(19.20 hodin)
(pokračuje Čada)

První pozměňovací návrh: V § 7 odst. 8 vypustit odkaz na § 6 odst. 4 živnostenského zákona.

Věta se změní následně: Zahraniční fyzická osoba je povinna připojit též doklady požadované živnostenským zákonem.

Krátké odůvodnění: Platný zákon o živnostenském podnikání již neobsahuje v § 6 odst. 4, ten byl účinný jen ke dni 30. 4. 2004, do doby vstupu našeho státu do Evropské unie.

Druhý pozměňovací návrh: V § 11 odst. 3 doplnit: "s úředně ověřeným podpisem svým nebo svého statutárního orgánu podle zvláštního předpisu".

Přečtu celou větu: "Registrovaná osoba může k odběru kontrolních pásek písemnou plnou mocí s úředně ověřeným podpisem svým nebo svého statutárního orgánu podle zvláštního předpisu zmocnit jinou osobu."

Zvláštním předpisem je zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie listiny a ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, nebo podle zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Třetí pozměňovací návrh se týká § 15 odst. 2, a to v poslední větě vypustit slovo "ústně".

Budu citovat: "Povinnost vrátit kontrolní pásky se nevztahuje na držitele, který před uplynutím šestiměsíční lhůty celnímu úřadu písemně nebo elektronicky oznámí, že kontrolní pásky v následujících šesti měsících použije."

Odůvodnění: Za nesplnění této povinnosti je stanovena sankce zákonem ve výši od 50 000 Kč do 1 000 000 Kč a ústní oznámení je zde špatně prokazatelné.

A poslední pozměňovací návrh je drobná legislativně technická změna: V § 17 v první větě vypustit předložku "v", protože je omylem napsána tato předložka před slovem "povinny".

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Čadovi. Hovořit bude pan poslanec Ladislav Urban, připraví se pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Ladislav Urban: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, přednesl bych pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 637. Jsem si vědom, že tento pozměňovací návrh by, jak jsem říkal v obecné rozpravě, vyvolal i nutné změny v zákonu o spotřebních daních, ale myslím si, že je přesto důležitý.

Ustanovení § 5 - Kontrolní páska - se upravuje takto:

Odst. 4 nově zní: "Ceny, za které celní úřad prodává kontrolní pásky registrovaným osobám, stanoví vláda nařízením, a to tak, aby ceny jednotlivých kontrolních pásek odpovídaly výši povinnosti zaplatit spotřební daň z výrobku, který bude kontrolní páskou označen, zvýšen(?) o ekonomické náklady na pořízení kontrolní pásky bez zisku."

Za odst. 4 se vkládá nový odst. 5, který zní takto: "Povinnost uhradit cenu kontrolních pásek vzniká odběrem těchto pásek. Tyto pásky musí být použity v okamžiku, kdy vzniká povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit, a spotřební daň je pak zaplacena použitím kontrolní pásky."

Za odst. 5 se vkládá nový odst. 6, který zní takto: "Objednávka kontrolních pásek plní funkci daňového přiznání ke spotřební dani, s výjimkou výrobků, u kterých vznikla povinnost spotřební daň přiznat a zaplatit podle ustanovení § 9 odst. 3 písm. f) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních."

Dosavadní odst. 5 se nově označuje jako odst. 7, dosavadní odst. 6 se nově označuje jako odst. 8 a zní takto: "Ekonomické náklady na pořízení kontrolní pásky jsou příjmem státního rozpočtu."

Poznámka: Všude, kde je uvedeno "kontrolní páska", je možné samozřejmě uvést i "kontrolní prvek" nebo "kolkovací prvek", podle toho, jak zde zazněly jiné pozměňovací návrhy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ladislavu Urbanovi a prosím, aby se slova ujal pan poslanec Karel Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, mám jednoduchý pozměňovací návrh:

§ 19 začíná textem: Právnická osoba… atd. Navrhuji, aby tento text byl změněn na: Registrovaná osoba.

To je vše, děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Sehořovi. O slovo se přihlásil místopředseda Sněmovny pan Vojtěch Filip.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, pane ministře, paní a pánové. Nebudu mluvit o tom, jakým způsobem vybírat spotřební daň, ale jsem přesvědčen, že jak vládní návrh, tak jednotlivé pozměňovací návrhy, to, co přišlo z výboru, je poměrně složitá materie, která není hotová v žádném případě takovým způsobem, aby mohla platit jako právní norma. Obejít jak to, co předložila vláda, resp. jakým způsobem se s tím vypořádal hospodářský výbor, případně i ten pozměňovací návrh, který přečetl kolega Ladislav Urban, je takový, že nesplňuje požadavky na řekl bych principiální, jednoduchý a čitelný daňový zákon.

Myslím si prostě, že nemáme před sebou normu, která může být nyní propuštěna do třetího čtení, a proto navrhuji vrácení výboru k novému projednání.

Vycházím z toho, že je poměrně jednoduché nakoupit ty pásky za 20 haléřů, a když budu chtít vyrábět falešný líh, tak si jich nakoupím klidně za pět tisíc a budu jistě ho moci vyrábět hodně, nalepím je tam, ony budou ještě jiného rozměru než v Evropské unii apod. Ale tato debata, se tady odehrála a odehrála se ve výboru - a to už nemluvím o těch, kteří nebudou chtít dát ani za ty laciné lístky.

Druhá věc je, že pokud to uděláme až u toho, kdo bude stáčet, tak samozřejmě může dojít k tomu, že spotřební daň nebude zaplacena u výrobce lihu.

Podle mého soudu je potřeba sjednotit celou legislativu, která se týká spotřební daně, resp. označování těch výrobků, které jsou k označení potřebné, to znamená jak u cigaret, tak u lihu. Proto tedy navrhuji Poslanecké sněmovně, abychom tento tisk vrátili výboru k novému projednání.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane místopředsedo. Jsou další přihlášky do podrobné rozpravy? Hlásí se pan poslanec Martin Říman.

 

Poslanec Martin Říman: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych podpořit to, co tady přednesl před okamžikem místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, a to z dalšího důvodu, který považuji za velmi vážný pro tuto normu. A tím je pozměňovací návrh kolegy poslance Sýkory, kdy navrhuje zaměnit všude v textu slova "kontrolní páska" za slova "kontrolní prvek". Vzhledem k tomu, že návrh zákona předpokládal kontrolní pásku jako kus papíru, mohu-li to tak jednoduše říci, a kontrolní prvek je něco úplně jiného, tak zdaleka to není tak jednoduché, že celá norma bude stejně fungovat i v okamžiku, kdy místo kontrolní pásky tam bude kontrolní prvek.

Uvedu příklad. Při poškození pásky se předpokládá, že bude vydána nová páska, nebude-li poškozena alespoň polovina této pásky, což evidentně odkazuje na kousek papíru. A v případě kontrolního prvku se jedná úplně o něco jiného.

Je tedy záhodno, aby se i tímto pozměňovacím návrhem pečlivě zabývaly garanční výbory. Děkuji.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP