(17.00 hodin)
(pokračuje Kužvart)

Odleva doprava se kandidáti a kandidátky do těchto příslušných institucí prezentují jako ti, kterým jde o to, že bude volič o všem vědět, volič o všem rozhodovat, ale jakmile dojde k jakémusi ustanovení příslušných institucí, je po volbách do Senátu, do krajů, do Sněmovny, najednou již nálada zpřístupnit informace, které - zdůrazňuji - jsou generovány za veřejné prostředky, (chybí?). Za druhé, již v příslušné právní úpravě nyní existující jsou příslušné pojistky, aby nebyly zpřístupněny informace ryze obchodního charakteru, který má nějaký význam pro obranu státu apod., bezpečnostního charakteru, přesto jsou zde obrovské problémy.

Na závěr v rámci obecné rozpravy bych chtěl ještě k tomu, co avizoval můj vážený kolega pan poslanec Mencl - jeho pozměňovací návrh k oblasti ekologické výchovy a vzdělávání - říci, že praxe už z pohledu státního úředníka, poslance či nevládních neziskových organizací na oblast ekologického vzdělávání a výchovy by měla být naopak, odhaduji tedy, velmi blízká kolegyním a kolegům z pravé strany spektra. Protože oni umožňují právě ty procedury a procesy, které vedou ke skutečně osvětě, vzdělávání, že nemusí být každý podnikatel, starosta vybaven jedním inspektorem České inspekce životního prostředí. O to více peněz je potřeba na státní správu, na administrativu. Vede to k tomu, že prostě se lidé rozhodují na základě relevantních informací a že mají ony příslušné informace k dispozici sami. Nepotřebují nějakou reglementaci státu, více předpisů atd. Je tomu tak, že tato oblast má své nepřátele.

Musím říci, že peněz se na tuto oblast vydává zoufale málo. Určitě to nejsou mandatorní výdaje, že by si příslušná instituce, pedagog v oblasti vzdělávání řekl: Hejtmane, starosto, ministře, dej mi peníze na ten a ten projekt. Ono se na ně dostane zoufale málo. Řádově jsou to první procenta ze žádaných peněz. Že jsou pochopitelně zpětně kontrolovány, to už je na tom, aby příslušná instituce si zařídila, jestli peníze skutečně byly využity v rámci grantovaného projektu.

Na druhou stranu peněz je málo možná právě proto, že efekt ekologické vzdělávání a osvěta přináší ve velmi dlouhodobém výhledu. Není to věc nějakého investičního záměru, kdy během několika let můžete stříhat pásku u dokončené čističky odpadních vod, dálnice apod. Je to věc, která se ukládá v šedé kůře mozkové občanů naší republiky. O to je to možná složitější, aby ti, kteří rozhodují o veřejných financích, politici na úrovni měst, krajů či státu, do této oblasti investovali větší množství peněz. Prostě ony nejsou hned vidět. Vzdělávání nese své plody až v nějakém delším časovém výhledu, ale je to - a tím chci ukončit tento vstup v rámci obecné rozpravy - podle mé zkušenosti za 15 let, když jsem před 15 lety začínal jako řadový úředník Ministerstva životního prostředí - nejefektivněji využitý finanční prostředek z veřejných zdrojů. Nejefektivněji využitý, ale bohužel stále ještě není dostatečný důraz na to, aby prostředků bylo řádově více. V tom se liším se svým předřečníkem kolegou Menclem.

Děkuji za pozornost a v podrobné rozpravě přednesu dva pozměňovací návrhy.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Stále je ještě obecná rozprava. Hlásí se pan poslanec Mencl.

 

Poslanec Václav Mencl: S kolegou Kužvartem nehodlám polemizovat. Jen se chci zeptat, jestli i on pokládá za rozumné, abychom my zde zákonnou úpravou posvětili to, co se děje v těchto výdajích. Znovu cituji větu a rozšířím ji, protože to cituji z oficiálního dopisu Ministerstva životního prostředí, který obdrželi členové našeho výboru: Státní fond životního prostředí poskytuje příjemcům v rámci tohoto programu nenávratnou finanční pomoc ve výši 70 %. V roce 2003 např. podpořili následující akce: rekonstrukce ekologické mateřské školky, stavební úprava a přístavba pavilonu slonů. - Ptám se zcela vážně, jestli tedy opravdu tyto investice pokládáme za prioritní akce v oblasti financování environmentální výchovy a osvěty. Prosil bych tedy o vysvětlení jak pana ministra, tak pana zpravodaje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo další se hlásí do obecné rozpravy? Pokud se nikdo další nehlásí, obecnou rozpravu končím. Nemáme o čem hlasovat v tuto chvíli a pokročíme k rozpravě podrobné.

Jako první se do podrobné rozpravy písemně přihlásil pan poslanec Václav Mencl. Prosím pana poslance, aby přednesl svůj návrh jako první.

 

Poslanec Václav Mencl: Děkuji. Navrhuji vypustit bod 28.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Kdo další se hlásí do rozpravy? Pan poslanec Miloš Kužvart. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Děkuji. Avizované pozměňovací návrhy zní takto.

První se týká článku I bod 29, který zní: V § 14 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 14 zní: "(2) Rozhodnutí o odepření zpřístupnění informace je po vyčerpání řádných opravných prostředků přezkoumatelné podle zvláštního právního předpisu - odkaz č. 14. Jestliže se v řízení před soudem prokáže, že důvody odepření zpřístupnění informace uvedené v napadeném rozhodnutí a nebo ve vyjádření žalovaného k žalobě nemají oporu v zákoně, soud na návrh rozsudkem zruší toto rozhodnutí a nařídí povinnému subjektu informaci poskytnout. V případě, že žalobě nelze vyhovět, neboť zde je důvod pro odepření zpřístupnění informace, avšak tento důvod nebyl konkrétně uveden v žalobou napadeném rozhodnutí, má se pro účely rozhodnutí o náhradě nákladů řízení za to, že žalobce měl ve věci plný úspěch."

Nyní znění odkazu 14 pod čarou: Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 192/2003 Sb.

Dále, vážené kolegyně, vážení kolegové, navrhuji vložit nový článek II a následující články přečíslovat. Článek II - Změna zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení.

1. V § 23 odstavci 1 se na konci věty nahrazuje tečka čárkou slovy: "opisy a kopie, a to včetně kopií elektronických souborů."

2. Odstavec 2 § 23 včetně poznámky pod čarou 3 zní: "(2) Osobám neuvedeným v předchozím odstavci poskytuje správní orgán přístup ke spisu a informacím v něm obsaženým v souladu se zvláštními právními předpisy upravujícími přístup k informacím."

Nyní cituji odkaz pod čarou číslo 3: Např. zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Poslední úprava je nyní dohodnuta s předkladatelem. Ve sněmovním tisku je návrh účinnosti k 1. lednu 2005. Pokud by tento zákon vracel Senát, můžeme se dostat do časového stresu, to znamená, byla by zde retroaktivita práva nepřípustná. Proto navrhuji, aby po předchozím uvedení nového bodu II a po přečíslování byl přijat sněmovnou nový článek 4 - Účinnost. Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení. Zdůvodnění je lapidární - nedostaneme se do onoho časového stresu.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, podrobnou rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP