(16.20 hodin)
(pokračuje Vícha)

Jedná se zejména o tyto důvody: Vláda nemůže rozhodovat ve správním řízení, v souladu s Ústavou ČR může vydávat jen usnesení, jimiž v zásadě zavazuje jen své členy. Usnesení vlády nelze napadnout odvoláním, dochází tedy k porušení principu dvouinstančního řízení a porušení principu soudní ochrany občanů v oblasti správního práva. Předmětem výjimek jsou většinou věci z hlediska vlády marginálního významu. Ustanovení § 43 je naformulováno tak, že vláda získala kompetence nejen Ministerstva životního prostředí, ale i kompetence krajů a správ národních parků a chráněných krajinných oblastí, tedy věci regionálního významu.

Realizace zákonné úpravy představuje velice složitý administrativní proces oproti dřívější úpravě. Ministerstvo musí připravovat podklady pro jednání vlády nejen za svou agendu, ale i za agendu krajů a správ, což je pak předkládáno vládě jako nelegislativní materiál, a následně probíhá proces podle jednacího řádu vlády. Jakékoliv řešení při zachování platné právní úpravy bude v každém případě velmi zatěžující pro vládu, protože v národních parcích /počtem čtyři/, chráněných krajinných oblastech /počtem 24/, národních přírodních rezervacích a národních přírodních památkách /počtem 211/ se v minulých letech vedlo v průměru kolem 500 správních řízení ročně. K tomu je nutno přičíst řízení v přírodních rezervacích a přírodních památkách, kterých je téměř 200.

K bodu 2: Na výše uvedené skutečnosti se váže i návrh na doplnění kompetence krajských úřadů v § 77a odst. 3 písm. e) zákona, neboť zde jde o reakci na nově doplněné ustanovení § 36 odst. 2 - nová základní ochranná podmínka v přírodních památkách - a je potřeba doplnit odpovídající kompetenci orgánů ochrany přírody. Krajské úřady jsou k tomu nejvhodnější, protože tato zvláště chráněná území též zřizují a starají se o ně. Za přechodné ustanovení navrhuje se řízení dle § 43 zahájená a nedokončená po 28. dubnu 2004 dokončit podle nově navržené právní úpravy, která je administrativně mnohem méně náročná a je v souladu s ústavním pořádkem.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, pane poslanče. Dalším přihlášeným je pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, chtěl bych svým pozměňovacím návrhem opravit malou nepřesnost, která ovšem působí značné potíže našim firmám, která vznikla možná příliš horlivou nebo nepřesnou implementací směrnice Evropské unie. Ale poněvadž jsem vám všem svůj pozměňovací návrh i s písemným zdůvodněním rozdal na lavice, odkazuji na něj a nebudu zde ani toto zdůvodnění, ani tento návrh předčítat.

Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji panu poslanci za urychlení. Prosím pana poslance Františka Pelce, dalším přihlášeným je pak pan poslanec Hrnčíř a poslanec Kužvart.

 

Poslanec František Pelc: Vážený pane předsedo, vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, dovolím si předložit v podrobné rozpravě pozměňovací návrh k zákonu o geologických pracích v současném znění, a ten se týká úpravy zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Protože jsem si dovolil tento pozměňovací návrh vám předložit v písemné podobě, tak se domnívám, že není nezbytné ho zde podrobně předčítat. Jenom bych upozornil, že se týká v tomto zákoně ustanovení § 3 písm. d), dále § 54 odst. 4 a 5 a ustanovení § 77a písm. m).

Jenom velmi stručně k odůvodnění. Jsem si vědom, že v tomto zákoně otvírám tímto pozměňovacím návrhem jiný druh zákona, ale troufám si tvrdit, že absurdní znění, které jsme zde schválili v zákoně o ochraně přírody a krajiny týkající se definice volně žijícího živočicha si to plně zaslouží, neboť v praxi toto ustanovení přináší četné problémy nejenom orgánům ochrany přírody, ale i vlastníkům. A pro velmi koncentrované vyjádření chci pouze odstranit ten defekt, kdy jsme za volně žijícího živočicha označili kachnu domácí nebo husu domácí. Takže kdo si toto přečte, jistě pochopí, že se jedná čistě o technikálii, a věřím, že další vystupující kolegové budou poněkud shovívaví k tomu, že tento zákon se týká ochrany krajiny a přírody, nikoliv geologických prací, a že určitou návaznost zde má. Děkuji a v případě, že bude projednáván v dalším, třetím čtení, prosím o jeho podporu. V případě, že se vrátí tento zákon do druhého čtení, věřím, že tuto věc podrobně projednáme.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Dalším přihlášeným je pan poslanec Hrnčíř, a pak to bude pan poslanec Kužvart.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte, abych nejprve přečetl a navrhl pozměňovací návrh k sněmovnímu tisku 646, a to zařadit nový bod v části první, který by zněl: V § 3 odst. 4 vynechat slova "složení zkoušky znalosti potřebných předpisů, včetně poznámky pod čarou 2a".

Krátké zdůvodnění: V paragrafu, kde se jedná o oprávnění k projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací a osvědčení odborné způsobilosti, jsou stanoveny podmínky této odborné způsobilosti, a to je vysoká škola geologického směru, odborná praxe ve výši tří let, řízení geologických úkolů nebo řešení geologických úkolů, odborná úroveň prací, bezúhonnost a složení zkoušky ze znalostí potřebných předpisů. V poznámce pod čarou je pak vyjmenováno celkem 11 zákonů, předpisů, ze kterých by měli být tito geologové zkoušeni. Jsou to například zákon o vodách, o zemědělském půdním fondu, o péči o zdraví lidu, o telekomunikacích, o lesích, občanský zákoník a podobně.

Řada geologů, alespoň těch, s kterými jsem o tomto zákonu jednal, je velmi nespokojena, že mají být pro výkon svého vysoce odborného povolání zkoušeni z předpisů, které evidentně nepotřebují a jejichž změny ani nestačí zaznamenávat. Jsou s tím nespokojeni dokonce i ti geologové, kteří už tuto zvláštní způsobilost vlastní. Proto si vás dovoluji požádat o podporu tohoto mého pozměňovacího návrhu.

V druhé části, dámy a pánové, mi dovolte vyjádřit se k před chvíli předloženým pozměňovacím návrhům tohoto zákona. Dneska již podruhé jsme svědky, kdy se předkládá v návrhu zákona absolutně nesouvisející novelizace jiného zákona. Dopoledne jsme to zažili při projednávání zákona o snižování hluku v životním prostředí, kde jsme řešili zdravotnická zařízení a privatizaci nemocnic. Nyní v zákoně o geologických pracích a horním zákoně jsou nám předkládány dva návrhy zákonů, které řeší zákon o ochraně přírody a krajiny, výjimky ze zvláště chráněných území či volně žijící živočichy. Předkládají je oba dva pánové, kteří jsou členy výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, a přestože jsme se touto novelou zákona dlouho zabývali, tyto novelizace jsou nám předkládány přímo na plénum v rámci druhého čtení, aniž byly řádně projednány, a pravděpodobně mají být co nejrychleji schváleny bez široké diskuse, bez projednání tohoto návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP