(17.50 hodin)
Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dobrá. Nemá cenu asi vést spor. Prosím, pan poslanec Kalousek se hlásí o slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Pouze faktická poznámka obecného charakteru. V demokracii platí, že konstatování, zda někdo evidentně porušil, či neporušil zákon přísluší pouze soudu. Všechno ostatní jsou subjektivní dojmy. (Potlesk v části sálu.)

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já bohužel panu poslanci Plevovi… (Reakce na okolnost, že poslanec Pleva kráčí k řečništi. Hluk a poznámky v sále.) Když dovolíte, přednesu návrh usnesení. (Nepřehledná diskuse v sále. Hlasy: To neprojde.) Dovolte, mám tady návrh na odhlášení, tak vás ještě jednou všechny odhlásím a požádám, abyste se znovu přihlásili.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem ústavního zákona o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo podle sněmovního tisku 609." To je text, o kterém bychom měli nyní hlasovat.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne … (Smích. Nehlasuje se.) Co se stalo? (Poslanci upozorňují na nízký počet přihlášených poslanců, který nedosahuje ani kvora 120.) Prohlašuji toto jednání za zmatečné, protože zjišťuji že… (Smích v části sálu. Hlasy: Hlasování je zmatečné.)

(Po dosažení kvora:) Budeme hlasovat o textu usnesení, tak jak jsem ho přečetl.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 55, přítomno 125 poslanců, pro hlasovalo 125 poslanců, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, jest k projednání bod číslo 25, což je

 

25.
Vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy
/sněmovní tisk 626/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr zemědělství pan Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky představil vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, sněmovní tisk 626.

Poslední novelou zákona č. 77/1969 Sb., provedenou zákonem č. 388/1991 Sb., došlo k omezení příjmů Státního fondu pro zúrodnění půdy vytvořením Státního fondu životního prostředí, do kterého byly převedeny příjmy za dočasný a trvalý zábor zemědělské půdy. Důvodem pro předložení tohoto vládního návrhu zákona, kterým se Státní fond pro zúrodnění půdy i zákon č. 77/1969 Sb., ve znění zákona č. 388/1991 Sb., zrušuje, je skutečnost, že se jedná o právní úpravu, která v současné době neodpovídá našemu právnímu řádu, zejména pak zákonu č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň nastala od roku 1990 situace, že Státní fond pro zúrodnění půdy hospodaří bez dotace ze státního rozpočtu a je financován pouze ze zdrojů generovaných starými pohledávkami. Jde převážně o splátky poskytnutých půjček do roku 1990 zemědělským organizacím a o vratky na základě nepřiznaných subvencí, které postupně klesají. Tím prakticky klesly příjmy na úrovni Státního fondu pro zúrodnění půdy a činí 2,5 milionu Kč.

Předkládaný vládní návrh zákona navrhuje jako termín zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, a tím i zákona č. 77/1969 Sb., ve znění zákona č. 388/1991 Sb., den 1. 1. 2006.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP