(17.10 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Ptám se pana zpravodaje, jestli mi potvrdí, že nezazněl návrh na vrácení návrhu zákona ani na zkrácení lhůty. V tom případě můžeme ukončit druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji předkladateli i zpravodaji a končím projednávání bodu 19.

 

Dalším bodem je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb.,
o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 275/ - druhé čtení

 

Dne 29. června jsme se rozhodli opakovat druhé čtení, a pan ministr Vladimír Mlynář by se ujal tohoto textu místo omluveného ministra Pavla Dostála. Prosím pana ministra Mlynáře, aby tento zákon uvedl.

 

Ministr informatiky ČR Vladimír Mlynář: Pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych zastoupil nemocného kolegu a poslance Pavla Dostála a stručně uvedl, že 29. června tohoto roku vás požádal ministr kultury spolu se mnou, abychom vrátili do druhého čtení novelu zákona o České televizi, a to z důvodu námitek předsedy Českého telekomunikačního úřadu, který navrhoval upravit bod 1 novely tak, aby lépe odpovídal definicím a potřebám zavedení digitálního vysílání, jinými slovy, aby umožnil České televizi zahájení digitálního vysílání bez povinnosti souběžně vysílat i analogově.

Podle mých podkladů projednal výbor příslušný pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu tento návrh a mohu pouze požádat poslance, abychom pokračovali v přerušeném legislativním procesu druhým čtením a novelu nakonec úspěšně završili projednáváním ve třetím čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře. Tímto návrhem se zabýval výbor pro vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Usnesení tohoto výboru máme jako sněmovní tisk 275/7. Nyní prosím pana poslance Petra Plevu, který je zpravodajem pro tento návrh zákona, aby nám podal informaci o jednání výboru.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, tento výbor má ve svém názvu ještě vědu, ale to asi není teď podstatné. Podstatné je, že výbor projednal tento návrh poté, co byl vrácen zpět do výboru, dospěl ke konsensuálnímu usnesení, které vám předkládáme jako usnesení č. 178. Zároveň setrval na svém usnesení č. 169, takže máte dvě usnesení, ze kterých si můžete učinit představu, jak by měl nový zákon podle našeho názoru vypadat.

Musím říci, že jsme se s nyní nemocným panem ministrem Dostálem - kterému tímto přeji brzké uzdravení - dohodli, že takto předložené úpravy vyhovují svým rozsahem i obsahem. Doufám, že ve stejném konsensuálním duchu, jak probíhalo jednání výboru, proběhne i druhé a třetí čtení. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nemám žádné písemné přihlášky do obecné rozpravy, takže se ptám, kdo se do ní hlásí. Nehlásí se nikdo. V tom případě obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu k tomuto návrhu zákona o České televizi. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážené kolegyně a kolegové, vážený pane předsedo, dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Je to sněmovní tisk 275, který bych rád přečetl.

Jedná se o pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, tak jak byl projednán na jeho červnovém a zářijovém zasedání a který je obsažen v plném znění v usnesení č. 169 výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu ze dne 2. června a na který navazuje usnesení téhož výboru číslo 178 z 8. září tohoto roku. Týká se tisku 275/6, kdy navrhuji, aby v části I § 5 odst. 2 zákona úvodní část věty až po středník zněla následovně: "Člen rady nesmí zastávat žádnou funkci v politických stranách, politických hnutích nebo občanských sdruženích ani nesmí při výkonu své funkce v radě jejich jménem vystupovat nebo působit v jejich prospěch nebo ve prospěch jiných zájmových skupin," - potom věta pokračuje.

Dovolte mi, abych svůj návrh stručně zdůvodnil. Předkládám ho na základě rozpravy, která proběhla na zářijovém zasedání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, a jeho cílem je za prvé zpřesnit text a dosáhnout vyšší jednoznačnosti úvodní části odstavce 2 § 5 návrhu zákona a zejména dosáhnout sladění nároků na výkon funkce člena Rady České televize se zrcadlovou, plně srovnatelnou legislativní normou, kterou je v tomto případě zákon č. 483/1991 Sb., o Českém rozhlase. Tam je pro činnost člena Rady Českého rozhlasu v obdobném § 5, také v odst. 2, použita a bezproblémově dosud aplikována tímto pozměňujícím návrhem doporučovaná formulace.

Já bych navíc rád upozornil, že obsahově zcela shodně jsou požadavky na činnost člena rady formulovány také v zákoně o České tiskové kanceláři v části týkající se Rady ČTK.

Prosím vás, kolegyně a kolegové, abyste tento pozměňovací návrh k pozměňovacímu návrhu ve třetím čtení podpořili. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Vyslechli jsme návrhy pana poslance Bičíka. Hlásí se pan poslanec Pleva.

 

Poslanec Petr Pleva: Vážený pane předsedo, já bych jen legislativně technicky doplnil, že pozměňovací návrh kolegy Bičíka byl vztažen k usnesení výboru číslo 169 k bodu 2.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano. Stále probíhá podrobná rozprava k návrhu zákona o České televizi. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy. Není tomu tak. Podrobnou rozpravu končím.

Děkuji panu zpravodaji i panu ministrovi a končím druhé čtení tohoto návrhu. Byl to bod 20.

 

Dalším bodem je

 

22.
Návrh poslance Ivana Langera na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 564/ - druhé čtení

 

Návrh uvede navrhovatel pan poslanec Ivan Langer. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, nebudu vás zdržovat obsáhlým výkladem k mé dílčí, drobné, nicméně troufám si tvrdit, že významné novele trestního zákona. Chtěl bych jen zdůraznit a připomenout, že se týká problematiky útoků na zdravotníky, hasiče, obecně řečeno na osoby, které zasahují v rámci ochrany života, zdraví a majetku našich spoluobčanů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP