(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, uplynula doba na polední přestávku. Chtěl bych vás přilákat na dnešní odpolední jednání Poslanecké sněmovny. Budeme pokračovat pevně zařazenými body, to znamená, že nejdříve projednáme bod č. 16, potom bod č. 29 a pak se vrátíme do rozjednaného bodu č. 17 - provoz na pozemních komunikacích.

 

Prvním bodem dnešního odpoledního jednání tedy je

 

16.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 641/ - druhé čtení

 

Za omluveného ministra průmyslu a obchodu nám uvede tento návrh místopředseda vlády pan Martin Jahn. Prosím pana místopředsedu, aby se ujal slova. Ještě než tak učiní, bych žádal, aby se připravil pan poslanec Oldřich Vojíř za hospodářský výbor a pan poslanec František Beneš za výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, kteří jsou zpravodaji výborů k tomuto tisku.

Prosím pane místopředsedo vlády, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn: Děkuji, pane předsedající. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dobrý den. Dovolte, abych ihned po přestávce přistoupil s odůvodněním novely energetického zákona, kterou zde budu prezentovat za pana ministra Milana Urbana, který je na dnešní jednací den omluven.

Tuto novelu jste projednali poprvé dne 5. května 2004 v prvním čtení a pak byla přidělena hospodářskému výboru. Navíc tuto novelu projednal také výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

Hlavním cílem této novely je zajistit kompatibilitu s právem a s normami Evropské unie.

Hospodářský výbor doporučuje tuto novelu ke schválení s pozměňovacími návrhy, které tento zákon zpřesňují. Pan ministr Urban s těmito pozměňovacími návrhy souhlasí, s výjimkou těch, které bych rád teď přednesl.

Za nešťastné považujeme řešení, kde dochází ke změně účasti konečných zákazníků na nákladech vyvolaných připojením jejich odběrních míst k elektrizační soustavě. Energetický zákon v této souvislosti sleduje následující princip: Na nákladech spojených s připojením k síti by se měl primárně podílet ten, kdo tyto náklady vyvolal. Proto nelze považovat za zcela spravedlivé, aby se na úhradě těchto nákladů podíleli i ti zákazníci, kteří z toho nemají žádný prospěch. Usnesení hospodářského výboru navrhuje vypuštění dvou ustanovení týkajících se těchto otázek, a tím změnu jednoho ze základních principů tohoto zákona v neprospěch ostatních zákazníků a zejména v neprospěch domácností a malých a středních firem.

Za problematické považuje pan ministr průmyslu a obchodu i to, že úhrada těchto nákladů v současné době tímto způsobem probíhala a probíhá. A to znamená, že ti zákazníci, kteří takto své náklady hradili, by toto mohli považovat za diskriminaci. Nelze pominout ani negativní dopad, který by se mohl promítnout do cen energií pro všechny zákazníky.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí rovněž doporučil tuto novelu ke schválení s jedním pozměňovacím návrhem.

Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, věřím, že mé zdůvodnění k těmto pozměňovacím návrhům vezmete při hlasování v potaz, a samozřejmě tyto pozměňovací návrhy může ještě ve třetím čtení pan ministr Urban vysvětlit osobně.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Martinu Jahnovi. A připomínám, že návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru. Návrh projednal i výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení obou výborů vám byla rozdána jako sněmovní tisky č. 641/1 a 641/2.

Nyní žádám, aby se slova ujal zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Oldřich Vojíř, a pana místopředsedu vlády pana Martina Jahna, žádáme, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, kdyby bylo potřeba, aby reagoval na průběh rozpravy. Prosím pana kolegu Oldřicha Vojíře. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedající. Pane vicepremiére, dámy a pánové, tak jak bylo asi už v této Sněmovně několikrát řečeno na margo novely tzv. energetického zákona, tato norma má promítnout především dvě evropské směrnice, a to č. 54 a 55, z roku 2003, kde za prvé jejím nosným tématem je vyřešení tzv. právního oddělení přenosu a distribuce od výroby a obchodu a za druhé nastavit režim pro malé odběratele, kteří se nemusí ze zákona vybavit speciálním měřidlem a mohou přitom o dodávku energie pouze požádat, ta jim je dodána, a teprve poté bude tato záležitost zasmluvněna a samozřejmě fakturována.

Myslím si, že jedna z věcí, která je také pozitivní, je ta skutečnost, že do vzdálenosti 50 metrů od uzlového bodu bude přípojku hradit příslušná distribuční soustava. Myslím si, že to je jisté zlepšení a určitě komfort pro zákazníky.

To, co se prozatím nepodařilo doprojednat a odladit, je otázka připojovacích poplatků. Jsem přesvědčen o tom, že i toto by mělo být řešeno, zřejmě asi ne v této novele, ale v co nejbližší budoucnosti, protože musí být oddělen režim, kdy si sjednáte příslušný výkon a dodržujete tento sjednaný výkon, a musí být oddělen režim, kdy si sice sjednáte příslušný výkon a odebíráte například pak pouze 10 % a vytváříte de facto jakési uvízlé náklady nebo vícenáklady pro tu firmu, která zajistila připojení tohoto příslušného výkonu a musí udržovat příslušné zálohy v chodu tak, aby kdykoli - a to se týká především elektrické energie - otočíte spínačem, tak aby vám byla dodána elektrická energie v příslušném objemu.

Hospodářský výbor velmi pečlivě projednal tuto novelu. Sešlo se opět, musím říci, mnoho pozměňovacích návrhů, více než stovka pozměňovacích návrhů, z toho poměrně velká část byla opět akceptována. A já zde z tohoto místa teď nechci polemizovat o tom, co je toho příčinou, jestli je to malá míra komunikace těch, kteří zákon připravují, s těmi, kteří jsou nakonec uživateli toho zákona, nebo jestli v daném čase od doby přípravy po jeho projednávání nastanou takové skutečnosti, že je zapotřebí některé věci upravit.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP