Začátek schůze Poslanecké sněmovny
12. října 2004 ve 13.07 hodin

Přítomno: 190 poslanců

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Dámy a pánové, vážení členové vlády, zahajuji 36. schůzi Poslanecké sněmovny. Přeji vám pěkné odpoledne.

Tato schůze byla svolána a návrh pořadu stanoven na návrh organizačního výboru Poslanecké sněmovny ze dne 30. září tohoto roku. Pozvánka vám byla rozeslána v pátek 1. října.

Nejdříve vás prosím, abyste se všichni přihlásili indentifikačními kartami, eventuálně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Pan poslanec Zgarba má náhradní kartu č. 10.

Prosím, posaďte se na svá místa, protože ještě než přikročíme k určení ověřovatelů této schůze, byl bych rád, abychom umožnili našim novým kolegům, aby složili poslanecký slib. Proto prosím všechny poslance, aby se dostavili do jednací síně a mohl proběhnout tento akt.

 

Slib poslanců

 

Vážené kolegyně a kolegové, dříve než přistoupíme ke slibu nových poslanců, žádám předsedkyni mandátového a imunitního výboru paní poslankyni Evu Dundáčkovou, aby nás seznámila s kroky, které tento výbor učinil, pak nám představila nové poslance a poté přečetla ústavou předepsaný slib, který noví poslanci složí do mých rukou.

Prosím, abyste se všichni posadili, a prosím paní předsedkyni, aby se ve zklidněné Sněmovně ujala slova.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, paní poslankyně a páni poslanci, dne 24. září 2004 zanikl mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Milanu Urbanovi a Miladě Emmerové podle ustanovení § 6 písmeno c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Mandátový a imunitní výbor na své 20. schůzi dne 30. září 2004 přijal usnesení číslo 28, ve kterém konstatoval, že panu Milanu Urbanovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný mandát nastupuje náhradník pan Václav Pícl. Mandátový a imunitní výbor přijal na této schůzi rovněž usnesení číslo 30, ve kterém konstatuje, že poslanecký mandát Milady Emmerové zanikl a na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan František Brožík.

30. září 2004 zanikl však mandát poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Václavu Píclovi podle ustanovení § 6 písmeno c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny, neboť se notářským zápisem svého poslaneckého mandátu vzdal. Mandátový výbor na své 20. schůzi 30. září přijal usnesení, ve kterém konstatoval, že panu Václavu Píclovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Ladislav Vomáčko.

Podobná situace se opakovala v případě pana Františka Brožíka, který se rovněž podle ustanovení § 6 písmena c) jednacího řádu Poslanecké sněmovny vzdal svého mandátu, a tento mandát 7. října 2004 zanikl. Mandátový a imunitní výbor na to reagoval na své 21. schůzi 12. října 2004 a přijal usnesení, ve kterém konstatoval, že panu Františku Brožíkovi mandát poslance Poslanecké sněmovny zanikl, a zároveň, že na tento uvolněný poslanecký mandát nastupuje náhradník pan Václav Grüner.

V souladu s ustanovením § 4 zákona číslo 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, složí poslanci Václav Grüner a Ladislav Vomáčko poslanecký slib a přijmou osvědčení o vzniku mandátu.

Pane předsedo, prosím, abyste požádal Sněmovnu o chvíli strpení a důstojnosti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Dámy a pánové, prosím o klid.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Žádám poslance Václava Grünera a Ladislava Vomáčko, aby předstoupili před Poslaneckou sněmovnu, a zároveň prosím předsedu Poslanecké sněmovny, aby přijal slib nových poslanců a předal jim osvědčení o vzniku mandátu. Prosím paní a pány poslance, aby povstali. Děkuji vám.

"Slibuji věrnost České republice. Slibuji, že budu zachovávat její ústavu a zákony. Slibuji na svou čest, že svůj mandát budu vykonávat v zájmu všeho lidu a podle svého nejlepšího vědomí a svědomí."

(Poslanci skládají slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny. Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Jistě jménem vás všech mohu popřát novým kolegům hodně úspěchů v jejich poslanecké práci.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Náhradní karta paní poslankyně Nedvědové má číslo 12, náhradní karta pana poslance Pelce má číslo 1 a náhradní karta Františka Beneše má číslo 17.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP