(15.30 hodin)
(pokračuje F. Beneš)

Konec pozměňovacího návrhu a jednoduché vysvětlení. Jestliže se do Státního fondu mají převádět výnosy daně z převodu nemovitosti, je třeba upravit daň tak, aby ani státní rozpočet netrpěl. Dříve, před rokem, byla daň z převodu nemovitosti na výši 5 % a já tímto návrhem sleduji, aby na tuto úroveň byla vrácena.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Františku Benešovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Hrnčíř, připraví se pan poslanec Vávra.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, dovolte mi, abych předložil tři pozměňovací návrhy k vládní novele zákona o Státním fondu rozvoje bydlení.

Návrh první je pozměňovacím návrhem k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, tedy k sněmovnímu tisku 483/1, a to k bodu 2 tohoto usnesení, který řeší dosavadní bod číslo 4 vládního návrhu. Z tohoto bodu vypustit písmeno h), které zní "přijaté půjčky a úvěry".

Pokládám za důležité, aby příjmy Státního fondu rozvoje bydlení netvořily přijaté úvěry a půjčky, neboť to považuji za nekontrolované zadlužování tohoto státního fondu.

Druhý pozměňovací návrh je také k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, uvedenému ve sněmovním tisku 483/1, a to hned následující bod 3, který řeší dosavadní bod číslo 6 vládního návrhu, a to v § 3 odst. 3 vypustit písmena a), b), c), h) a i).

Tento návrh řeší to, že finanční prostředky státního fondu lze použít k nákupu hypotečních zástavních listů, k nákupu dluhopisů, slouží k úhradě nákladů spojených s podporou informační a poradenské činnosti v oblasti bydlení a slouží také k nákupu dluhopisů vydaných členskými státy Evropské unie, jejich bank a Evropské investiční banky. Předpokládám, a jsem o tom přesvědčen, že tyto výdaje nejsou ty výdaje, ke kterým byl Státní fond rozvoje bydlení určen. Umožňuje i odkupování státního dluhu. Nerad bych se dožil toho, aby si tento Státní fond rozvoje bydlení vzal úvěr na to, aby nakoupil státní dluhopisy.

Dámy a pánové, inspirován jedním billboardovým heslem, říkám: "Stop dluhům Státního fondu rozvoje bydlení!"

Třetí návrh, který se týká již vládního návrhu, a to sněmovního tisku 483. Navrhuji, aby v novelizačním bodě číslo 11, který se týká § 6b, byl v odstavci 4 za slovo "ministra" vložen text "a Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky".

Tento návrh řeší to, aby o závažných nedostatcích v činnosti a hospodaření Státního fondu rozvoje bydlení dozorčí rada neprodleně informovala pana ministra a také Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky. Vzhledem k tomu, že Parlament k tomuto Státnímu fondu rozvoje bydlení vykonává určitou kontrolní funkcí, je důležité, aby o takovéto zprávě byl také neprodleně informován.

Děkuji za podporu těchto návrhů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. Hovořit bude pan poslanec Vávra a připraví se pan poslanec Kvapil.

 

Poslanec Eduard Vávra: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jelikož jsem v obecné rozprav sdělil, že budu pozměňovací návrhy číst, a vysvětlil jsem, co asi tím budu sledovat, tak budu číst jenom samotné návrhy.

Návrh číslo 1: Paragraf 1 odst. 1 - druhou větu ukončit slovy "České republice".

2. Paragraf 2 odst. 1 písm. a) zní: Dotace ze státního rozpočtu ke krytí části úroků dle § 3 odst. 1 písm. a) a b).

3. Paragraf 2 odst. 1 písm. b) se zrušuje.

4. Paragraf 2 odst. 1 písm. c) se zrušuje.

5. Paragraf 2 odst. 1 písm. h) se zrušuje.

6. Paragraf 2 odst. 2 se zrušuje.

7. Paragraf 3 odst. 1 písm. c) se zrušuje.

8. Paragraf 3 odst. 2 písm. a), b), c), e) a i) se zrušují.

9. Paragraf 3 odst. 4 zní: Fond uzavře s příjemci prostředků Fondu podle odstavce 1 smlouvu o poskytnutí prostředků do 14 dnů od schválení návrhu seznamu jednotlivých programů výborem Fondu.

10. Paragraf 3 odst. 5 - mezi slova "poskytnutí informací" vložit slovo "nezbytných".

11. Paragraf 3 odst. 6 je původní odstavec 4 a odstavec 7 je původní odstavec 5.

12. Paragraf 4 odst. 2, konec věty zní: a projednání orgánů Fondu schvaluje vláda.

13. Paragraf 5 odst. 2, konec první věty zní: Fondu dle návrhu rozpočtu na příslušný kalendářní rok.

14. Paragraf 6a odst. 1 - vypustit slova "je nejvyšším orgánem;". Konec druhé věty zní: obchodu a dvou zástupců Svazu měst a obcí.

15. Paragraf 6a odst. 4 písm. e) zní: seznamu s pořadím dle schválených kritérií orgány Fondu pro jednotlivé programy.

16. Paragraf 6b odst. 1 druhá věta zní: Členy dozorčí rady z poslanců Parlamentu České republiky volí a odvolává Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky.

17. Paragraf 6b odst. 5 zní: Dozorčí rada projednává

a) statut Fondu a jeho změny, b) rozpočet Fondu, c) řádnou účetní závěrku Fondu, d) výroční zprávu o činnosti Fondu, e) seznamy s pořadím dle kritérií schválených orgány Fondu pro jednotlivé programy.

18. Paragraf 6c odst. 2 písm. a) zní: Provádí rozhodnutí a další opatření projednaná a schválená hlasováním výborem Fondu.

Článek III. - Tento návrh nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2006.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Vávrovi. Hovořit bude pan poslanec Tomáš Kvapil. Je poslední z těch, kdo se přihlásili do podrobné rozpravy.

 

Poslanec Tomáš Kvapil: Vážené kolegyně a kolegové, podávám tento pozměňovací návrh. Chci nejprve podotknout, že je k sněmovnímu tisku 483/1, tedy k usnesení výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí, číslo 228 ze dne 20. září 2004. Pozměňovací návrh zní:

K bodu 3, k článku I. dosavadního bodu 2. V § 3 odst. 1 se na konci písm. g) nahrazuje tečka čárkou a vkládá nové písmeno h), které zní: "h) ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami na pořízení zařízení bytu".

***
Přihlásit/registrovat se do ISP