(18.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Koudelkovi. Rozhlížím se a nevidím, že by někdo chtěl vystoupit v rámci podrobné rozpravy. Končím podrobnou rozpravu.

Vzhledem k tomu, že jednací řád ve své nové verzi praví, že se o případných návrzích na zamítnutí hlasuje až po skončení rozpravy ve třetím čtení, mám příležitost druhé čtení tohoto návrhu zákona ukončit. Děkuji navrhovatelce i paní zpravodajce.

 

Přistoupíme k projednání bodu

 

28.
Návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana
na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

 

Návrh uvede zástupkyně navrhovatelů paní poslankyně Hana Orgoníková. Prosím ji, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Hana Orgoníková: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, domnívám se, že nemusím tuto novelu zákona zvláště uvádět, poněvadž jsem o ní hovořila velice podrobně i se svými spolupředkladateli při prvním čtení. Myslím, že bychom mohli přistoupit k projednávání návrhu zákona tak, jak byl projednán jednak ve výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a potom v komisi pro rodinu a rovné příležitosti.

Já bych v této chvíli chtěla poděkovat jak výboru pro sociální politiku a zdravotnictví, tak komisi pro rodinu a rovné příležitosti za jejich vstřícnost a za to, jakou formou tento návrh zákona projednaly. Děkuji vám a můžeme přistoupit k projednávání návrhu zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. Předložený návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví a stálé komisi Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti. Usnesení výboru máme rozdáno jako sněmovní tisk 658/2. Prosím paní poslankyni Jitku Vojtilovou, aby se jako zpravodajka výboru ujala slova. - Vidím ale, že došlo ke změně, zpravodajkou je paní poslankyně Boháčková.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, usnesením číslo 166 z 22. schůze výboru konané 9. září 2004 k návrhu poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 658, po odůvodnění předkladatelky a po zpravodajské zprávě poslankyně Jitky Vojtilové a po rozpravě výbor pro sociální politiku a zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s návrhem poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 658.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Jarmile Boháčkové. Nyní prosím, aby se slova ujala paní poslankyně Taťána Fischerová, protože bylo uvedeno, že je zpravodajkou stálé komise pro rodinu a rovné příležitosti.

 

Poslankyně Taťána Fischerová: Pane předsedající, členové vlády, kolegyně a kolegové, komise pro rodinu a rovné příležitosti na své 8. schůzi projednala návrh poslanců Hany Orgoníkové, Anny Čurdové a Eduarda Zemana na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 658. Po rozpravě přijala usnesení číslo 10, kterým doporučuje Poslanecké sněmovně, aby s návrhem vyslovila souhlas ve znění přijatých změn a doplnění tak, jak je přijal výbor pro sociální politiku a zdravotnictví svým usnesením 166, uvedeným ve sněmovním tisku 658/2, který vám byl doručen.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Fischerové a otevírám obecnou rozpravu. Žádné přihlášky nemám. Nikdo se nehlásí, takže obecnou rozpravu končím a otevírám rozpravu podrobnou. Ani do podrobné rozpravy nemám přihlášky, takže podrobnou rozpravu končím.

Ptám se paní navrhovatelky, případně zpravodaje, zdali hodlají vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak, takže mohu ukončit druhé čtení tohoto návrhu zákona a poděkovat všem, kteří vystoupili.

 

Dalším bodem je

 

30.
Návrh poslanců Václava Votavy, Petra Ibla a dalších na vydání zákona,
kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 622/ - druhé čtení

 

Prosím pana poslance Václava Votavu jako zástupce navrhovatelů, aby se ujal slova a návrh odůvodnil.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já bych si dovolil, a to velmi stručně, uvést návrh skupiny poslanců na vydání zákona, kterým se mění platné znění zákona č. 140/1961 Sb., ve znění pozdějších předpisů, trestní zákon, sněmovní tisk 622.

Už při prvním čtení zde proběhla poměrně zajímavá debata. Musím říci, že i rozporuplná. Domnívám se, že jsem při tomto prvním čtení také dostatečně objasnil důvody, které vedly skupinu poslanců k podání této novely. Jen pro osvěžení: Předložený návrh sestává ze dvou bodů. První bod doplňuje do trestního zákona nový trestný čin, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, a tento trestný čin je koncipován jako úmyslný; to znamená, že se jej dopustí každý, kdo řídí motorové vozidlo, ačkoliv není držitelem příslušného oprávnění, a to za současné podmínky, že byl za takový čin v posledních dvou letech již nějak postižen. Trestní sazba se zde navrhuje jako odnětí svobody až na jeden rok nebo peněžitý trest nebo zákaz činnosti.

Druhý bod. Skupina poslanců se domnívá, že skutková podstata trestného činu podle § 205 písm. c) trestního zákona, ohrožení pod vlivem návykové látky, dopadá v současnosti výhradně na případy řízení hromadného dopravního prostředku, to je autobusu, trolejbusu, tramvaje a podobně, nikoliv již na ostatní dopravní prostředky, z nichž právě motorová vozidla jsou nejčastějšími dopravními prostředky způsobujícími dopravní nehody. Navrhujeme tedy změnit platnou dikci skutkové podstaty tohoto trestného činu tak, aby do budoucna kryla kromě již uvedeného řízení hromadného dopravního prostředku i ostatní dopravní prostředky. Trestní sankci zde ponecháváme, měníme pouze dikci skutkové podstaty tohoto trestného činu. Musím říci, že z toho vylučujeme ostatní dopravní prostředky jako jsou kola a povozy, protože se domníváme, že vzhledem k charakteru těchto prostředků nejsou důsledky případných nehod závažné.

Na závěr bych chtěl znovu zdůraznit, že řízení motorového vozidla pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky, ale i řízení bez odborné způsobilosti je tak závažný a společensky nebezpečný jev, že si opravdu zasluhuje naši větší pozornost a hlavně zpřísnění sankcí.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP