(15.00 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miloši Melčákovi. Slova se ujme pan poslanec Jiří Třešňák, připraví se pan poslanec Josef Hojdar. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Třešňák: Děkuji, pane předsedající. Já bych si dovolil v rámci druhého čtení a podrobné rozpravy podat velice drobný pozměňovací návrh k tisku 641, a to - týká se to § 23 odst. 2 části pod písmenem j), upravit znění: uhradit provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy podle pravidel trhu s elektřinou systémové služby odpovídající objemu elektřiny vyrobené ve vlastní výrobně, vyjma distribuce ve vlastní rozvodné síti.

Odůvodnění: Doplnění o malou větu, že se neplatí systémové služby za vyrobenou elektřinu, která se spotřebuje ve vlastní rozvodné síti, je nutné, aby nebyl možný různý výklad, jak se občas v praxi stává. Není možné platit za službu, kterou neužívám.

Děkuji, to je vše.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Třešňákovi. Slova se ujme pan poslanec Josef Hojdar, připraví se pan poslanec Oldřich Vojíř. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Josef Hojdar: Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych tak, jak jsem říkal, když jsme uváděli tento zákon v prvním čtení, kdy jsem říkal, že budeme jako hospodářský výbor usilovat o to, aby byl co nejdokonalejší, protože se týká všech občanů našeho státu, tak musím říct, že nám utekly tři věty, které skutečně v tom množství pozměňovacích návrhů jsme nějakým způsobem nestihli ještě do tohoto zařadit, a proto si dovoluji je načíst v podrobné rozpravě.

V první řadě jsou to dva nové body k novele, a to v § 17 odst. 8 písm. e), které zní: schvaluje pravidla provozování přenosové soustavy a pravidla provozování distribučních soustav v elektroenergetice, obchodní podmínky operátora trhu s elektřinou a řád provozovatele přepravní soustavy, řád provozovatele distribuční soustavy v plynárenství.

Dále v § 60 odst. 8 písm. o), které zní: zpracovávat řád provozovatele podzemního zásobníku plynu a zajistit jeho zveřejnění.

Zdůvodnění k tomuto je, že vzhledem ke konkurenci v oblasti poskytování služeb podzemních zásobníků plynu není nezbytné regulovat podmínky přístupu do podzemních zásobníků plynu formou schvalování obchodních podmínek jejich jednotlivých provozovatelů Energetickým regulačním úřadem. Tyto podmínky by měly být vystaveny soutěži na trhu se skladovacími službami.

A dále zde mám další věci, které jsou pozměňujícími návrhy k usnesení hospodářského výboru. V bodu 75 usnesení hospodářského výboru v § 58a odst. 1 se slova "1. listopadu 2005" nahrazují slovy "1. leden 2006".

Potom § 58a odst. 1 po navrhované úpravě bude znít takto: Provozovatel přepravní soustavy, pokud je součástí vertikálně integrovaného plynárenského podnikatele, musí být od 1. ledna 2006 z hlediska své právní formy organizace a rozhodování nezávislý na jiných činnostech netýkajících se přepravy, uskladňování a distribuce plynu. Tento požadavek neznamená požadavek na oddělení vlastnictví majetku.

Dále v § 58a ve znění bodu 75 usnesení hospodářského výboru se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavce 6 až 9 se označují jako odstavce 5 až 8.

Dále k bodu 68 usnesení hospodářského výboru: V § 55 odst. 3 písm. a) se za text "všichni koneční zákazníci" vkládá text " , kteří jsou vybaveni průběhovým měřením a dálkovým přenosem dat"; a dále se za text "všichni držitelé licence na výrobu elektřiny spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla" vkládá text " , kteří jsou vybavení průběhovým měřením a dálkovým měřením dat".

§ 55 odst. 3 písm. a) včetně uvozovací věty po navrhované úpravě zní: Trh s plynem je otevírán postupně takto: a) od 1. ledna 2005 jsou za podmínek stanovených tímto zákonem oprávněnými zákazníky všichni koneční zákazníci, kteří jsou vybaveni průběhovým měřením a dálkovým přenosem dat, jejichž roční spotřeba zemního plynu vztažená na jedno odběrné místo překročila v roce 2003 hodnotu 15 milionů kubíků, a dále všichni držitelé licence na výrobu elektřiny spalujících plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla, kteří jsou vybaveni průběhovým měřením a dálkovým přenosem dat, a to v rozsahu své spotřeby na tuto výrobu v daném odběrném místě.

Na to následuje k bodu 92 usnesení hospodářského výboru v § 71 odst. 3 vypustit text: a dále všechny držitele licence na výrobu elektřiny spalující plyn v tepelných elektrárnách nebo při kombinované výrobě elektřiny a tepla.

§ 71 odst. 3 po navrhované úpravě bude znít takto: Provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé distribučních soustav jsou povinni do 31. prosince 2004 vybavit všechny konečné zákazníky, jejichž odběrné plynové zařízení je připojené na jimi provozovanou soustavu a jejichž odběr plynu na příslušném odběrném místě byl v roce 2003 vyšší než 15 milionů kubíků, průběhovým měřením s dálkovým přenosem dat.

Zdůvodnění, které se váže na tyto body, je následující: Technické podmínky, tzn. průběhová měření a dálkový přenos dat pro definování oprávnění zákazníků, slouží k zajištění rovnováhy dodávek a odběru v plynárenské soustavě, a jsou tak nezbytné k zachování bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynárenských soustav v první fázi otevření trhu s plynem. Zachování konzistence ustanovení týkajících se povinnosti provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy vybavit a uhradit příslušná měřicí zařízení s limitem pro definování oprávnění zákazníků, tzn. 15 milionů kubíků, a povinnost provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy vybavit oprávněné zákazníky nezbytným technickým zařízením a toto zařízení uhradit by nutně vedla k rozložení vzniklých nákladů i na ostatní chráněné zákazníky.

Takže to jsou věci, které nám nějakým způsobem při projednávání v hospodářském výboru unikly, což se pochopitelně při množství pozměňovacích návrhů může stát. Já vám děkuji, že jste mě vyslechli a že je budete brát vážně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji předsedovi hospodářského výboru poslanci Josefu Hojdarovi za jeho vystoupení. Nyní se slova ujme pan poslanec Oldřich Vojíř - tentokrát ne v roli zpravodaje, ale jako navrhovatele pozměňovacích návrhů v podrobné rozpravě. Připraví se pan poslanec Ludvík Hovorka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Oldřich Vojíř: Děkuji, pane předsedající. Nejprve bych vás odkázal na dokument, který byl všem - já předpokládám - rozdán v souladu s jednacím řádem a má název "Návrhy legislativního odboru pro druhé čtení návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., tisk 641" a je mnou podepsán, takže nepředpokládám, že bych tyto legislativně technické úpravy musel všechny načítat. To za prvé.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP