(18.20 hodin)

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, já přijímám, ač nerad, vysvětlení pana ministra ohledně té délky termínu, který byl potřebný k tomu, aby zákon byl předložen. Nicméně ne zcela bych souhlasil s otázkou pokut. Myslím, že pokud dojde k trestnému činu, měl by být potrestán. A protože tady mohlo dojít k takovým škodám, které přesahují pět milionů korun, jestliže by se jednalo o nějaký zvlášť významný a rozsáhlý majetek, tak bych si dovolil předložit následující pozměňovací návrh. A sice:

V § 8 závěrečná slova v odst. 2 a 3, která příslušně znějí "lze uložit pokutu do výše pěti milionů korun", to je ve vládním návrhu (resp. 500 tisíc korun v pozměňovacím návrhu zahraničního výboru), se uloží pokuta do výše pěti milionů korun, se v obou případech nahrazují slovy: "se uloží pokuta od 50 000 korun až do výše dvojnásobku získaného majetkového prospěchu". To znamená, že kdyby došlo ke škodě větší, může být postižena i vyšší částkou než pět milionů korun.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Pokud ne, končím i podrobnou rozpravu.

Ptám se, zdali pan ministr chce přednést závěrečné slovo. Ano.

 

Ministr zahraničí ČR Cyril Svoboda Já jenom k tomu, co říká pan kolega Fischer. A co když půjde o předmět, který má nevyčíslitelnou hodnotu, tak já nevím, jak tam získáme ty trojnásobky, protože může jít skutečně o vzácné archeologické nálezy, jejichž hodnota je nevyčíslitelná. Takže to jen říkám k tomuto návrhu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Nebylo to závěrečné slovo, ale poznámka. Nicméně v tuto chvíli mi nezbývá než konstatovat, že nezazněl žádný návrh, o kterém by bylo třeba hlasovat, takže končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru Svobodovi, panu zpravodaji Janu Kavanovi.

 

Nyní se budeme věnovat dalšímu bodu. Je to bod číslo

 

27.
Návrh poslanců Taťány Fischerové a dalších na vydání zákona
o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů
/sněmovní tisk 650/ - druhé čtení

 

Prosím paní poslankyni Taťánu Fischerovou, aby se ujala slova a jako zástupce navrhovatelů návrh uvedla.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Děkuji. Vážený pane předsedající, členové vlády, kolegyně, kolegové, jak všichni víme, návrh zákonné úpravy problematiky registrovaného partnerství je ve Sněmovně už počtvrté. Všechny argumenty pro a proti zazněly, a tak mám za to, že je lépe šetřit váš čas. Diskuse nad touto předlohou v prvním čtení byla velmi kvalitní a ještě jednou vám za ni jménem předkladatelů všem děkuji.

U jediného argumentu bych se ještě ráda pozastavila, a sice u obavy, že v případě přijetí zákona vzroste procento homosexuálně orientované populace. Znovu opakuji, že tento zákon je poměrně přísný a je velký předpoklad, že ne každý z lidí, kterých by se mohl týkat, jej využije. Myslím, že nikdo z nás se nedomnívá, že přijetím jakéhokoli zákona můžeme ovlivnit biologické danosti.

Již v rozpravě v prvním čtení jsme mluvili o rozpadu rodiny jako o projevu krize moderní doby a to jsme netušili, že budeme tak brzy konfrontováni s jejími nejhoršími projevy v podobě dětské zločinnosti. Je zcela zřejmé, že řešení budeme hledat dlouho a že jde o viditelný důsledek mnoha společenských příčin. Nikoho však jistě nenapadne, že k úpadku rodinných hodnot přispívá možnost párů s menšinovou sexuální orientací legalizovat svůj vztah. Proto věřím i nadále, že tento návrh najde u většiny členů Poslanecké sněmovny porozumění.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Taťáně Fischerové. Předložený návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání petičnímu výboru. Usnesení tohoto výboru máme k dispozici jako sněmovní tisk 650/2. Prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru poslankyně Zuzka Rujbrová.

 

Poslankyně Zuzka Rujbrová: Děkuji. Kolegyně a kolegové, usnesení petičního výboru z 31. schůze konané 7. září 2004 č. 155 je obsaženo v tisku 650/2 a tímto usnesením petiční výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu přijmout usnesení, kterým Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s poslaneckým návrhem zákona o registrovaném partnerství, podle sněmovního tisku 650, ve znění schválených pozměňovacích návrhů.

Dovolte, abych využila funkce zpravodaje a současně vás informovala, že k dnešnímu dni byly do Poslanecké sněmovny doručeny petice, a to petice pro zákon o registrovaném partnerství, v nichž vyjadřují podepsaní petenti v počtu v této chvíli 4 056 podpisů podporu návrhu a poukazují na skutečnost, že všichni lidé jsou si rovni ve svých základních právech, přičemž jedním z těchto práv je možnost legitimním způsobem upravit své životní partnerství, a to bez ohledu na pohlaví a citovou orientaci.

Další, rovněž podpůrná petice, v této chvíli s 238 podpisy, byla do Poslanecké sněmovny doručena včera. Je nazvána jako petice osobností pro přijetí zákona o registrovaném partnerství, v níž se petenti obracejí na Poslaneckou sněmovnu a vyslovují svým podpisem podporu přijetí aktuálního poslaneckého návrhu zákona o registrovaném partnerství, který přibližuje zrovnoprávnění soužití dvojic téhož pohlaví s ostatními. Poukazuje na zahraniční právní úpravy, které již tuto normu do své praxe uvedly. Tato petice je podepsána převážně osobnostmi uměleckého a veřejného života, rovněž je vám všem k dispozici.

Pro objektivitu musím dodat, že opačný názor, nesouhlas s navrhovaným zákonem, vyjádřila petice obsahující jedenáct podpisů a asi tři dopisy doručené na adresu petičního výboru podepsané jednotlivci.

Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní zpravodajce. Otevírám obecnou rozpravu. Mám dvě přihlášky. Jako první vystoupí paní poslankyně Vlasta Parkanová, jako druhý vystoupí pan poslanec Petr Pleva.

 

Poslankyně Vlasta Parkanová: Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, předložený návrh zákona o registrovaném partnerství - já už jsem to tady říkala minule - je do značné míry obdobný či stejný, jako byly návrhy předcházející. V mnoha směrech byl ale zvolen přístup jiný, který je na první pohled méně radikální a dalo by se říci i kompromisní. Bohužel podle mého názoru je ona kompromisnost pouze formální a dalo by se říci, že je i klamná. Jejím smyslem je ustoupit od radikálního skoku směrem k menším postupnějším krokům. Cíl pochopitelně zůstává stále stejný - zrovnoprávnit manželství muže a ženy s registrovaným partnerstvím osob stejného pohlaví.

A tak jako předchozí návrhy, i tento lze rozdělit zhruba do tří tematických okruhů. V tom prvním nalezneme popis samotné instituce registrovaného partnerství, jejího vzniku a zániku. Patří sem ale i nová ustanovení o neplatnosti nebo neexistenci partnerství v návrhu novely občanského soudního řádu, problematika možného souběhu manželství a registrovaného partnerství, zápisy do občanských průkazů, do evidence obyvatel a tak podobně. Já si troufám říci, že to je vesměs agenda, která sama o sobě nemá žádný praktický přínos, zato však má onen prestižní rozměr, který je zde zřejmě největším jádrem sporu.

Asi nejfrekventovanějším argumentem pro zřízení institutu registrovaného partnerství je druhý okruh právních vztahů, který řeší nejrůznější provozní situace v soužití dvou lidí. Každý rozumný a tolerantní člověk přece musí souhlasit s tím, aby dva lidé, kteří spolu dlouhodobě žijí, měli právo na informace o svém zdravotním stavu, aby si mohli navzájem vyzvednout výplatu, měli vůči sobě statut osoby blízké, tak jak ji definuje občanský zákoník a další předpisy, aby proti sobě nemuseli vypovídat v trestním řízení atd.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP