(9.40 hodin)
(pokračuje Kasal)

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 574/4. Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům podal vyjádření místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, z hlediska předkladatele je akceptovatelná jak verze vrácená ze Senátu, tak verze Poslanecké sněmovny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Prosím pana senátora Josefa Vaculíka, kterého už jsem podruhé nevítal, protože už jsem ho přivítal jednou.

Ještě mi povinnost ukládá zeptat se paní zpravodajky, zdali hodlá vystoupit. Zdá se, že nikoliv. Takže teď už je mikrofon váš v otevřené rozpravě.

 

Senátor Josef Vaculík: Vážené poslankyně, vážení poslanci, nepovažuji za užitečné vracet se znovu k vám již jistě známému obsahu návrhu zákona, který zde navíc krátce připomněl pan ministr. Dovolte mi proto podat především informaci o výsledku projednávání tohoto zákona v Senátu.

Zákon byl Senátu postoupen 21. 7. 2004 a posléze projednán garančním ústavněprávním výborem s doporučním Senátu tuto předlohu zamítnout. Zákon byl dále projednán ve výboru pro evropské záležitosti, který svým usnesením doporučil Senátu vrátit návrh zákona Poslanecké sněmovně k novému projednání s přijatými pozměňovacími návrhy.

Senát tisk projednal na své 17. schůzi dne 5. 8. 2004 a usnesením číslo 515 vrátil návrh zákona Poslanecké sněmovně ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Po proběhlé rozpravě se ke všem třem přijatým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan ministr jako předkladatel a vyslovil kladné stanovisko ke všem předloženým pozměňovacím návrhům a konečné usnesení podpořilo kladným hlasování všech 64 přítomných senátorů.

Žádný s přijatých pozměňovacích návrhů se netýká hlavního legislativního tématu projednávaného tisku, kterým jsou zejména otázky změn správy dědictví obsažené v občanském zákoníku, občanském soudním řádu a notářském řádu. Všechny pozměňovací návrhy se týkají připojené novely obchodního zákoníku, která reaguje na pohyb evropské legislativy v oblasti obchodního práva a zapracovává ustanovení napravující nedostatky formulačního rázu a také ustanovení zaměřená na nekončící problémy, které s sebou nese aplikační praxe v podnikatelské sféře.

Pozměňovacím návrhem uvedeným pod číslem 1 se vypouštějí původním zněním nově navržené problematické pravomoci exekutorů.

Úprava obsažená v druhém pozměňovacím návrhu fakticky zabezpečuje to, co je požadováno komunitárním právem. Přináší ony nezbytné restrikce v té míře, ve které jsou nejen povinné, ale též důvodné při rozsáhlých transakcích, které probíhají u akciových společností, hlavně takového charakteru, kdy je nutné chránit práva akcionářů a věřitelů. Původně navržené znění výrazně překračovalo povinné restrikce obsažené v komunitárním právu.

Třetí pozměňovací návrh logicky navazuje na změnu paragrafu 67a obchodního zákoníku obsaženou v druhém pozměňovacím návrhu, jehož přijetím se dotčený bod 16 čl. 4 části čtvrté stává zbytečným.

Vážené poslankyně a poslanci, jsem toho názoru, že po zralém uvážení přijměte stanovisko Senátu za své. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátoru Vaculíkovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím a přistoupíme k hlasování.

Nyní budeme hlasovat o návrhu znovu a to dle § 97 odst. 4 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí tohoto usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 574/3, ve znění schváleném Senátem ve znění podle sněmovního tisku 574/4."

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 85. Kdo s usnesením, tak jak jsem ho přečetl, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Z přítomných 195 poslanců bylo pro 39, proti 96, takže tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Zde se ovšem musí změnit kvorum na 101. Už se tak stalo.

Návrh usnesení je totožný s tím, které jsem přečetl před chvilkou, s tím, že budeme hlasovat o tisku 574/3, což je verze, kterou jsme Senátu postoupili jako Poslanecká sněmovna.

 

O tomto návrhu rozhodneme v hlasování pořadové číslo 86. Kdo souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko "ano". Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 196 poslanců. Pro bylo 101, proti 54, takže usnesení bylo přijato ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

 

Děkuji panu senátorovi za jeho návštěvu a přeji mu hezký den.

 

Dalším bodem, kterému se budeme věnovat, je

 

44.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
/sněmovní tisk 348/5/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy, jeho usnesení máme jako sněmovní tisk 348/6.

Pan senátor Milan Balabán, který měl odůvodnit pozměňovací návrhy Senátu , žádá o omluvu své neúčasti. Informace k pozměňovacím návrhům Senátu nám byla rozdána do naší poslanecké pošty.

Prosím, aby za navrhovatele k usnesení Senátu a k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřila své stanovisko Jarmila Boháčková.

 

Poslankyně Jarmila Boháčková: V předloženém návrhu se jedná o jednoduchou úpravu o čerpání prostředků z fondu FKSP u organizací zřizovaných krajem. Celý systém zjednodušuje a sjednocuje Senátem přijaté změny a je možné je akceptovat.

Doporučuji přijmout senátní návrh.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Boháčkové. Ptám se pana poslance Recmana, zda si jako zpravodaj přeje vystoupit. Není tomu tak, takže otevírám rozpravu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, takže rozpravu končím.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP