(14.50 hodin)
(pokračuje Býček)

Myslím, že bychom neměli pokračovat v této praxi. Jestliže stát se takto choval a požadoval to a měl celou energetickou soustavu ve vlastnictví, pak mohl i svým způsobem kompenzovat ušlé nebo vzniklé ztráty občanům nebo vlastníkům. Dneska se situace mění, vlastníky distribuček jsou v podstatě firmy soukromé, privátní, a nevíme, proč by měly být ve prospěch privátní společnosti nadále užity instituty zřizování věcného břemene ze zákona bez úhrady. Myslím si, že by měla být nalezena taková řešení, že dosavadní praxe bude respektována, ale nově zřizovaná věcná břemena budou jen a pouze za úhradu. Jistě je zde argument, že se tím zvýší cena.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane kolego, já vás přeruším a požádám Sněmovnu o klid, protože se zvýšila hladina hluku a já vám špatně rozumím. Takže bych vaše kolegy a kolegyně požádal, aby své rozhovory, které se netýkají energetického zákona, přesunuli do předsálí. Věřím, že mně budete moci vyhovět, včetně pana místopředsedy vlády Zdeňka Škromacha.

 

Poslanec Ladislav Býček: A druhá moje připomínka je, že stále i v tomto zákoně setrváváme na svém názoru, že bychom měli rozdělit obchodníka od distribučních společností. Chtěl bych ukázat na příkladu Eonu, který vlastní dvě bývalé, Jihomoravskou a Jihočeskou energetiku, že vlastně bude muset rozdělit tu Jihomoravskou energetiku a Jihočeskou energetiku na dvě části, tedy na obchodníka a na vlastníka svým způsobem odděleného, vlastníka energetické sítě. K čemu jsou u jednoho vlastníka takováto rozdělení dobrá než ke zvyšování cen, které vstupují do konečné ceny, která je pak účtována?

A třetí poznámka se týká činnosti Energetického regulačního úřadu, a to v tom, že přeci není možné akceptovat běžnou praxi, kdy za takzvaný nájem např. plynoměru nebo elektroměru jsou tzv. rozdílné ceny účtovány konečnému spotřebiteli. To je stejné - promiňte mi to srovnání - jako když jsme v nedokončeném druhém čtení zákona o provozu na pozemních komunikacích diskutovali, je-li možné, když svěříme měření rychlosti třetí osobě, což já nepodporuji a nedoporučuji, aby postižený zaplatil náklady spojené s pořízením tohoto snímku, který dokazuje, že porušil předpis. Kdo stanoví cenu tohoto snímku? Čili v Praze za rychlost zaplatím víc, v Uherském Hradišti méně, a uváděl jsem, že radnice v Uherském Hradišti již takovouto praxi chystá akceptovat, a dokonce řekla, kolik se za to bude platit.

Čili chtěl bych poprosit, kdyby se mohlo i při dalších jednáních vzít v potaz, zda některé povinnosti ze zákona, byť tedy se odvoláváme na přístupy Evropské unie, nejsou skutečně ve prospěch zvyšování cen pro konečného spotřebitele. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Býčkovi. Opět konstatuji, že nemám další přihlášku do obecné rozpravy. Nikoho z místa také nevidím, obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli má pan místopředseda vlády nebo některý ze zpravodajů zájem o závěrečné slovo po obecné rozpravě. Není tomu tak.

Přikročíme k rozpravě podrobné. Do podrobné rozpravy mám v tuto chvíli sedm přihlášek. Prvním přihlášeným je pan poslanec Eduard Vávra, po něm se připraví pan poslanec Miloš Melčák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážený pane předsedající, pane místopředsedo, dámy a pánové, mám šest pozměňovacích návrhů.

První: § 1 - před slovo "regulaci" vložit slovo "nediskriminační".

Druhý: § 2 odst. 1 písm. a) zní: "nediskriminační regulací organizace podnikání v energetických odvětvích při zachování funkce hospodářské soutěže, uspokojování potřeb spotřebitelů a zájmů držitelů licencí a zajišťování spolehlivých, bezpečných a stabilních dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie za přijatelné ceny".

Třetí: § 2 odst. 2 písm. a) bod 33 zní: "malým zákazníkem (konečný zákazník), který zaměstnává v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců a jehož čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč a jehož odběrné místo je připojeno k síti nízkého napětí".

Čtvrtý: § 2 odst. 2 písm. b) bod 38 zní: "malým zákazníkem (konečný zákazník), který zaměstnává v pracovním poměru méně než 50 zaměstnanců a jehož čistý obrat za poslední účetní období nepřesahuje 250 mil. Kč".

Pátý: § 63 odst. 2 písm. a) vypustit, ostatní písmena přeznačit.

Šestý: § 77 odst. 2 vypustit. Ostatní číslice přečíslovat.

Krátké zdůvodnění předložených pozměňovacích návrhů: U prvních dvou bodů jde o úpravu základního zdůvodnění směrnic Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a zemním plynem, které přispívají k dotvoření vnitřního trhu jak s elektřinou, tak se zemním plynem. Směrnice ve své oblasti působnosti má být ve shodě s novelou tohoto zákona.

Body tři a čtyři jsou upraveny na základě zákona č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání, a je to o definicích o malém podnikateli rovná se zákazníkovi. Směrnice Evropského parlamentu a Rady o elektřině a plynu nestanoví limity o spotřebě pro malé zákazníky. Naopak se v nich sděluje, že domácnosti a malí zákazníci mohou využít univerzální služby, to je práva být zásobováni energiemi o stanovené jakosti za přiměřené, snadno a jasně porovnatelné transparentní ceny. Směrnice nebrání členským státům posílit tržní postavení domácností a malých zákazníků.

Bod pět a šest, to je vypuštění § 63 odst. 2 písm. a) a § 77 odst. 2, reagují na obdobné vypuštění bodu 52 a 53 ve schváleném usnesení hospodářského výboru č. 233 ze dne 9. září 2004. Vypuštění je reakcí na výše citované směrnice, které o připojovacích poplatcích nehovoří, a proto uplatnění poplatků je se směrnicemi v rozporu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Eduardu Vávrovi. Slova se ujme pan poslanec Miloš Melčák a připraví se pan poslanec Jiří Třešňák. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dámy a pánové, nechci dneska potřetí příliš dlouho zneužívat vaši pozornost. Dovolte mi, abych uvedl pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 641 týkajícímu se zákona č. 458/2000 Sb., který legislativně spočívá v tom, že jmenovaný zákon se upravuje ve svém § 17 způsobem, který je obsažen v pozměňovacím návrhu, který jste dostali písemně na lavice. Věcně spočívá v tom, že pro Energetický regulační úřad se zavádí nový orgán úřadu vedle předsedy úřadu, který nazývám regulační rada. Tato rada je ustavována způsobem, který máte v pozměňovacím návrhu, tak to nebudu šíře zmiňovat. Tento návrh byl podán výboru hospodářskému. Vzhledem k tomu, že byly vzneseny určité připomínky, snažil jsem se připomínky do návrhu zapracovat a věřím, že v rámci třetího čtení bude vaší pozornosti hoden a že ho schválíte.

Děkuji vám všem za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP