(19.10 hodin)
(pokračuje Bíža)

Nemyslím si, že tento způsob kontroly kolkování přinese do budoucna nějaké výsledky. Vláda ve všech prohlášeních tvrdí, že by se mělo podporovat drobné podnikání. Malé likérky budou zanikat a budou zanikat i pracovní příležitosti.

Proto budu navrhovat v podrobné rozpravě zamítnutí tohoto zákona.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: To můžete učinit již v obecné rozpravě také. Nic vám v tom nebrání, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Bíža: Takže navrhuji tento zákon zamítnout.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji. A tím pádem už nemusíte vystupovat v podrobné rozpravě.

Do obecné rozpravy se přihlásil také pan poslanec Ladislav Urban, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Ladislav Urban: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovolil bych si k předmětnému návrhu několik slov. Navrhovaný zákon o povinném označení lihu se na rozdíl od kolkování cigaret nezabývá situací se zaplacením spotřební daně a podáním daňového přiznání ke spotřební dani z lihu. Tím myslím, že navrhovaná úprava ve vztahu k výběru spotřební daně z lihu a zabránění neplacení této daně u pašovaného lihu a nelegálně vyráběného lihu je dosti neúčinná.

Z pohledu výběru spotřební daně by bylo daleko účinnější, kdyby zákonodárce použil stejnou metodu jako u tabáku a tabákových výrobků, tedy do ceny kontrolní pásky zahrnout již spotřební daň. Nákupem kontrolních pásek nebo prvků, protože jsem zjistil, že jsou navrhovány i jiné kontrolní prvky, nejenom pásky, by tedy stát současně vybral spotřební daň s tím, že nákup kontrolních pásek by rovněž plnil funkci daňového přiznání. Daň by pak byla zaplacena stejně jako u tabákových nálepek použitím kontrolní pásky.

Je pravda, že pokud by navrhovaná právní úprava měla přinést zlepšení při výběru spotřební daně a případně bránit či ztěžovat pašování a nelegální výrobu lihu, bude zřejmě jedinou cestou cenu kontrolní pásky stanovit tak, aby již obsahovala jednotlivá balení spotřební daň. Je fakt, že by to znamenalo nezbytnou úpravu zákona o spotřebních daních, ale přesto si myslím, že navrhovaná právní úprava se z pohledu států, které kolkování lihu používají nebo kolkování v minulosti používaly, ale současně jej zrušily, jeví jako krok neefektivní, který nepovede ani k lepšímu výběru spotřební daně a ani k nezabránění (?) pašování a nedovolené výrobě alkoholu. O tom svědčí i stanoviska dovozců a výrobců lihu.

Chtěl bych se zároveň přihlásit i s pozměňovacím návrhem do podrobné rozpravy.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Urbanovi za jeho vystoupení. Do obecné rozpravy se nikdo nehlásí, takže obecnou rozpravu v tuto chvíli končím. Mám tady několik přihlášek do rozpravy podrobné. Jako první vystoupí pan poslanec Antonín Sýkora, dále poslanec Michal Doktor, Vladimír Čada a Ladislav Urban.

 

Poslanec Antonín Sýkora: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené kolegyně, kolegové, dovolte, abych předložil pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku 637 k novele zákona o povinném značení lihu v tomto textu.

V textu návrhu zákona se na všech místech slova "kontrolní páska" ve všech pádech nahrazují slovy "kolkovací prvek" v příslušných pádech.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sýkorovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Doktor. Připraví se pan poslanec Čada.

 

Poslanec Michal Doktor: Děkuji za udělené slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně a kolegové, nebudu navrhovat pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku v části týkající se značení lihu. Můj pozměňovací návrh se týká části zákona, která novelizuje ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., tedy části dotýkající se zákona o daních z příjmů. Neb si myslím, že cokoliv chce předkladatel učinit v oblasti značení lihu, zhorší postavení oficiálních výrobců, tedy těch, kteří se pohybují v řádném prostředí, a zvýší profit těch, kteří se pohybují v ilegálním prostředí.

Dovolte, abych navrhl novelu zákona, respektive pozměňovací návrhy zákona č. 586/1992 Sb., a sice do ustanovení § 7b doplnit nové odst. 6 a 7, které zní takto.

Odst. 6: Údaje podle odst. 1 se zapisují ve zdaňovacím období podle údajů uvedených v dokladech daňové evidence (dále jen evidenční doklady) postupně za sebou podle okamžiku vyhotovení evidenčního dokladu a okamžiku uskutečnění prokazované skutečnosti tak, aby bylo možné přiřadit zápisy k evidenčním dokladům.

Odst. 7 zní: Evidenční doklad obsahuje:

a) označení evidenčního dokladu,

b) popis prokazované skutečnosti a v případě, že se týká i jiné osoby než poplatníka, také její účastníky,

c) peněžní částku nebo údaj o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství,

d) okamžik vyhotovení evidenčního dokladu,

e) okamžik uskutečnění prokazované skutečnosti, pokud je rozdílný od okamžiku vyhotovení evidenčního dokladu,

f) podpis poplatníka nebo jím pověřené osoby.

Dodám, že údaje podle písmen a) až f), které se týkají jedné prokazované skutečnosti, nemusí být součástí jedné písemnosti, pokud je lze přiřadit k tomuto evidenčnímu dokladu. Údaje podle písm. b) a c) se mohou týkat více prokazovaných skutečností. Podpis podle písm. f) může být společný pro více evidenčních dokladů, pokud jej lze přiřadit k těmto evidenčním dokladům.

Myslím, že není nutné, abych vedl dlouhou obhajobu tohoto v podstatě technicistního ustanovení zákona o dani z příjmu. Jedná se o precizaci části zákona, která má vazbu na zákon o účetnictví a na zjednodušenou evidenci. Protože je možné buď to řešit úpravou zákona o účetnictví, anebo u výkladové části zákona daně z příjmu. Zvolil jsem tuto metodu.

Celý zásah do zákona o dani z příjmu byl konzultován s Ministerstvem financí a doufám, že je způsobilý k tomu, aby mohl být Sněmovnou přijat a odstranil některé výkladové kolize na jedné straně zákona o účetnictví a na druhé straně zákona o dani z příjmu.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Doktorovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Čada. Připraví se pan poslanec Urban.

 

Poslanec Vladimír Čada: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte, abych předložil čtyři drobné pozměňovací návrhy ke sněmovnímu tisku 637, vládnímu návrhu o povinném značení lihu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP