(14.20 hodin)
(pokračuje Zaorálek)

Opakuji, že to, co nás čeká, je hlasování o návrhu místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa, který přednesl v podrobné rozpravě - abychom vrátili návrh zákona výboru k novému projednání. To je návrh, o kterém budeme nyní hlasovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, vrátit návrh zákona výboru k novému projednání, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Hlasování pořadové číslo 31 skončilo. Z přítomných 168 poslanců 84 pro, proti 70. Návrh nebyl přijat.

 

Počkáme ale, jak proběhne kontrola. (Probíhá kontrola hlasování.)

Ptám se, jestli někdo něco. Pokud ne, tak končím druhé čtení tohoto návrhu. Děkuji předkladateli, panu poslanci.

 

A máme další bod, kterým je

 

4.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného
bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické
činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 646/ - druhé čtení

 

Tento návrh jsme projednávali ve druhém čtení ve 35. schůzi, kdy jsme po podrobné rozpravě návrh vrátili výboru k novému projednání. Výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí návrh zákona znovu projednal a jeho usnesení jsme obdrželi jako sněmovní tisk 646/2.

Táži se nyní ministra životního prostředí pana Libora Ambrozka, zda chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit.

Je tady trochu chaos ve Sněmovně, dokonce snad i zvon… Ne, ten se mi neztratil. Prosím všechny, aby se pokud možno posadili, anebo se odebrali do foyeru, aby se zde dalo jednat.

Ptám se pana ministra Ambrozka, jestli chce v úvodu tohoto druhého čtení vystoupit. Je tomu tak, takže prosím o klid. A pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Libor Ambrozek: Pane předsedající, kolegyně a kolegové, jedná se o opakované druhé čtení novely zákona o geologických pracích. Vzhledem k tomu, že výbor materiál opakovaně projednal a výsledkem bylo přijetí pozměňovacích návrhů totožných s prvním usnesením až na jeden, tak bych chtěl říci za předkladatele, že s těmito pozměňovacími návrhy souhlasím a doporučuji Sněmovně, aby zákon postoupila do třetího čtení. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji, pane ministře, a prosím, aby se slova ujala zpravodajka výboru paní poslankyně Iva Šedivá - kterou tady zrovna nevidím, ale hlásí se pan poslanec Tomíček, který je zpravodajem?

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Vážený pane předsedo, kolegyně Šedivá byla uvedena jako zpravodajka z toho důvodu, že tento zákon, který zpravodajuji já, ve výboru vedla ona, protože já jsem se z rodinných důvodů nemohl jednání zúčastnit.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže byste se chtěl ujmout v této chvíli zpravodajské zprávy.

 

Poslanec Rudolf Tomíček: Ujal bych se své zpravodajské povinnosti.

Opakované druhé čtení návrhu 646, to znamená vydání zákona, kterým se mění zákon 62/1988 Sb., o geologických pracích, je zde ve Sněmovně uveden novým tiskem, a to 646/2, který vlastně nahradil původní tisk 646/1, se kterým jsem tady seznamoval Sněmovnu při posledním jednání. Tehdy byly předloženy a zde na plénu přečteny další pozměňovací návrhy, které de facto způsobily, že právě z tohoto důvodu byl tento návrh vrácen k novému projednání výboru. Tam právě všechny tyto návrhy byly posouzeny a vznikl výše uvedený tisk.

Domnívám se, že na mě zbývá jenom to, že upozorním na tisk 646/2, s tím, že veškeré pozměňovací návrhy, které jsou tam uvedeny, výbor projednal, schválil a doporučuje k přijetí, a teď mohou padnout i další návrhy, protože druhé čtení je otevřené. Z mé strany k tomuto návrhu zákona je to úplně všechno.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji panu zpravodaji poslanci Tomíčkovi a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan poslanec Kužvart. Prosím.

 

Poslanec Miloš Kužvart: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, vzhledem k tomu, že jde o opakované druhé čtení, jen chci na záznam konstatovat, že na svých původních pozměňovacích návrzích, které byly v předešlém druhém čtení načteny na mikrofon a které byly diskutovány v garančním výboru, nadále trvám. Jedná se o pozměňovací návrh ustanovení § 20 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství /horní zákon/, a o pozměňovací návrh k návrhu novely zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, konkrétně se jedná o změnu, která je především tím, že se za část čtvrtou vkládá nová pátá část. Obě dvě tyto úpravy byly načteny na záznam a byly diskutovány v garančním výboru, takže nadále trvám na tom, aby byly obsahem sněmovního tisku a byly projednány v rámci třetího čtení.

Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Ptám se naposledy, jestli se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy k tomuto návrhu zákona. Pokud ne, tak obecnou rozpravu končím. Jenom se zeptám zpravodaje, jestli tady máme o čem hlasovat. Není o čem.

Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které se hlásí pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane předsedo, dovolte mi, abych v podrobné rozpravě přednesl dva pozměňovací návrhy, které již byly předmětem našeho jednání, a to buď ve druhém čtení, nebo předmětem jednání výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Dovolte mi, abych trval na svém pozměňovacím návrhu, který byl přednesen ve druhém čtení při našem projednávání na minulé schůzi a týká se tohoto znění. Zařadit nový bod části první o geologických pracích tohoto znění:

V § 3 odst. 4 vynechat slova "složení zkoušky ze znalosti potřebných předpisů" včetně poznámky pod čarou 2A.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP