(9.30 hodin)
(pokračuje Palas)

Současně relativní krátkodobost těchto vztahů již dnes v některých případech nezajišťuje zemědělcům ani ekonomickou návratnost finančních prostředků vložených do půdy, natožpak přiměřený zisk. Současná délka výpovědní lhůty také velmi výrazně omezuje možnost budoucích investic do půdy, které se svými účinky projevují v řádu několika let.

Rozhodující skutečností pro úpravu zákonné pětileté výpovědní doby u tohoto typu smluv je povinnost České republiky transformovat do vnitrostátního právního řádu závazky vyplývající z nařízení Rady č. 1257/99 o podporování rozvoje venkova prostřednictvím Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu, které při udělování podpor pracuje právě s pětiletým časovým horizontem. Tato skutečnost je rovněž obsahem vládou schváleného Horizontálního plánu rozvoje venkova pro období 2004 - 2006.

Vážené paní poslankyně, páni poslanci, dne 30. června jste na 33. schůzi Poslanecké sněmovny vyslovili s vládním návrhem souhlas ve znění schválených pozměňovacích návrhů. Mezi nejvýznamnější z nich patří bezpochyby jak posílení pozice vlastníků zemědělské půdy, kteří jsou současně provozovateli zemědělské výroby, tak i pozice těch vlastníků půdy, kteří hodlají v souladu s právními předpisy o ochraně zemědělského půdního fondu provádět investiční výstavbu. Protože tyto pozměňovací návrhy do určité míry zpřesňují a současně respektují původní záměry předkladatele, doporučuji vám vzhledem k potřebnosti přijetí právní úpravy schválit text návrhu zákona ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jaroslavu Palasovi. Ptám se pana poslance Jiřího Hanuše jako zpravodaje, zda se chce vyjádřit. Není tomu tak.

Takže otevírám rozpravu a jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Josef Vaculík, náš milý host.

 

Senátor Josef Vaculík: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážené poslankyně a poslanci, byť se jedná o jednoduchou vládní novelu občanského zákoníku, konkrétně jeho dílčí části pojednávající o úpravě skončení nájemních vztahů k pozemkům, byla navržená úprava stejně jako na půdě Poslanecké sněmovny podrobena i při projednávání ve výborech a na plénu Senátu podrobnému posouzení. Jako problematické se jevily dvě výjimky z prodloužené výpovědní lhůty u smluv uzavřených na dobu neurčitou, to je při odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu během výpovědní lhůty a dále zvýhodnění pronajímatele, který provozuje zemědělskou výrobu, a zejména formulace přechodných ustanovení. Široce byla diskutována i otázka možného omezení práv vlastníka pozemku a nepřímého zásahu do trhu s půdou. Rovněž bylo konstatováno, že finální znění návrhu po provedených úpravách při projednávání v Poslanecké sněmovně výrazně oslabilo původní záměr vlády v otázce stabilizace nájemních vztahů k půdě.

Garančním výborem pro projednávání byl výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, který svým usnesením č. 341 doporučil Senátu Parlamentu České republiky schválit návrh zákona ve znění postoupeném Poslaneckou sněmovnou. Výbor dospěl k názoru, že i projednávané finální znění návrhu může napomoci, byť jen dílčím způsobem, růstu konkurenceschopnosti tuzemských zemědělských podnikatelů, a převážil názor, že přijetí novely je potřebné i z hlediska deklaratorního a návodného při uzavírání nájemních smluv na základě smluvní volnosti podle § 678 občanského zákoníku, zejména s ohledem na nastavení časových lhůt při aplikaci systému podpor podle nařízení Rady Evropských společenství o podporování rozvoje venkova.

Návrh byl dále projednáván ústavněprávním výborem, který doporučil návrh zákona zamítnout. Rozhodujícím momentem tohoto doporučení byla výhrada vhodnosti institutu výpovědi jako legislativního nástroje stabilizace nájemních vztahů k půdě. Navrhovaná výpovědní lhůta v délce pěti let staví posuzovaný případ spíše na zamezení institutu výpovědi a přesouvá jej do sféry nájmu na dobu určitou. Dále byla vytýkána zmatečnost a neprovázanost přijímaných pozměňovacích návrhů ve vazbě na vyloučení retroaktivity ve vztahu k § 677, které ve svém důsledku přivodily absenci původního smyslu předkládané novely.

Ve výsledném hlasování na plénu Senátu převážil názor ústavněprávního výboru a Senát na své 17. schůzi svým usnesením č. 506 návrh zákona zamítl.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi Josefu Vaculíkovi. Další přihlášky do rozpravy v písemné podobě nemám. Z místa se hlásí pan poslanec Papež.

 

Poslanec Jiří Papež: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, chtěl bych se jen krátce vyjádřit k následujícímu hlasování, neboť si myslím, že pan senátor poměrně podrobně vysvětlil důvody, proč se Senát rozhodl návrh zákona zamítnout. Upozorním pouze na jednu skutečnost.

V důvodové zprávě se předpokládá, že tím, že většina obdělávané půdy je v pronájmu, lze z toho vyvozovat, že pronajímatel, tedy vlastník, má zájem na tom, aby pronájem trval stále. To je však naprosto chybná úvaha. Naopak, každý vlastník má zájem, aby se svým majetkem mohl volně a svobodně nakládat a rozhodovat o jeho osudu. To přece patří mezi základní pilíře demokratické společnosti - mělo by to platit i v současném právním řádu České republiky. Tato práva vlastníka by však byla schválenou novelou výrazně omezena. Paradoxem na tom všem je, že zákon byl schválen hlasy vládních poslanců poslední den vládnutí bývalé vládní koalice.

Chtěl bych poděkovat Senátu za jeho opravdu důslednou a důkladnou práci a chtěl bych požádat Poslaneckou sněmovnu, aby podpořila Senát a zamítla návrh zákona. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Papežovi. Přihlášky nevidím, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 3 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlas 101 poslance je nezbytný.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 555/2."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 84. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Ze 195 hlasujících bylo pro 99, proti 95.

 

(Poslanci kontrolují výsledky hlasování.)

Jsou nějaké námitky? Bylo objeveno některé hlasovací zařízení, jehož technická funkce selhala? Není-li tomu tak, nezbývá mi než konstatovat, že návrh zákona nebyl přijat. Děkuji panu ministrovi Jaroslavu Palasovi a panu senátorovi Josefu Vaculíkovi. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod 43. Je to

 

43.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
(notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb.,
obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb.,
o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 574/3/ - vrácený Senátem

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP