(10.20 hodin)

Poslanec Karel Vymětal: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dámy a pánové, dovolte na začátku mého vystoupení, abych řekl přísloví, které se k tomuto zákonu dobře hodí: Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.

Senát nám vrátil tento návrh zákona se dvěma pozměňovacími návrhy. První pozměňovací návrh - o tom by bylo možno diskutovat. Já si myslím, že sněmovní znění je lepší, ale i senátní je možné, takže nebrání nic ničemu a je možné jej přijmout.

Pokud jde o druhý pozměňovací návrh, který nám Senát dává s vráceným zákonem, musím říct, že nejde v tomto případě o odstranění nepřesnosti ve Sněmovnou schváleném zákoně, ale o odstranění hrubé chyby, která v zákoně je. Musím říct, že s touto hrubou chybou nám to předložila vláda, nikoliv tak, jak jsem slyšel, že byla diskuse v Senátu, že pozměňovacími návrhy poslanců se to takto změnilo. Musím říct, že na tuto hrubou chybu nepřišel zpravodaj, za což se Sněmovně omlouvám, a bohužel na tuto hrubou chybu nepřišla ani Sněmovna, nikdo ze Sněmovny, takže jsme to tak schválili.

Ta hrubá chyba - tady mi napovídá pan ministr Škromach, že ani on na ni nepřišel.

My jsme totiž schválili v tom zákoně, že do nouzových zásob ropy by se započítávaly i ty zásoby, které na území České republiky má uskladněné jiný stát, což prostě není možné. A to Senát takovým způsobem odstraňuje. Takže dámy a pánové, podle mého názoru nemáme jinou možnost, než schválit senátní znění. To sněmovní prostě pustit nemůžeme.

Ještě jednou se omlouvám a děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Karlu Vymětalovi. Otevírám rozpravu. Jako první v rozpravě vystoupí pan senátor František Kopecký.

 

Senátor František Kopecký: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci, myslím si, že úvod k tomuto zákonu provedl pan zpravodaj velmi dobře. Celá diskuse jak v hospodářském výboru, tak v Senátu probíhala zcela v tomto duchu, takže mou povinností je pouze sdělit, že na základě této příčiny Senát se snažil napravit tuto chybu a v průběhu 17. schůze v hlasování rozhodl o těchto pozměňovacích návrzích, které tady byly předneseny. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane senátore. Další přihlášky do rozpravy nejsou, takže rozpravu končím.

Přistoupíme k hlasování podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Přednesu návrh na usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavu ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 642/3, ve znění schváleném Senátem podle sněmovního tisku 642/4."

Já vás, dámy a pánové, odhlásím a poprosím o novou registraci.

 

Pokud jste všichni přihlášeni, věřím, že tomu tak je, tak zahajuji hlasování pořadové číslo 94 a táži se, kdo souhlasí s právě předneseným usnesením. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 182 poslanců, pro bylo 135, proti 15, takže návrh tohoto usnesení byl přijat. Konstatuji, že návrh zákona jsme přijali.

 

Děkuji panu ministru Jaroslavu Palasovi, který se obětavě ujal funkce navrhovatele, i panu senátorovi Kopeckému. Končí projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je

 

49.
Návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 560/3/ - vrácený Senátem

 

Je to opět návrh zákona, který byl vrácen Senátem jako sněmovní tisk 560/4 s pozměňovacími návrhy. Vítám mezi námi pana senátora Václava Jehličku. (Přichází.) Pěkně vás vítám, pane senátore.

Prosím, aby za navrhovatele vystoupil pravděpodobně místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach, neboť paní ministryně v tuto chvíli není přítomna.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte, abych zastoupil paní ministryni školství Buzkovou a abych uvedl další bod, tj. návrh zákona o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, sněmovní tisk 560, který byl vrácen Senátem.

Myslím, že vše k tomuto zákonu už bylo řečeno. Zdá se, že vhodnější by byla verze senátní, kterou by asi bylo dobré podpořit. Ale i ta původní byla dobrá.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane místopředsedo vlády. Ptám se pana poslance Waltra Bartoše, zdali hodlá vystoupit jakožto zpravodaj výboru. Není tomu tak.

Otevírám rozpravu a jako první v rozpravě vystoupí pan senátor Václav Jehlička.

 

Senátor Václav Jehlička: Vážený pane předsedající, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, budu velmi stručný. Vše, co jsem vám chtěl říci, jsem vám doručil v "Informaci pro poslance Parlamentu České republiky o pozměňovacích návrzích Senátu k návrhu zákona o pedagogických pracovnících".

Chtěl bych zdůraznit, že při projednávání v Senátu jsme objevili řadu rozporů mezi balíkem těchto školských zákonů, které nyní začínáme projednávat, a zejména mezi návrhem školského zákona a návrhem o pedagogických pracovnících. Návrh zákona obsahoval též určitý počet legislativně technických nepřesností, proto Senát přijal pouze opravy těchto rozporů a nepřesností. Zdůrazňuji, že žádný z přijatých pozměňovacích návrhů nemá věcný dopad.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu senátorovi Václavu Jehličkovi. Další přihlášky do rozpravy nejsou - jsou, hlásí se pan poslanec Milan Bičík.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, kolegové a kolegyně, dovolte, abych se krátce vyjádřil k předkládanému návrhu zákona ve znění, tak jak jej doporučil Senát ve svých pozměňovacích návrzích. Chtěl bych potvrdit, že většina pozměňovacích návrhů předložených v usnesení Senátu je skutečně legislativně technického charakteru - upřesňující, případně přesunující řešenou problematiku ze zákona o platu, ze zákoníku práce přímo do zákona o pedagogických pracovnících. S tím žádný problém není.

Chtěl bych ovšem upozornit na jeden problém, který se tam objevil. Ten se objevil v bodě 3, 4 a 8 pozměňujících návrhů Senátu, které máme ve sněmovním tisku 560/4. Ony totiž navazují na § 33 a 36 zákona. A pan senátor Jehlička jako zpravodaj ve své úvodní zprávě Senátu k tomuto zákonu myslím velmi správně připomenul, že zákon o pedagogických pracovnících se týká všech pedagogických pracovníků bez rozdílu zřizovatele. (Reakce mimo mikrofon: Ještě jednou.) Ano, ještě jednou. Pan senátor Jehlička ve své zpravodajské zprávě v Senátu velmi správně upozornil, že zákon o pedagogických pracovnících se týká všech pedagogických pracovníků, a to včetně pedagogických pracovníků na školách nezřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP