(16.30 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Dámy a pánové, já nevím, co na to právní odborníci či právní puristé typu pana profesora Jičínského či pana poslance Koudelky. Zajímal by mě docela jejich názor, jestli tímto tempem budeme postupovat dále. Pokud ano, v tom případě, dámy a pánové, mám pro vládní koalici jeden zlepšující návrh. Co kdybyste na každé plénum předložili jeden jediný vládní návrh, univerzální zákon, který by se prostě tuhletu doplňoval libovolně a vždycky by se projednal, předložily by se pozměňovací návrhy úplně ke všemu a takovým způsobem bychom mohli postupovat dále?

Pokud tento můj zlepšovací návrh nepřijmete, zbývá mi v této chvíli pouze jediné, a to požádat vás o vrácení návrhu tohoto projednávaného zákona do výboru k novému projednání. Nejraději bych ho samozřejmě vrátil do prvního čtení, ale bohužel ani to není možné. Prosím vás alespoň, abyste vyslyšeli mou prosbu a nechali výbor tyto důležité změny, které se evidentně netýkají původní vládní novely, projednat a s dobrou vůlí vám je předložit v takovém stavu, abychom o nich mohli zodpovědně hlasovat.

Děkuji vám.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Kužvarta a přihlásil se ještě pan poslanec Vlastimil Aubrecht.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji. Vážený pane předsedo, milé poslankyně, vážení poslanci, k onomu návrhu váženého kolegy Hrnčíře se nepřipojuji, ale naopak připojuji se k tomu, co zaznělo z úst mých předřečníků, to znamená, tuto předlohu vrátit ještě do výboru -z jednoho jediného důvodu. Nemá smysl, aby se Sněmovna do detailů na svém plénu zabývala věcmi, které jsou skutečně jemnou nuancí, která ale je velmi velmi podstatná.

A tady bych chtěl odkázat na svého předřečníka kolegu Víchu, který v rámci svého pozměňovacího návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích atd., mění zmiňovaný zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114, kdy mi dovolte, abych přečetl na záznam určitou úpravu jinou.

Totiž za část čtvrtou se vkládá nová část pátá, která zní: Část pátá - Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. VII. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 100/2004 Sb., zákona č. 168/2004 Sb., a zákona č. 218/2004 Sb. se mění takto:

1. § 43 včetně nadpisu zní: "§ 43 Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích. Výjimky ze zákazů ve zvláště chráněných územích podle § 16, 26, 29, 34 a § 35 odst. 2 a § 36 odst. 2 může v případech, kdy jiný veřejný zájem výrazně převažuje nad zájmem ochrany přírody, povolit orgán ochrany přírody, který je příslušný k vyhlášení ochrany. U národních parků a chráněných krajinných oblastí je tímto orgánem Ministerstvo životního prostředí. V jednotlivých případech celostátního významu si vláda může vyhradit posouzení převahy jiného veřejného zájmu nad zájmem ochrany přírody. Orgán ochrany přírody přihlédne k tomuto posouzení."

2. V § 77a odst. 3 písm. e) se na konec doplňují slova "a přírodních památkách (§ 36 odst. 2)".

3. Doplňuje se přechodné ustanovení, které zní: "Čl. VIII Přechodné ustanovení. Řízení o výjimce podle § 43 zahájené po 28. dubnu 2004 se dokončí podle nové právní úpravy."

Dosavadní část pátá se označuje jako část šestá a dosavadní čl. VII se označuje jako čl. IX.

Velmi stručné zdůvodnění. Oproti návrhu, který přednesl na záznam před chvílí kolega Vícha, je tam věta, že orgán ochrany přírody přihlédne k tomuto posouzení. Míněno posouzení vládou. Myslím si, že ta dosavadní praxe až v případě několika výjimek ukázala, že ten proces, který tady je, je podle mého soudu rozumný, to znamená, orgán ochrany přírody nemůže v některých případech podléhat tím, že je závazné stanovisko, na kterém se usnese vláda České republiky, mimo jiné proto, že proti tomu mechanismu, který byl zde naznačen panem kolegou Víchou, že si nedovedu představit jakékoliv opravné prostředky, a to se mi zdá velmi velmi nešťastné.

To je jedna úprava.

Teď mi ještě dovolte načíst úpravu, která ale je úplně nová, a myslím si, že je to záležitost, která se setká s podporou milých kolegyň a vážených kolegů. Je to pozměňovací návrh ustanovení § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 150/2003 Sb.

§ 20 zní: "§ 20 (1) Organizace, které vzniklo stanovením dobývacího prostoru oprávnění k dobývání výhradního ložiska, má právo požádat o pronájem nebo prodej pozemků ve vlastnictví státu, které se nacházejí na území dobývacího prostoru. Žádost se podává k příslušnému správnímu úřadu, právnické osobě nebo její organizační složce, která s pozemkem hospodaří nebo jej spravuje (dále jen "příslušný úřad"). Žádost musí být doložena souhlasným stanoviskem obce, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází.

(2) Příslušný úřad žádosti vyhoví pouze v případě, že pronájem nebo prodej takového pozemku nebude v rozporu s jinými právy nebo zákonem chráněnými zájmy. Odkaz pod čarou. V tomto případě příslušný úřad uzavře s žadatelem dohodu o pronájmu pozemku na dobu předpokládaného dobývání ložiska nebo kupní smlouvu o prodeji pozemku. Žádost obsahující specifikaci pozemku údaji podle katastru nemovitostí adresovaná příslušnému úřadu a doložená potvrzením Českého báňského úřadu, že žadateli byl stanoven dobývací prostor, musí být podána nejpozději do 60 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí o stanovení dobývacího prostoru. Český báňský úřad potvrzení nevydá k pozemku v dobývacím prostoru, kde proběhne pouze hlubinné dobývání ložisek, jestliže požadovaný pozemek nemůže být hornickou činností ohrožen.

(3) V případě prodeje podle odst. 2 se pozemek převádí za cenu, která je v daném místě a čase obvyklá.

Onen odkaz pod čarou. Například jde o zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů. Konec odkazu pod čarou.

Velmi stručné zdůvodnění. Jak jste si, milé kolegyně, vážení kolegové, všimli, tak zde je jádro té změny v tom, že organizace, která se chce zabývat dobýváním výhradního ložiska, musí svou žádost doložit souhlasným stanoviskem obce, na jejímž katastrálním území se pozemek nachází. Mám za to, že toto zvýšení pravomoci příslušných starostů je dobré, je ve smyslu i přiblížení rozhodování do místa, o kterém se rozhoduje, a byl bych velmi rád, aby takováto úprava byla přijata.

Děkuji za pozornost těmto třem pozměňovacím návrhům. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP