(16.10 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, dalším bodem našeho programu je

 

18.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb.,
o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

 

Jsme ve druhém čtení a z pověření vlády by měl předložený návrh zákona uvést ministr životního prostřední Libor Ambrozek. Já vás prosím, pane ministře, abyste se ujal úvodního slova.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedo, kolegyně a kolegové velmi stručně. Sněmovní tisk 646 byl Poslanecké sněmovně předložen před prázdninami. Hlavním důvodem předložení je plná transpozice směrnic Evropského parlamentu a Rady o podmínkách udělování a užívání povolení k vyhledávání, průzkumu a těžbě uhlovodíků. Druhým důvodem je novela zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, na základě které se rozšiřuje působnost orgánů státní báňské správy při poskytování informací požadovaných směrnicí 94/22. Dalším bodem je doplnění a uznávání kvalifikací pracovníků z jiných členských států a ochrana zájmů státní památkové péče nebo ochrana archeologického dědictví.

Dne 3. června projednal tento návrh výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, který k němu přijal devět pozměňovacích návrhů převážně legislativně technické povahy. Se všemi těmito návrhy Ministerstvo životního prostředí souhlasí.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení máte jako sněmovní tisk 646/1. Prosím pana poslance Rudolfa Tomíčka jako zpravodaje.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Děkuji, pane předsedo. Já bych si dovolil, kolegyně a kolegové, vás seznámit s jednáním výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Jak již tady bylo předestřeno panem ministrem, projednávání u nás na výboru prošlo nejdříve podvýborem pro hospodaření se surovinami a odpady a potom samozřejmě také i hlavním výborem. Chci tím jenom říci, že jsme skutečně tomuto zákonu věnovali pozornost, i když se jedná ve své podstatě o technickou normu, a také jsme zvažovali pozměňovací návrhy, které byly předloženy.

Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí na své 35. schůzi po odůvodnění Ing. Pavla Labounka, náměstka ministra životního prostředí, a po zpravodajské zprávě poslance Ing. Rudolfa Tomíčka i po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 646 projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Jak již tady bylo řečeno, tyto pozměňovací návrhy jsou všechny obsaženy v tisku 646/1, takže si je tam můžete najít. Doufám, že je zde nemusím slovo od slova číst.

To by bylo z pozice zpravodaje vše, co mám zatím k projednávání tohoto návrhu zákona. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji zpravodajovi. Otevírám obecnou rozpravu. Do té nemám písemné přihlášky, ty jsou pouze do rozpravy podrobné. Takže se ptám, kdo se hlásí do obecné rozpravy k tomuto zákonu o geologických pracích. Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, tak obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do té jsou tři písemné přihlášky - pan poslanec Josef Vícha, Petr Pleva a František Pelc. Takže prosím pana poslance Josefa Víchu jako prvního.

 

Poslanec Josef Vícha: Vážený pane předsedo, vážení páni ministři, vážené kolegyně, vážení kolegové. V podrobné rozpravě vás chci seznámit a načíst pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, číslo sněmovního tisku 646.

Za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která zní:

Část pátá - Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Článek sedm. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., a zákona č. 218/2004 Sb., se mění takto:

1. § 43 včetně nadpisu zní:

§ 43 Výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích

Výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích podle paragrafů 16, 26, 29, 34, § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převyšuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody, který je příslušný k vyhlášení ochrany. U národních parků a chráněných krajinných oblastí je tímto orgánem Ministerstvo životního prostředí. V jednotlivých případech celostátního významu si vláda může vyhradit posouzení převahy jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody. Orgán ochrany přírody je tímto posouzením vázán.

2. V § 77a odst. 3 písm. e) se na konec doplňují slova "a přírodních památkách (§ 36 odst. 2)".

3. Doplňuje se přechodné ustanovení, které zní:

Článek osm. Přechodné ustanovení

Řízení o výjimce podle § 43 zahájené po 28. dubnu 2004 se dokončí podle nové právní úpravy.

Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá a dosavadní článek sedm se označuje jako článek devět.

Krátké zdůvodnění bodu 1: Dne 28. dubna 2004 nabyl účinnosti zákon č. 218/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tím došlo mimo jiné i ke změně § 43 tohoto zákona. Tato novela § 43 založila výhradní působnost vlády povolovat v každém jednotlivém případě svým rozhodnutím výjimky ze zákazu ve zvláště chráněných územích. Nová právní úprava § 43 je však nepřijatelná jak z hlediska ústavnosti, tak i z věcného hlediska.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP