(16.40 hodin)

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Nyní prosím pana poslance Vlastimila Aubrechta, který je posledním přihlášeným do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Vlastimil Aubrecht: Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, ke kolegovi Hrnčířovi. Neodvážil bych se otevírat jedním zákonem druhý zákon, ale když již je otevřen zákon 114, dovolím si přečíst i já dva pozměňující návrhy, a to k § 70.

První. V odstavci 2 se na začátku doplňují slova "místně příslušné". Dále pak pokračuje původní text.

Jedná se prakticky o návrat k původnímu znění. Je třeba upřednostnit místní sdružení, která se skutečně starají o ochranu přírody, před organizacemi, které jsou schopny zahltit úřady po celé republice, aniž by je skutečně zajímala ochrana přírody a krajiny.

Druhý bod. Ke stávajícímu znění na konci odstavce 3 se připojuje věta: "Jeho podaným návrhům, námitkám nebo opravným prostředkům příslušný správní orgán nevyhoví, převažuje-li veřejný zájem nad zájmem ochrany přírody a krajiny."

Uvedené paragrafy zákona jsou trvale zneužívány iniciativami k nekonečnému protahování územního stavebního řízení. Uvedená novelizace navazuje na již zavedený systém věcného řešení tzv. neřešitelných protichůdných věcných názorů a zájmů, které mají charakter výjimečného použití.

Ještě pár připomínek. Samozřejmě někteří řeknou, že stavební řízení probíhá podle správního řádu. Znova musím upozornit, že správní řád má určitý okruh účastníků a právě zákon 114 doplňuje další účastníky a dává jim určité pravomoci, a proto si myslím, že je možné je současně jakýmsi způsobem usměrnit nebo stanovit mantinely, ve kterých se můžou pohybovat.

Musím připomenout ještě jednu věc. Ono v současné době to zneužívání opravdu je již značné. Mám zde třeba jenom seznam odvolání v jedné jediné kauze, která trvá skoro tři roky. Je tam již 203 právních podání včetně žalob k Ústavnímu soudu a k různým soudům. Samozřejmě můžu upozornit, že žádná není na to, že by se nesplnily ekologické limity nebo že by byla porušena ekologie, ale třeba je tam taková žaloba, že úředník, který vydává rozhodnutí, je ze stejného města, ve kterém se toto řízení koná, a podobné dá se říct hlouposti. Ale samozřejmě i toto odvolání proti podjatosti úředníka znamená, že se to prodlouží i další tři měsíce. Myslím si, že je to prostě nevhodné a to zneužívání je značné.

Poslední věc, kterou mám. Samozřejmě bude tady zase kritizováno, že nějaký úřad bude sdělovat, co je veřejný zájem. Ale i v tom návrhu, který přednesl kolega Vícha, je právo určit, co je ve veřejném zájmu, přeneseno na krajské úřady. Nevidím nejmenší překážku v tom, aby i v tom § 70 příslušné úřady rozhodly, co je ve veřejném zájmu a jak se dál bude pokračovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ptám se, jestli ještě někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Hlásí se pan poslanec Tomíček.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Já jen s takovou maličkostí, protože když jsem hovořil v úvodní řeči, tak jsem říkal, že jsme na podvýboru a výboru zvažovali všechny pozměňovací návrhy, které byly podány. Tady, tak jak to tady zaznělo, jste samozřejmě zaznamenali, že některé z návrhů, které tady byly předloženy, přece jenom dosti význačným způsobem se odchylují od tématu novely zákona, a i když řeší některé věci, které s určitými problémy souvisí, nicméně se domnívám a také jsem vedl některá jednání, zda a jakým způsobem se s těmito pozměňovacími návrhy vyrovnat. Mám za to, že kolega Hrnčíř tady ukázal cestu, jakým způsobem se s tím vyrovnat, a já bych si dovolil stejně tak se odvolat na § 94 jednacího řádu odst. 3, kdy můžeme po podrobné rozpravě ve druhém čtení vrátit zákon k novému projednání výborům. Myslím si, že na půdě výboru bude dostatek času na projednání všech zde vznesených pozměňovacích návrhů a najdeme to optimální řešení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Taky děkuji. Ptám se, jestli ještě někdo se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud nikdo, podrobnou rozpravu končím.

Zeptám se zpravodaje - myslím, že v rozpravě zazněl návrh na vrácení, aby mi to potvrdil.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: V rozpravě zazněl návrh na vrácení výboru k novému projednání.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže o tomto návrhu bychom měli nyní hlasovat, proto se snažím svolat poslance. Měl bych vás odhlásit, takže vás všechny odhlašuji. Žádám vás, abyste se znovu přihlásili.

Budeme hlasovat o vládním návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 62 o geologických pracích. V průběhu podrobné rozpravy padl návrh na vrácení návrhu zákona do výboru k novému projednání.

Zeptám se před hlasováním na názor předkladatele, pana ministra. (Souhlasí.) Zpravodaj? (Souhlasí.) Budeme hlasovat o tomto návrhu.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 50 přítomno 145 poslanců. Pro hlasovali 142 poslanci, proti žádný. Tento návrh vrátit tento zákon výboru k novému projednání byl přijat.

 

Končím samozřejmě druhé čtení tohoto návrhu.

 

Bodem dalším je bod číslo 19 programu schůze, je to

 

19.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb.,
o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
/sněmovní tisk 647/ - druhé čtení

 

Znovu požádám ministra Libora Ambrozka, aby i tento návrh zákona nejdřív uvedl. Prosím, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedo, kolegyně a kolegové, doufám, že tohle bude trochu stručnější k sněmovnímu tisku 647. Jedná se o novelu zákona o právu na informace o životním prostředí.

Cílem této novely je transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4. Členské státy jsou povinny transpozici zajistit do 14. února roku 2005, což ještě stejně máme šanci stihnout. Novela zabezpečuje soulad české právní úpravy s touto směrnicí. Navíc vymezuje účel zákona a základní pojmy, zejména pojem informace o životním prostředí a povinný subjekt. Zákon také podporuje maximální využití moderních telekomunikačních prostředků.

V samotném procesu zpřístupnění informací nenastávají žádné podstatné změny, pouze se precizují v § 8 některé důvody, pro něž je povinný subjekt ze zákona oprávněn takové zpřístupnění odmítnout. Nemění se konstrukce, podle níž je v takovém případě nutno vydávat správní rozhodnutí. V rámci novely se v § 13 nově navrhuje upravit povinnost jednotlivých subjektů při vzdělávání, výchově a osvětě v oblasti ochrany životního prostředí.

Návrh zákona byl projednán ve výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. S pozměňovacími návrhy, které jsou obsaženy v usnesení výboru 647/1, vyslovuji souhlas. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, děkuji také. I tento návrh jsme dali projednat výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP