(15.10 hodin)
(pokračuje Vojíř)

Za druhé, dovolím si přednést následující pozměňovací návrh. V článku II Přechodná ustanovení odstavec 8 se nahrazuje textem:

"(8) Stane-li se chráněný zákazník podle § 21 nebo § 55 oprávněným zákazníkem, není smlouva o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu uzavřená podle dosavadních předpisů dotčena a nadále se považuje za smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo za smlouvu o sdružených službách dodávky plynu a cena stanovená ve smlouvě o dodávce elektřiny nebo o dodávce plynu odkazem na cenové rozhodnutí, týkající se elektřiny nebo plynu, se zahrnuje odkazem na ceník dodavatele elektřiny nebo dodavatele plynu, který musí být zveřejněn minimálně 30 dnů před termínem platnosti uvedených cen; v případě, že oprávněný zákazník s touto cenou nesouhlasí, má právo smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou jeden měsíc. Výpovědní lhůta začíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce."

Dále se doplňuje nový odstavec 16, který zní: "(16) Správní řízení zahájená před účinností tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. Autorizace podnikání v energetických odvětvích vydané podle předchozích právních předpisů zanikají k 31. březnu 2005." To je druhý pozměňovací návrh.

A třetí pozměňovací návrh je následující. V § 24 odst. 4 zní: "Provozovatel přenosové soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odst. 3 písm. e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti, nebo v případě, že vlastník není znám nebo určen, nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh provozovatele přenosové soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene."

§ 25 odst. 5: "Příslušný provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odst. 4 písm. f), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti, nebo v případě, že vlastník není znám nebo určen, nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh příslušného provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene."

§ 57 odst. 2 zní: "Příslušný výrobce je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odst. 1 písm. e) a f), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti, nebo v případě, že vlastník není znám nebo určen, nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh příslušného výrobce rozhodnutí o zřízení věcného břemene."

§ 58 odst. 2: "Provozovatel přepravní soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odst. 1 písm. d), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti, nebo v případě, že vlastník není znám nebo určen, nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh provozovatele přepravní soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene."

§ 59 odst. 2: "Provozovatel distribuční soustavy je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odst. 1 písm. d), e), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti, nebo v případě, že vlastník není znám nebo určen, nebo proto, že je prokazatelně nedosažitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh provozovatele distribuční soustavy rozhodnutí o zřízení věcného břemene."

Dále § 76 odst. 7: "Provozovatel rozvodného tepelného zařízení je povinen zřídit věcné břemeno umožňující využití cizí nemovitosti nebo její části pro účely uvedené v odst. 5 písm. a), a to smluvně s vlastníkem nemovitosti, nebo v případě, že vlastník není znám nebo určen, nebo proto, že je prokazatelně nedostižitelný nebo nečinný nebo nedošlo k dohodě s ním, vydá příslušný stavební úřad na návrh provozovatele tepelného zařízení rozhodnutí o zřízení věcného břemene."

K této věci možná malé odůvodnění. Tato záležitost by měla promítnout do zákona tu skutečnost, že ne vždy existuje jedno místo, v tomto případě by to měl být katastr nemovitostí, ve kterém by bylo zřejmé, že vybudované liniové stavby, které procházejí cizím pozemkem než toho, kdo tuto stavbu vybudoval, jsou zabřemeněny, neboli dochází k tomu, že tato informace bude nejen v zápise, ale měla by být i v grafické podobě. To znamená, kdokoli si požádá o snímek mapy z katastru nemovitostí, měl by vidět, že tudy prochází nějaká síť, ať už je venkovní, anebo ať už je uložena v zemi. Myslím si, že to je věc velmi rozumná a praktická. Já sám vím, že některá města to dnes dělají de facto na své náklady, ony digitální mapy. Problém je, že oni je dokončí, a protože neexistuje následně žádná úprava, která by říkala "provádějme akredit těchto map tak, aby byl velmi aktuální", tak samozřejmě jsou to někdy peníze vynaložené tak, že nepřinášejí očekávaný efekt. Není to snahou nikterak zamezit právům vlastníka nemovitosti nakládat se svou nemovitostí. Jde spíše o to, že prioritně by se vlastník nemovitosti měl zkusit dohodnout s tím, kdo investuje v této oblasti, a pokud je vydáno stavební povolení - to podtrhuji - to znamená, že k dohodě jistým způsobem došlo, tak samozřejmě následně při kolaudaci je ten, kdo staví stavbu, povinen toto zanést do katastru nemovitostí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji poslanci Oldřichu Vojířovi. Nyní se ujme slova pan poslanec Ludvík Hovorka, připraví se pan poslanec Ladislav Urban. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jak jsem již uvedl v obecné rozpravě, dovoluji si předložit několik pozměňovacích návrhů, které mají směřovat k povinnosti zřizovat přípojky a provozovat přípojky.

Pozměňovací návrhy k tisku 641. V § 28 odst. 2 vypustit písmeno i) a další písmena přeznačit.

V § 29 odst. 2 vypustit písmeno f) a další písmena přeznačit.

V § 45 Elektrická přípojka navrhuji nové znění odst. 2 ve čtyřech variantách. Varianta první: "Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí provozovatel distribuční soustavy, pokud se s odběratelem nedohodnou jinak."

Varianta dvě: "Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Elektrickou přípojku nízkého napětí pro chráněné zákazníky v délce do 50 m zřizuje na své náklady provozovatel příslušné distribuční soustavy, přistoupí-li odběratel na způsob a technické podmínky zřízení takovéto přípojky."

Varianta tři: "Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Elektrickou přípojku nízkého napětí pro malé zákazníky v délce do 50 m zřizuje na své náklady provozovatel příslušné distribuční soustavy, přistoupí-li odběratel na způsob a technické podmínky zřízení takovéto přípojky."

Varianta čtyři: "Náklady na zřízení elektrické přípojky hradí ten, v jehož prospěch byla zřízena. Elektrickou přípojku nízkého napětí pro dodávky elektřiny domácnostem pro účely bydlení v délce do 50 m zřizuje na své náklady provozovatel příslušné distribuční soustavy."

***
Přihlásit/registrovat se do ISP