(15.20 hodin)
(pokračuje Hovorka)

Navrhuji nové znění odstavce 4: Vlastník elektrické přípojky je povinen smluvně zajistit její provoz, údržbu a opravu u příslušného provozovatele distribuční soustavy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.

Dále navrhuji nové znění odstavce 5: Provozovatel příslušné distribuční soustavy je povinen každou elektrickou přípojku na své síti provozovat, udržovat a opravovat tak, aby se nestala příčinou ohrožení života a zdraví osob či poškození majetku.

Dále navrhuji v § 63 - Chráněný zákazník - odstavec 2 - vypustit písmeno a) a další písmena přeznačit.

V § 66 - Plynovodní přípojka - navrhuji nové znění odstavce 2 ve čtyřech variantách:

Varianta 1: Náklady na zřízení plynovodní přípojky hradí provozovatel příslušné distribuční soustavy, pokud se s odběratelem nedohodnou jinak. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.

Varianta 2: Náklady na zřízení plynovodní přípojky pro chráněné zákazníky v délce do 50 m hradí provozovatel příslušné distribuční soustavy, pokud se s odběratelem nedohodnou jinak. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.

Varianta 3: Náklady na zřízení plynovodní přípojky pro malé zákazníky v délce do 50 m hradí provozovatel příslušné distribuční soustavy, pokud se s odběratelem nedohodnou jinak. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.

Varianta 4: Náklady na zřízení plynovodní přípojky pro dodávku plynu domácnostem pro účely bydlení v délce do 50 m hradí provozovatel příslušné distribuční soustavy. Vlastníkem přípojky je ten, kdo uhradil náklady na její zřízení.

Dále navrhuji nové znění odstavce 3: Vlastník plynovodní přípojky je povinen smluvně zajistit u provozovatele příslušné distribuční soustavy její provoz, údržbu a opravy tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

Navrhuji nové znění odstavce 4: Provozovatel příslušné distribuční soustavy je povinen každou plynovodní přípojku na své síti provozovat, udržovat a opravovat tak, aby se nestala příčinou ohrožení života, zdraví či majetku osob.

V § 77 - Odběratel tepelné energie - navrhuji vypustit odstavec 2 a další odstavce přeznačit.

V § 79 - Tepelná přípojka - navrhuji nové znění odstavce 3: Náklady na zřízení tepelné přípojky hradí dodavatel tepelné energie.

Nové znění odstavce 4: Vlastník tepelné přípojky je povinen smluvně zajistit její opravy a údržbu u příslušného dodavatele tepelné energie.

Nové znění odstavce 5: Dodavatel tepelné energie je povinen každou tepelnou přípojku na svém rozvodném tepelném zařízení provozovat, udržovat a opravovat.

V § 17 - Energetický regulační úřad a jeho působnost - navrhuji v odstavci 7 písmeno d) vyškrtnout slova "způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadovaného příkonu". V odstavci 7 písmeno l) navrhuji vyškrtnout slova "způsob výpočtu podílu nákladů spojených s připojením a se zajištěním požadované dodávky".

V § 20 - Regulační výkazy - navrhuji ponechat původní znění vyškrtnutých odstavců 1 až 3 týkajících se odděleného účtování. Ostatní odstavce přeznačit.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Slova se ujme pan poslanec Ladislav Urban, připraví se pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Ladislav Urban: Děkuji, pane místopředsedo. Dámy a pánové, chtěl bych předeslat, že se hlásím k názorům, které zde zazněly v obecné rozpravě z úst pánů poslanců Býčka a Hovorky, a z toho pohledu jsem přistupoval i ke svým pozměňovacím návrhům. Nebudu je číst, chci využít usnesení Poslanecké sněmovny a toho, že vám všem byly rozdány včera odpoledne. Jen stručně bych uvedl několik důvodů.

První důvod pro mé pozměňovací návrhy byl ten, že zákon pracuje s pojmem "veřejný zájem". Při projednávání návrhu zákona jsme v hospodářském výboru široce tento pojem diskutovali. Bylo řečeno, že tento pojem není nikde definován, nelze ho definovat a není definován ani v jiných zákonných předpisech. Proto jsem definici, která byla odmítnuta, upravil a je předmětem mého pozměňovacího návrhu v novém znění.

Dále se pozměňovací návrhy týkají něčeho, co už zde také zaznělo, a to úprav pojmu "malý odběratel", kde navržené množství spotřeby energie za rok je velice nízké a neumožňuje ve skutečnosti funkci malého podnikatele.

Jsou zde pozměňovací návrhy, které se týkají přeložek a přípojek, jak to zde už několikrát zaznělo. Potom bude samozřejmě na navrhovateli a třetím čtení, abychom vybrali nejlepší znění z těchto návrhů.

Myslím, že není dobré, jestliže se přistupuje z hlediska předkladatele dosti religiózně k návrhu, který předkládá, protože - to už zde bylo také vzpomenuto - byla a měla být možnost právě při přípravě tohoto zákona k větší diskusi a většímu projednání návrhu zákona se všemi zúčastněnými.

To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ladislavu Urbanovi. Slova se ujme pan poslanec Martin Říman, který je posledním přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, předložím dva pozměňovací návrhy, a to v § 3 odstavec 3 doplnit za poslední větu větu, která zní: Licence se neuděluje na výrobu elektřiny do velikosti zdroje 1 MW elektrického výkonu a na výrobu tepla do velikosti 1 MW tepelného výkonu.

Zdůvodnění je jednoduché: Tyto zdroje jsou tak malé a v celkové soustavě zanedbatelné, že je zcela zbytečné a kontraproduktivní je vystavovat poměrně masivní regulaci, která velmi výrazným způsobem zvýší náklady těchto malých výrobců na produkci elektrické, resp. tepelné energie.

Druhý pozměňovací návrh se týká § 17 odstavec 7 písmeno c). Zde navrhuji vypustit slova "způsob regulace v energetických odvětvích" a ponechat pouze zbytek věty.

Zdůvodnění: Způsob regulace musí být stanoven zákonem, nemůže být stanoven podzákonným předpisem, tedy vyhláškou, jak návrh zákona předpokládá.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi. Konstatuji, že nemám žádnou další přihlášku do podrobné rozpravy. Z místa také nikoho nevidím. Podrobnou rozpravu končím.

Ptám se, jestli má pan místopředseda vlády Martin Jahn zájem o závěrečné slovo. Ano. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda vlády ČR pro ekonomiku Martin Jahn: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, ke všem řádně podaným pozměňovacím návrhům i těm zde načteným mohu sdělit, že budou Ministerstvem průmyslu a obchodu posouzeny věcně i legislativně a ve třetím čtení k nim zaujme pan ministr Urban jasný postoj. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP