(15.40 hodin)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Návrh na přerušení do 24. 9. ještě před zahájením obecné rozpravy je trochu pro mne složitá procedurální věc, protože procedurální návrh bych měl nechat hlasovat bez rozpravy, ale viděl jsem pana ministra práce a sociálních věcí, že se hlásí o slovo. Nehlásí. Dobře. Předpokládal jsem, že bych nechal hlasovat podle zákona o jednacím řádu o návrzích, které padly v průběhu rozpravy, a to např. i že se rozprava přerušuje a podobně. Já se pokusím najít postup, který bude podle novely jednacího řádu k tomu adekvátní. Jedná se o postup podle § 63 odst. 1, a to tak, že nejdřív zahájím rozpravu, a potom požádám, aby pan zpravodaj zopakoval, protože má právo přednosti jako každý zpravodaj vystoupit, tento procedurální návrh, protože bez zahájení rozpravy nemohu dát hlasovat o žádném návrhu, protože návrh může padnout pouze v rozpravě, protože šlo o úvodní slova pana ministra a pana zpravodaje.

Pokud má někdo výhradu proti postupu předsedajícího, nechť mi ji sdělí, pokud ne, otevírám obecnou rozpravu a eviduji do ní první přihlášku pana zpravodaje poslance Jiřího Václavka a žádám ho, aby se ujal slova.

 

Poslanec Jiří Václavek: Dámy a pánové, s ohledem na to, co již bylo řečeno, navrhuji přerušení tohoto bodu v rámci obecné rozpravy a jeho pokračování jako čtvrtý bod v pátek 24. září.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře. Slyšeli jste všichni návrh. Pokusím se ještě přivolat ostatní poslance do Sněmovny, abychom takto mohli rozhodnout. Konstatuji, že nemám žádnou přihlášku do obecné rozpravy, ale návrh, který zazněl od pana poslance Jiřího Václavka, je přerušit tento bod bez ukončení obecné rozpravy, tedy v otevřené rozpravě, a to do 24. 9. tohoto roku, tedy v této schůzi, a projednat jej jako čtvrtý bod ve druhém čtení.

Já vás nejdříve všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. O návrhu pana poslance Václavka dám bez rozpravy hlasovat.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 48 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 48 z přítomných 145 poslanců pro 129, proti 6. Návrh byl přijat.

 

Rozhodli jsme o přerušení bodu číslo 29 a o jeho zařazení na páteční jednací den jako bod číslo 4. Děkuji navrhovateli, děkuji zpravodaji. Bod jsme přerušili a vracíme se do přerušeného bodu číslo 17, kterým je

 

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání
a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel
a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 576/ - druhé čtení

 

Nyní pokračujeme v podrobné rozpravě, která byla přerušena polední přestávkou, a první přihláška po přerušení je přihláška pana poslance Lubomíra Suka. Ještě než požádám pana poslance Suka o to, aby se ujal slova, žádám zpravodaje pana poslance Miroslava Kalu a žádám ministra dopravy pana Šimonovského, případně pana ministra vnitra Františka Bublana, aby sledovali průběh rozpravy, aby se mohli v závěru podrobné rozpravy k návrhům vyjádřit.

Nyní prosím pana poslance Lubomíra Suka, aby se ujal slova. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Lubomír Suk: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, budu velice stručný. Pouze bych rád uvedl, že svoje pozměňovací návrhy obsažené v tisku 576/2 pod písm. G, tedy návrhy G1 až G5, uplatňuji i v opakovaném druhém čtení tohoto sněmovního tisku. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Lubomíru Sukovi a nyní žádám, aby se slova ujal pan poslanec Martin Říman, po něm pan poslanec Martin Kocourek.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji. Pane předsedající, paní a pánové, chci pouze oznámit, že trvám na svých pozměňovacích návrzích, které jsem předložil v rámci druhého čtení tohoto zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Římanovi. Nyní žádám, aby se slova ujal pan poslanec Martin Kocourek jako dvanáctý přihlášený a připraví se pan poslanec Pavel Hrnčíř. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kocourek: Děkuji vám, pane místopředsedo. Dovolte, abych se také já přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsem podal ve druhém čtení, a to v tisku 576/2 pod písm. S, a zároveň abych doplnil nový pozměňovací návrh, který je pozměňovacím návrhem k pozměňovacímu návrhu obsaženém v usnesení hospodářského výboru číslo 220 ze dne 15. června 2004 k bodu A34, což je § 47.

Můj pozměňovací návrh k tomuto pozměňovacímu návrhu hospodářského výboru tedy zní: Text uvozovací věty odstavce 4 nahradit textem: Dojde-li při dopravní nehodě k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 tisíc korun, jsou účastníci dopravní nehody povinni… Teď by pokračoval text, který je obsažen v pozměňovacím návrhu hospodářského výboru.

A dále v textu odstavce 5 nahradit text textem: Dojde-li při dopravní nehodě ke hmotné škodě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech nižší než 50 tisíc korun, jsou účastníci dopravní nehody povinni ohlásit tuto nehodu policistovi, jestliže se nedohodnou na míře účasti na způsobení vzniklé škody nebo byla-li hmotná škoda způsobena na majetku třetí osoby.

Tolik moje pozměňovací návrhy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Kocourkovi. Nyní se slova ujme pan poslanec Pavel Hrnčíř, připraví se pan poslanec Karel Sehoř. Prosím pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, i já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacím návrhům uvedeným ve druhém čtení pod sněmovním tiskem 576/2 pod písm. H jako Hrnčíř.

Chtěl bych uvést, že i nadále jsem přesvědčen o tom, že řidiči by si měli chránit své zdraví pomocí bezpečnostních pásů a pomocí bezpečnostních přileb.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP