(15.20 hodin)
(pokračuje Váňa)

Statutárním orgánem fondu je sedmičlenný výbor, jehož předsedou ze zákona je ministr pro místní rozvoj, činnost fondu je kontrolována dozorčí radou. Fond je připraven podporovat i družstevní bytovou výstavbu.

Dámy a pánové, mám-li uzavřít svoji zpravodajskou zprávu, dovolte mi vyslovit přesvědčení, že tak, jak je předložena vládní novela zákona o Státním fondu rozvoje bydlení, která je doplněna o pozměňovací návrhy ve sněmovním tisku 483/1, skýtá v sobě to, že fond dokáže plnit vše, co od něj očekává vláda a co je vtěleno i do programového prohlášení. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče, za obsáhlou zpravodajskou zprávu výboru. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Vávry, který se hlásil právě k tomuto tisku. Vidím, že se také hlásí pan poslanec Kvapil. Jako první se písemně přihlásil do obecné rozpravy pan poslanec Vávra. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážený pane předsedo, členové vlády, dámy a pánové, 18. prosince loňského roku jsme projednali v prvním čtení novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení a propustili jsme ji do druhého čtení. Skoro po roce, konkrétně 30. září letošního roku, projednal výbor pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí tuto novelu a svým usnesením ji navrhl projednat a schválit ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.

Kladu si otázku, co se stalo, že byl vládní návrh zaparkován ve výboru? Byla to již předzvěst kosmetické přestavby vlády, nebo bývalému ministru místního rozvoje nebylo umožněno dokončit projednávání novely z nějakých nám neznámých důvodů? Jedno je však evidentní. Nový ministr resortu místního rozvoje se chopil příležitosti uvést do praxe programové prohlášení vlády v oblasti bydlení a přidal k tomu i předvolební rétoriku.

V programovém prohlášení se cituje: Vláda bude hledat koncepční řešení v oblasti nájemného z bytů, které odstraní současné napětí v nájemném sektoru a vytvoří předpoklady pro postupné otevření trhu s bydlením. - Je to hezká vize, ale to, co čteme v novinách, slyšíme v televizi, vše z úst vládních zástupců, nakonec potvrzuje, že vláda umí provádět jen další a další regulace, znepříjemňovat občanům jejich život a zadlužovat stát.

Další věta z vládního prohlášení je o tom, že vláda připraví změnu právního a ekonomického postavení Státního fondu rozvoje bydlení s cílem využití efektivních úvěrových nástrojů a se zajištěním možnosti jeho finančního doplňování. Umožníme-li doplňování fondu úvěrovými zdroji, půjčkami, nákupem dluhopisů apod., stane se fond po vzoru státního rozpočtu rozpočtem deficitním a to nemůžeme připustit. Nyní je ve fondu sice k použití 15 miliard korun, které vydělávají na úrocích, ale s rozhazovačnými tendencemi pana ministra Paroubka a postupným zadlužováním může taková situace nastat.

Pokud, kolegyně a kolegové, odsouhlasíme novelu zákona i s pozměňovacími návrhy výboru, stane se fond jen další bankou - a to přece nemůže být náš záměr.

Co postrádám v zákoně, a tím i ve vládních nařízeních, je podpora soukromým investorům. Těm jsme jen zhoršili situaci špatně nastavenými odpisovými sazbami, zvyšováním daní - např. DPH a z převodu nemovitostí - ekologickými dopady, regulacemi apod. Tím je vláda jen odrazuje od dalšího investování.

Navrhuji proto po obecné rozpravě zamítnout novelu zákona o Státním fondu rozvoje bydlení.

Ještě pár poznámek. Státní fond rozvoje bydlení potřebuje ukončit nemoderní a demotivující dotační systémy, posílit postavení dozorčí rady fondu v oblasti projednávání statutu fondu, rozpočtu fondu, účetní závěrky fondu, dále v oblasti nastavování kritérií, podle kterých se sestavují seznamy a pořadníky, nakonec posílit i kontrolní činnost. Není vhodné umožnit projednávání a schvalování nezbytných přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu fondu v průběhu kalendářního roku v případě naléhavé potřeby, jak navrhuje garanční výbor. To jenom nahrává sestavovat rozpočet nezodpovědně, jelikož možnost tzv. naléhavé potřeby může nastat kdykoli, kdy se to bude hodit, a to i z politických hledisek.

V podrobné rozpravě, do které se zároveň hlásím, navrhnu pozměňovací návrhy, které řeší nezadlužování fondu, posílení vlivu dozorčí rady fondu. Proto také navrhnu účinnost novely od 1. 1. 2006, a to z důvodů možnosti přípravy fondu na vypuštění dotačních titulů, jelikož jde o časovou náročnost. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Děkuji vám, pane poslanče. Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Kvapil. Dalšího v této chvíli nemám. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážený pane předsedo, vážené kolegyně a kolegové, dovolte mi jen několik slov. Souhlasím s panem poslancem Vávrou, že skutečně projednáváme tuto novelu velmi dlouho. Ve výboru bylo několikrát odloženo její projednávání, o to víc bych vás chtěl požádat, abyste podpořili propuštění tohoto návrhu do třetího čtení, případně návrh na zamítnutí nebo vrácení k novému projednání ve výboru nepodpořili.

Uvedu pro mě stěžejní důvod. Nově výbor pro veřejnou správu ve svých pozměňovacích návrzích navrhuje, aby za příjmy fondu byly od příštího roku považovány splátky státních půjček poskytnutých do fondu obcí na opravy, modernizaci a rozšíření bytového fondu. Jsou to půjčky, které od roku 1994 poskytoval státní rozpočet obcím na zřizování obecních fondů rozvoje bydlení. Z těchto svých fondů obce půjčovaly prostředky majitelům nemovitostí na svém území, obytným domům. Tyto půjčky ze státního rozpočtu vůči obcím byly bezúročné a jejich splatnost je deset roků. To znamená, že od příštího roku budou první obce vracet tyto prostředky státu. Mám za to, že se jedná o prostředky, které jsou a byly vždy určeny pro oblast bydlení. Bylo by chyba, kdyby nemohly zůstat pro tento účel využity. Proto je tam tento pozměňovací návrh. Nejedná se o prostředky zcela zanedbatelné. Jde asi o 300 milionů korun ročně, což pro fond určitě bude sloužit k podobnému účelu, tedy opět pro půjčky obcím, aby mohly v této velice dobré činnosti pokračovat.

Proto vás prosím, abyste podpořili další projednávání tohoto sněmovního tisku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Další přihlášky do obecné rozpravy nemám, takže obecnou rozpravu končím.

Zahajuji rozpravu podrobnou. Do podrobné rozpravy se hlásí pan poslanec Beneš, pan poslanec Hrnčíř, pan poslanec Vávra, pan poslanec Kvapil. Jako první vystoupí pan poslanec František Beneš.

 

Poslanec František Beneš: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Dovolte mi, abych přednesl pozměňovací návrh, který je třeba chápat jako podmíněný návrh, podmíněný schválením bodu 2 usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí číslo 228, a to v části pod písmenem i). Pozměňovací návrh je jednoduchý a zní:

1. Název zákona se mění o text "a o změně zákona číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů".

2. Vkládá se část 2, která zní: "Změna zákona číslo 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů:

1. V § 15 se číslo "tři" nahrazuje číslem "pět".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP