(17.20 hodin)
(pokračuje Langer)

Nicméně připomínám, že tato novela není novelou profesní, tedy novelou takového charakteru, že by se vztahovala výhradně a pouze na příslušníky těchto profesí, nýbrž je definována natolik obecně, aby bylo možné ji vztáhnout jako ochranu na každého z nás, doslova a do písmene na každého z nás, kdo bez ohledu na své profesní povolání přispěchá komukoliv na pomoc, když se ten ocitne v nouzi, v ohrožení života a zdraví nebo v ohrožení se ocitne jeho majetek.

Jsem přesvědčen, že od doby prvního čtení tohoto návrhu zákona do dnešního dne četnost těchto útoků jasně prokázala, že se v té době nejednalo o izolovaný jev, který měl krátké trvání, nýbrž že to je jev stále častěji se vyskytující, a tudíž, že tato zákonná úprava je tedy opodstatněná.

Chtěl bych poděkovat všem členům ústavněprávního výboru, kteří se tímto návrhem zákona zabývali. Ačkoliv návrh vypadá jako velmi jednoduchá věc, je vždycky velmi potřebné v případě zásahu do takových kodexů, jako je trestní zákon, občanský zákoník, trestní řád, občanský soudní řád, velmi pečlivě vážit, nakolik ta či ona novela je skutečně v souladu s filozofií, ze které vychází ten či onen kodex. Členové ústavněprávního výboru se touto novelou zabývali velmi pečlivě. Chci jim za to ještě jednou poděkovat. Přijali pozměňovací návrh k mému návrhu novely trestního zákona a já z tohoto místa mohu říci, že se s tímto pozměňovacím návrhem zcela ztotožňuji, a pokud tento návrh projde do třetího čtení, tak při hlasování o pozměňovacích návrzích návrhy, které jsou obsaženy v usnesení ústavněprávního výboru, budu jako předkladatel novely doporučovat.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. My jsme tento návrh přikázali ústavněprávnímu výboru, usnesení máte jako tisk 564/2. Prosím zpravodajku tohoto výboru paní poslankyni Vlastu Parkanovou - ale nevidím ji tady. Poprosím pana poslance Křečka.

 

Poslanec Stanislav Křeček: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jak již řekl předkladatel zákona pan poslanec Ivan Langer, ústavněprávní výbor projednal na své schůzi tento zákon a doporučil k němu pozměňovací návrh. Já ovšem upozorňuji na to, že v současné době budeme projednávat trestní zákon komplexní, a jak budeme tyto poslanecké změny zákona do tohoto vtělovat, samozřejmě nevím. Nicméně doporučujeme, aby Sněmovna tento návrh schválila, a doporučuji jeho postoupení do třetího čtení.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, kdo se hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Pokud se nikdo nehlásí, obecnou rozpravu končím.

Zahajuji podrobnou rozpravu. Chce někdo přednést návrhy v rámci podrobné rozpravy? Pokud tomu tak není, tak končím i podrobnou rozpravu. Děkuji předkladateli a končím druhé čtení tohoto návrhu i bod 22.

 

Dalším bodem je bod 23 - to jsme se posunuli ke smlouvám, od zákonů ke smlouvám, protože bod 23 je

 

23.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou
a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic
v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus,
která byla podepsána dne 17. dubna 2003 v Praze
/sněmovní tisk 610/ - druhé čtení

 

Takže to je to, o čem bychom měli nyní jednat. Prosím, aby se ministr vnitra František Bublan ujal slova jako ten, který uvede tuto smlouvu.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Děkuji, pane předsedo. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předkládaný návrh smlouvy navazuje na uzavření dvou zásadních hraničních smluv se Spolkovou republikou Německo, jimiž jsou Smlouva o společných státních hranicích z roku 1994 a Smlouva o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic z roku 1999.

Předkládaný návrh smluvní úpravy zahrnuje pouze dílčí změnu průběhu státních hranic, založenou na principu reciprocity výměnných území. Návrh smlouvy mění společné státní hranice tak, aby procházely příčnou osou dálničního hraničního mostu v lokalitě Rozvadov - Waidhaus. Tím budou vytvořeny podmínky pro funkční údržbu dálničního hraničního mostu včetně hrazení a s tím souvisejících nákladů. Plochy území oddělené podle smlouvy obou států mají výměru 2 739 metrů čtverečních a jsou vzájemně vyrovnané. Současně s přechodem suverenity přejde k odděleným plochám státních území oběma smluvním státům i vlastnické právo. Plocha, jež má být předána SRN, je ve vlastnictví České republiky a je spravována Pozemkovým fondem České republiky.

Předkládaný návrh smlouvy je v souladu se zahraničněpolitickými zájmy České republiky. Vytváří předpoklady pro věcně potřebné zabezpečení údržby dálničního hraničního mostu v lokalitě Rozvadov - Waidhaus a zajišťuje správu společných státních hranic po provedení změny průběhu společných státních hranic.

Sjednání smlouvy vyžaduje v souladu s článkem 11 ústavy přijetí ústavního zákona o změně průběhu státních hranic. Příslušný návrh je Parlamentu České republiky předkládán souběžně. S předloženým návrhem doporučuji vyslovit souhlas. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já také děkuji. Tento vládní návrh dostal projednat zahraniční výbor. Usnesení máme jako sněmovní tisk 610/1. Prosím paní poslankyni Kateřinu Konečnou, aby odůvodnila návrh výboru k této smlouvě.

 

Poslankyně Kateřina Konečná: Děkuji. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás velmi krátce seznámila s usnesením zahraničního výboru ze 35. schůze z 8. září 2004 k projednávanému tisku.

Zahraniční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov - Waidhaus, která byla podepsána dne 17. dubna 2003 v Praze.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já vám také děkuji. Otevírám rozpravu k této smlouvě. Do rozpravy k této smlouvě se nikdo nehlásí. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a zřejmě budeme hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem, takže se vás pokusím přivolat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP