyzická osoba sama a též odpovědný zástupce - odkaz pod čarou 5) - je-li ustanoven.

(4) Dobrá pověst musí trvat po celou dobu provozování dopravy. Dopravní úřad zkoumá splnění podmínky dobré pověsti, kdykoli je to potřebné pro plnění úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona.

(5) Dopravnímu úřadu, který zkoumá splnění podmínky dobré pověsti, je dopravce povinen poskytnout potřebnou součinnost a na požádání mu předložit výpis z rejstříku trestů osob uvedených v odstavcích 2 nebo 3, který nesmí být starší než 3 měsíce."

Zdůvodnění: Doplňuje se předkládání výpisu z rejstříku trestů, je doplněna povinnost dopravce poskytnout potřebnou součinnost při provádění prověrky dobré pověsti, kterou může provést dopravní úřad kdykoliv, vypouští se text týkající se časové lhůty zkoumání dobré pověsti, protože tato lhůta je obsažena v její definici.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP