(10.10 hodin)
(pokračuje Kasal)

Zahajuji hlasování pořadové číslo 91. Kdo s návrhem souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Hlasovalo 194 poslanců, 157 bylo pro, 8 bylo proti. Návrh zákona jsme přijali.

 

Děkuji panu senátorovi Mejstříkovi za jeho návštěvu v Poslanecké sněmovně a loučím se s ním.

 

Bodem dalším je

 

47.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech
a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších
předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 605/3/ - vrácený Senátem

 

Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy. Jeho usnesení máme k dispozici jako sněmovní tisk 605/4. Vítám mezi námi pana senátora Rostislava Harazina a prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu k předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil ministr vnitra pan František Bublan.

 

Ministr vnitra ČR František Bublan Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, zákon o cestovních dokladech, zákon o Policii České republiky a zákon o pobytu cizinců na území republiky, reaguje na nové potřeby sjednocení procesních úkonů při výkonu agend na úseku občanských průkazů a cestovních dokladů a odstraňuje některé nedostatky, které se při realizaci těchto zákonů v praxi vyskytovaly. Jeho přijetí je pro další praxi nezbytné, a to mimo jiné i z důvodu implementace norem Evropské unie.

Jednotlivé pozměňovací návrhy předložené Senátem jsou pro Ministerstvo vnitra jako zástupce předkladatele přijatelné a ministerstvo nemá proti nim námitek. Proto doporučuji, aby Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s návrhem zákona ve znění pozměňovacích návrhů předložených Senátem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Chce se k předloženým pozměňovacím návrhům Senátu vyjádřit zpravodaj výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí pan poslanec Miroslav Váňa? Nehodlá vystoupit. Otevírám rozpravu. Jako první v rozpravě vystoupí náš milý host pan senátor Rostislav Harazin.

 

Senátor Rostislav Harazin: Pane předsedající, ctěná vládo, vážené poslankyně, poslanci, dovolte mi, abych vám předložil pozměňovací návrhy k uvedeným zákonům, o kterých tady hovořil pan ministr. Myslím si, že si všichni pamatujete přesně, o které zákony jde, tak je nebudu opakovaně vyjmenovávat.

Chtěl bych jenom říci, že tak jak jste to dostali písemně, jedná se o převážně legislativní problémové záležitosti předkládaného zákona. Myslím si, že nebude dělat problém ctěné Sněmovně, aby navrhované pozměňovací návrhy schválila. Předem vám děkuji za schválení pozměňovacích návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Další přihlášky do rozpravy nevidím. Rozpravu končím.

Konstatuji, že přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Dámy a pánové, věnujte pozornost následujícímu návrhu, který přečtu: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 605/3, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 605/4."

 

Zahajuji hlasování, které má pořadové číslo 92. Kdo s návrhem usnesení souhlasí, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti návrhu?

Hlasování skončilo. Z přítomných 194 poslanců bylo pro 96, proti 38.

 

Vzhledem k výsledku hlasování počkám, jak dopadne kontrola hlasovacího zařízení. Má-li o to vůbec někdo zájem. Pokud ne, konstatuji, že návrh usnesení nebyl přijat a že budeme postupovat podle § 97 odst. 5 jednacího řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí poslanecké verze podle sněmovního tisku 605/3 je třeba 101 hlasů.

 

Zahajuji hlasování pořadové číslo 93. Kdo souhlasí s usnesením Sněmovny, která potvrdí tisk 605/3, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Hlasování skončilo. Ze 194 přítomných bylo pro 130, proti 14. Tento návrh byl přijat.

 

Děkuji panu senátorovi i panu ministru vnitra. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Budeme se věnovat bodu

 

48.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy,
řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o nouzových zásobách ropy)
/sněmovní tisk 642/3/ - vrácený Senátem

 

Senát nám tento návrh vrátil s pozměňovacími návrhy. Usnesení Senátu máme jako sněmovní tisk 642/4. Vítám mezi námi senátora Františka Kopeckého.

Prosím, aby se k usnesení Senátu vyjádřil zástupce předkladatele ministr Jaroslav Palas.

 

Ministr zemědělství ČR Jaroslav Palas: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych na základě pověření ministra průmyslu a obchodu pana Milana Urbana uvedl návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), který byl vrácen Senátem.

Pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, chtěl bych pouze uvést, že při projednávání tohoto návrhu zákona v Senátu byly přijaty pozměňovací návrhy, které ještě dále zlepšily uvedenou předlohu. Proto si vás dovoluji požádat o podporu senátní verze zákona.

Navrhovaná právní úprava nebude mít finanční dopad na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, hospodářské subjekty ani sociální dopady či dopady na životní prostředí.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Jaroslavu Palasovi. Ptám se, zdali hodlá vystoupit zpravodaj hospodářského výboru pan poslanec Karel Vymětal. Je tomu tak, takže mu dávám příležitost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP