(18.00 hodin)
(pokračuje Palas)

Způsob naložení s eventuálním zbylým majetkem, právy a závazky řeší návrh zákona převodem na stát, zastoupený Ministerstvem zemědělství.

Návrh tohoto zákona byl projednán v zemědělském výboru Poslanecké sněmovny, který přijal na své 38. schůzi dne 9. září 2004 čtyři pozměňovací návrhy, doplnění novely zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby, se kterými se ztotožňuji.

S ohledem na výše uvedené doporučuji Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky postoupení tohoto vládního návrhu zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, sněmovní tisk č. 626, k dalšímu projednání ve třetím čtení. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Já vám děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru. Usnesení tohoto výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk č. 626/1 a já prosím, aby se slova ujal poslanec Petr Zgarba, který je zpravodajem tohoto výboru.

 

Poslanec Petr Zgarba: Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zemědělského výboru č. 121 z 9. září k vládnímu návrhu zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, sněmovní tisk č. 626.

Zemědělský výbor po úvodním slově Ing. Miroslava Tomana, náměstka ministra zemědělství a státního tajemníka, a zpravodajské zprávě poslance Petra Zgarby a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Petru Zgarbovi a je čas otevřít obecnou rozpravu. Žádné přihlášky do této rozpravy nemám, takže podrobnou rozpravu mohu otevřít poté, co uzavírám rozpravu obecnou. Ani do podrobné rozpravy nemám žádné přihlášky. Končím podrobnou rozpravu, a pokud pan ministr nehodlá vystoupit se závěrečným slovem, pan zpravodaj také ne, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

Hlásí se o slovo pan ministr Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, v souladu s čl. 25 písm. c) Ústavy České republiky a v souladu s § 6 písm. c) zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Parlamentu se vzdávám svého poslaneckého mandátu k dnešnímu dni 20.00 hod.

Děkuji vám, bylo mi ctí s vámi dvanáct let pracovat. Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru a poslanci ještě v tuto chvíli Jaroslavu Palasovi. Doufám, že se s ním budeme setkávat i po 20. hodině dnešního dne.

Hlásí se paní poslankyně Eva Dundáčková, předpokládám, že jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Pane místopředsedo, dámy a pánové, já bohužel musím konstatovat a upozornit vaším prostřednictvím, pane předsedající, pana poslance Palase, že by bylo právně neúčinné toto složení mandátu, protože on tak může učinit tolika k okamžiku, ke kterému složí svůj mandát, čili pokud by tak chtěl učinit až k 20. hodině dnešního dne, musel by v těch 20 hodin vystoupit.

Buďto můžeme považovat jeho vystoupení tak, že složil svůj mandát k 18.03 hod., anebo jej musí zopakovat ve 20.00 hodin.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Hlásí se pan místopředseda sněmovny Vojtěch Filip. Čeká nás velmi pravděpodobně svěží diskuse.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, paní a pánové, já si nemyslím, že předsedkyně mandátového a imunitního výboru řekla relevantní právní názor na ústavu a zákon o jednacím řádu. Totiž kdybychom takto postupovali, nebylo by možné, aby kterýkoliv poslanec podal rezignaci na svůj mandát tím, že udělá notářský zápis. Analogicky pokud se řekne k jaké hodině, k jakému datu, toto prohlášení platí za pronesené a za právně relevantní.

Výklad paní kolegyně Dundáčkové nemohu brát za správný, a považuji tedy prohlášení pana ministra Palase za úplně postačující a odpovídající zákonu o jednacím řádu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám za váš názor, pane místopředsedo. Pan ministr Palas byl přihlášen.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Dámy a pánové, abych učinil zadost paní poslankyni Dundáčkové, tak upravuji své prohlášení v tom smyslu, že jsem vzdal mandátu právě teď, nikoliv ke 20.00 hod.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Děkuji. Tím je věc vyřešena - a pan poslanec Marek Benda, který třímá v ruce jednací řád pravděpodobně už nám umožní, abychom se věnovali dalšímu bodu.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

26.
Vládní návrh zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice
/sněmovní tisk 627/ - druhé čtení

 

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zahraničních věcí Cyril Svoboda. Cyrila Svobodu jsem před chvílí ve sněmovně viděl - a už kráčí k mikrofonu, takže má slovo.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, cílem navrhovaného zákona o opatřeních ve vztahu k Irácké republice je zabezpečit implementaci rezoluce Rady bezpečnosti č. 1483 z roku 2003. Především jde o zabezpečení předmětů archeologického, historického, kulturního vlastnictví Iráčanů a zabezpečení jiného majetku, který byl neoprávněně získán od příslušných iráckých institucí, a také zabezpečení všech prostředků, které používal nebo zneužíval diktátorský režim Saddáma Husajna, tak, aby všechno, co náleží do kulturního, archeologického a historického dědictví, a to, co finančně náleží Iráku, se dostalo do rukou iráckých občanů a iráckého státu. Tento zákon přijímáme proto, protože České republice chybí právní úprava, která by obecně umožňovala implementaci rezolucí Rady bezpečnosti.

Návrh zákona je projednáván ve druhém čtení, byl projednán ve výboru zahraničním, kde jistě k této věci promluví pan zpravodaj, ale konstatuji, že rozhodnutí výboru je pozitivní, a dopředu říkám, že pozměňovací návrhy, které byly v zahraničním výboru předloženy a navrženy, jsou správné, a já s nimi vyslovuji souhlas a samozřejmě doporučuji tento návrh k dalšímu legislativnímu procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Cyrilu Svobodovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zahraničnímu výboru a usnesení zahraničního výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk č. 627/1. Prosím pana poslance Jana Kavana, aby coby zpravodaj zahraničního výboru usnesení odůvodnil.

 

Poslanec Jan Kavan: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, vážení poslanci, vážené poslankyně, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením zahraničního výboru ze dne 26. května, a to k právě zmíněnému vládnímu návrhu zákona o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice, tedy váš sněmovní tisk č. 627.

Po odůvodnění politického ředitele Ministerstva zahraničních věcí pana Martina Košatky a ředitele finančního analytického odboru Ministerstva financí Karla Korinty, zpravodajské zprávě poslance Jana Kavana a po rozpravě zahraniční výbor za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně, aby návrh schválila, a za druhé - prosil bych o pozornost - doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona tyto změny a doplňky.

1. V § 5 odst. 1 slova "finančnímu analytickému útvaru Ministerstva financí atd. (dále jen "útvar Ministerstva financí")" se nahrazují slovy "Ministerstvu financí" a samozřejmě se tato úprava promítá do celého textu návrhu zákona.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP