(14.40 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Myslím si, že je to mix obou dvou těchto skutečností.

Sám pevně věřím, že toto je spíše technicistní norma, ve které by měly být nastaveny podmínky volného, nediskriminačního trhu s elektrickou energií a zároveň by mělo dojít k rychlejšímu otevření trhu se zemním plynem. Výsledkem by měla být optimální cena elektrické energie a zemního plynu, stanovená nikoli na základě regulací, nikoli na základě vlivu vlády, ale na základě podmínek stanovených trhem. Je to přínosem pro všechny odběratele a samozřejmě pro ty velké průmyslové celky by to mělo mít výrazný dopad. S tím, že budou-li rozumně nastaveny podmínky nejen v České republice, ale já pevně doufám, že i v celé Evropě, je šance otevřít celý evropský trh s elektrickou energií a zemním plynem, a toto by mělo přinést mnohem větší efektivitu využívání energetických surovin a forem energie jako takových.

Nyní jsem připraven v podrobné rozpravě přidat k usnesení hospodářského výboru některé pozměňovací návrhy, které mají spíše charakter technických anebo legislativně technických návrhů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Vnímám vaši přihlášku do podrobné rozpravy. Ptám se jenom, jestli chcete využít svého práva přednosti v těch pozměňovacích návrzích, nebo do pořadí. Do pořadí, dobře.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec František Beneš. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych také já splnil svoji zpravodajskou povinnost a abych vás informoval o tom, že výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí se zabýval energetickým zákonem hlavně z pohledu měst a obcí, to znamená z pohledu regionů, ve kterých se bude tento zákon dále uskutečňovat. O mnohém již zde informovali mí předřečníci a já nemám, co bych k tomu dodával. Splním tedy svou povinnost jenom tím, že zcela formálně a oficiálně vás seznámím s usnesením, které máte ve sněmovním tisku 641/1, a tím toto učiním.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 36. schůzi po odůvodnění náměstka ministra průmyslu a obchodu Ing. Martina Peciny, po zpravodajské zprávě a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 641 projednat a schválit ve znění s jediným přijatým pozměňovacím návrhem. Byla o něm zmínka - v § 45 odstavec 2 doplnit větu: "Elektrickou přípojku nízkého napětí do délky 50 m sloužící pro dodávku elektřiny domácnostem pro účely bydlení hradí příslušný provozovatel distribuční soustavy." Pověřil zpravodaje, aby s tímto usnesením sněmovnu seznámil, a já jsem to učinil.

Jedná se o velmi důležitý zákon, o jeden ze základních zákonů v oblasti energetiky, a já jsem velmi rád, že i na výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí jsme došli k závěru, že tato forma, zákon v té podobě, v jaké byl předložen, je hoden ke schválení. Já děkuji a končím svou zpravodajskou zprávu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodajovi. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám dosud jednu písemnou přihlášku pana poslance Ludvíka Hovorky, a tak ho žádám, aby se ujal slova v obecné rozpravě. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, účelem energetického zákona je snaha o účinnou regulaci přirozeného monopolu v elektroenergetice, plynárenství a teplárenství. V době minulé plynárenské a elektrárenské závody budovaly své sítě samy. Po roce 1990 začaly být distribuční sítě financovány z prostředků obcí a měst a také ze státního rozpočtu, respektive ze státních fondů. Po privatizaci nově vzniklé akciové společnosti pak do určité doby přebíraly vybudované rozvody bezúplatně, později přebíraly do bezúplatného provozování tyto nové rozvody. Dnes distribuční společnosti vybudované obecní sítě vykupují obvykle za méně než 50 % pořizovacích nákladů. Blíží se doba, kdy distribuční společnosti budou v zájmu své obchodní politiky samy budovat nové sítě včetně přípojek, tak aby mohly rozšiřovat okruh zákazníků, zvýšit svůj prodej a samozřejmě i zisk.

V určité době se zákonem určilo, že náklady na pořízení přípojek budou hradit ti, kteří jejich potřebu vyvolají, tedy nově připojovaní zákazníci. Domnívám se, že tato doba je již dávno překonána. Bez přípojky nemůže distribuční společnost realizovat prodej svého zboží, a tedy ani zisk. Zřizování přípojek je tedy v zájmu distribučních společností, a proto by tyto společnosti měly nést náklady na jejich zřizování, provoz, údržbu a opravy.

Rozdílné vlastnictví distribuční soustavy a přípojek přináší problémy v praxi. Přípojky většinou nejsou řádně udržovány a provozovány, neboť jejich soukromí vlastníci většinou ani nevykonávají pravidelné revize svých odběrních zařízení, natožpak přípojek. Ten, kdo z vás, vážení kolegové, má zkušenost z práce na radnici, dobře ví, že distribuční společnosti s postupující privatizací již prošly několika reorganizacemi a rozdílné vlastnictví zásobovacích řadů a přípojek přináší v praxi mnoho problémů i v řádné evidenci, neboť regionální pracoviště se postupně v distribučních společnostech odbourávají a soustřeďují se do několika málo míst, jejichž pracovníci už ani nemohou mít detailní přehled o všech přípojkách.

Protože se domnívám, že je třeba tento stav změnit, předkládám pozměňovací návrhy, které mají za cíl povinnost provozovatelů distribučních soustav zřizovat, provozovat, udržovat a opravovat přípojky na své síti. Nevidím rovněž žádný důvod, proč by měly být rozdílné přístupy ke zřizování přípojek například v elektroenergetice, jak jsme měli možnost slyšet v usnesení hospodářského výboru, a proč by měl být rozdílný přístup v plynárenství a rozdílný přístup v teplárenství.

Tímto se hlásím do podrobné rozpravy, ve které přednesu pozměňovací návrhy, které jsem teď uvedl. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Jeho písemnou přihlášku do podrobné rozpravy mám. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do obecné rozpravy. Vidím z místa pana poslance Ladislava Býčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ladislav Býček: Vážený pane místopředsedo, pan místopředseda vlády Ing. Jahn sice ve svém stanovisku vyjádřil podporu těm věcem, které byly akceptovány na jednání hospodářského výboru, s určitou výhradou, avšak nezaujal stanovisko podle mého názoru k řadě věcí, které nebyly v předložených připomínkách hospodářským výborem jako takovým akceptovány. Myslím si, že je to škoda, neboť v podrobné rozpravě bude asi celá řada neakceptovaných připomínek znovu zde načtena.

Já bych se chtěl vrátit ke dvěma problémům. Je to ten problém, který jsme sice posuzovali na hospodářském výboru, ale nedošli jsme k žádnému závěru, poněvadž byla obava - obava z toho, jestli to, že budeme dále podporovat přežívání takzvaného institutu zřízení věcného břemene ze zákona bez úhrady, neohrozí existenci celé energetické soustavy.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP