(16.00 hodin)
(pokračuje Opálka)

Počet vyšetření se v tomto desetiletí 60 až 70 let nemění, jen se posunuje hranice prvotního vyšetření z 60 let na 63 let. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi. Konstatuji, že to byla poslední přihláška do rozpravy. Ale hlásí se ještě pan poslanec Pavel Hojda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Hojda: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já se rovněž přihlašuji k těm poslancům, kteří potvrdili své návrhy z předchozího druhého čtení, a potvrzuji, že trvám na svém návrhu pod bodem M1. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane poslanče. Nemám již žádnou další přihlášku do rozpravy, přihláška pana poslance Františka Beneše propadla.

Končím podrobnou rozpravu a ptám se… (Hlásil se ještě poslanec Martin Říman.)

Omlouvám se celé Sněmovně, přehlédl jsem pana poslance Martina Římana, který byl již jednou přihlášen do podrobné rozpravy, takže s druhou přihláškou do podrobné rozpravy vystoupí pan poslanec Martin Říman. Omlouvám se Sněmovně.

 

Poslanec Martin Říman: Děkuji, pane předsedající, za vstřícnost.

Dámy a pánové, chtěl bych dát návrh, aby předmětný návrh zákona byl vrácen k projednání výborům, a to z jednoho prostého důvodu. Jak jsme si mohli všichni všimnout v tomto několikahodinovém maratonu předkládání pozměňovacích návrhů, tak zaznělo mnoho nových pozměňovacích návrhů - příkladmo uvedu pozměňovací návrhy kolegy Melčáka nebo kolegy Duba - které mohou výrazným způsobem změnit konečné znění zákona. A uvědomíme-li si, o jak důležitou normu jde, neboť se týká v podstatě každého dospělého člověka v České republice, tak by bylo asi velmi vhodné, abychom ve třetím čtení nehlasovali svým způsobem na part blind, ale abychom se touto normou a těmito pozměňovacími návrhy pečlivě zabývali v garančních výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Martinu Římanovi. Ještě jednou se tedy zeptám, jestli má někdo další zájem vystoupit v podrobné rozpravě. Není tomu tak.

Teď tedy opravdu končím podrobnou rozpravu a ptám se, jestli pan ministr dopravy má zájem vystoupit se svým závěrečným slovem, případně pan ministr vnitra, jestli má zájem. Pan ministr dopravy ano. Slovo má pan ministr dopravy Milan Šimonovský. Prosím, pane místopředsedo vlády.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane předsedající, dámy a pánové, vystupuji již víckrát, ale myslím si, že na závěr této debaty je třeba vystoupit.

Chtěl bych oponovat vystoupení, která navrhovala projednat zákony v dalším jednání ve výborech. Myslím si, že kdo pozorně sledoval debatu, tak si všiml, že byly načteny návrhy, i ty, které nebyly pouze odkázány na již publikované tisky, tak jsou to stejné návrhy, které byly projednávány v hospodářském výboru a nebyly pouze akceptovány.

Uznávám, že jedinou výjimkou je načtení novely zákona č. 111 o taxislužbě. To mě také velmi překvapilo, že klub ODS se rozhodl pro tento postup, dát tomuto těžkému zákonu pro projednávání ještě podobně obtížný zákon, který byl z nějakého důvodu vyřazen z projednávání dnešní schůze. To skutečně zatěžuje tento zákon. A já přesto věřím, že každý si tuto ucelenou normu, která je přilepena k tomuto zákonu a měla své projednání v hospodářském výboru a v příslušných výborech, takže má za sebou základní diskusi, dokáže od sebe oddělit. Tento zákon skutečně nemá s provozem na pozemních komunikacích nic společného a byl bych rád, aby takto byl také posuzován. Já jen doufám, že Senát bude velkorysý a toto oddělení neprovede. To by asi bylo osudné bohužel i pro zákon 361 o provozu na pozemních komunikacích.

Chtěl bych vytáhnout jeden návrh, který je také novelou zákona, který podle mého názoru byl jediný, který vybočuje z obsahu projednávání hospodářského výboru. A to je návrh pana poslance Kapouna. Je to návrh, který je podáván s plným vědomím Ministerstva dopravy, a pro mne jako ministra je to zákon, který by mohl pomoci snížit atraktivitu průjezdů těžkých kamionů tranzitujících přes naše území na trase ze západu na východ a samozřejmě i opačně. Je to návrh, aby byla zrušena v zákonu č. 13 o pozemních komunikacích jednodenní dálniční známka, která skutečně již neodpovídá svojí hodnotou době a je bohužel limitována její hodnota směrnicí Evropské unie. Zde bych velmi apeloval na Poslaneckou sněmovnu, aby tuto výjimečnost a přilepení této části zákona akceptovala, protože jinak se nám nepodaří do konce roku tuto jednodenní známku zrušit a nahradit ji třídenní dražší, která sníží atraktivnost našich dálnic pro tranzitující dopravu, která nepřináší České republice žádný užitek.

Jinak bych vás chtěl poprosit, abyste propustili tento zákon do třetího čtení, protože skutečně je to zákon, který nastolí znovu bezpečnost na našich silnicích. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády a ministru dopravy Milanu Šimonovskému. Pana ministra vnitra Františka Bublana nevidím, jestli má zájem o závěrečné slovo. Ptám se pana zpravodaje, jestli má zájem o závěrečné slovo. Vidím, že ano. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Miloslav Kala: Děkuji, pane místopředsedo, budu velmi stručný. Rozprava byla samozřejmě rozporuplná a velmi dlouhá. Nicméně domnívám se, že zákon je připraven k tomu, aby postoupil do třetího čtení. Chtěl bych připomenout, že všechny pozměňovací návrhy se diskutovaly ať už v hospodářském výboru, nebo na řadě seminářů, které hospodářský výbor k této novele organizoval. A to, že existuje pokus o vrácení k projednání do výborů, vnímám jako pokus, který má zabránit tomu, abychom udělali cosi pro znovuzavedení pořádku na našich silnicích. Je to legitimní politický pokus a my se k němu hlasováním jistě vyjádříme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Intenzivně jsem celou dobu závěrečných slov zvonil. Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat o návrhu, který je hlasovatelný na závěr druhého čtení, jsou přítomni v jednacím sále.

V průběhu podrobné rozpravy zazněl návrh na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání. Já vás všechny odhlásím a požádám vás o novou registraci. A přihlaste se, prosím, svými hlasovacími kartami.

 

O tomto návrhu pana poslance Martina Římana rozhodneme v hlasování pořadové číslo 49, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro návrh vrátit tento tisk výborům k novému projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 49 z přítomných 165 pro 49, proti 92. Návrh nebyl přijat.

 

Jiný návrh k hlasování ve druhém čtení nebyl. Končím proto druhé čtení tisku č. 576, bodu č. 17. Děkuji panu ministru dopravy a místopředsedovi vlády, děkuji panu ministru vnitra, děkuji zpravodaji.

Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP