(15.40 hodin)
(pokračuje Kvapil)

Jen krátké zdůvodnění. Na výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí byl přijat návrh, aby fond mohl krýt část nákladů spojených s pořízením zařízení bytu formou úvěru. Z logiky předchozích bodů vyplývá, že by tuto možnost měl mít i formou tzv. úrokové dotace. To nebylo na výboru projednáno nebo navrženo, proto tento návrh podávám v tuto chvíli. Předávám ho samozřejmě písemně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Tomáši Kvapilovi. Protože nejsou další přihlášky do podrobné rozpravy, tak podrobnou rozpravu končím.

Teď je správná chvíle pro závěrečné vystoupení pana ministra Paroubka.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Jiří Paroubek Dámy a pánové, velice stručně. Děkuji všem, kteří vystoupili v diskusi, za jejich iniciativu. Je vidět, že věci vnímají, přečetli celý návrh zákona. Předpokládám, že v dalším čtení budeme projednávat jednotlivé pozměňovací návrhy, tak jak přišly. Možná bych se zastavil jenom u tří myšlenek.

Především tady padla slova o rozhazování. To bych se skutečně ohradil. Podstatou návrhu je v příjmové části dát stabilitu, pravidelnost příjmům fondu, včetně revolvingového charakteru části výdajů, kdy pokud jde o půjčky pro mladé, které navrhujeme, jejich splátky budou příštím zdrojem příjmů fondu. Stejně tak pokud jde o půjčky pro bytová družstva. Ti, kdo hovoří o rozhazování, nemají pravdu. Samozřejmě pokud jde o národohospodářský efekt tohoto postupu, tak ten je více než zřejmý.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu ministru Paroubkovi. Chci se zeptat pana zpravodaje, zdali hodlá vystoupit. Není tomu tak. Mám za to, že v souladu s jednacím řádem mohu prohlásit druhé čtení této vládní předlohy za skončené. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Přikročíme k projednávání dalšího bodu, kterým je

 

9.
Návrh poslanců Ludvíka Hovorky, Mariana Bielesze, Zdeňka Koudelky,
Radima Chytky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb.,
o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon)
/sněmovní tisk 499/ - druhé čtení

 

Tento návrh jsme projednali ve druhém čtení na 33. schůzi, kdy jsme po obecné rozpravě návrh vrátili výboru k novému projednání a předali jsme ho k posouzení zahraničnímu výboru. Usnesení výborů máme rozdána jako sněmovní tisky 499/4 a 499/5.

Táži se zástupce navrhovatelů pana poslance Ludvíka Hovorky, zdali hodlá vystoupit. Je tomu tak, takže mu dávám slovo.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte mi jen krátce pár poznámek k tomuto návrhu zákona. Nebudu již opakovat to, co jsem zde přednesl v rámci prvního čtení a znovu tak představovat a odůvodňovat tento návrh. V tomto ohledu se plně odkazuji na důvodovou zprávu k zákonu.

Na červnové schůzi byl Sněmovnou zákon vrácen zpět do druhého čtení, a to z důvodu podezření, že by mohl být v rozporu s mezinárodními úmluvami. Návrh jsme tedy znovu po určitých změnách, kdy jsme reagovali na největší výtky, nechali posoudit Parlamentnímu institutu, který ve svém posudku ze září 2004 vyjádřil, že návrh v rozporu s mezinárodními úmluvami není.

Návrh byl Sněmovnou také přikázán zahraničnímu výboru, který návrh projednal. Zabýval se jeho možnými rozpory s mezinárodními závazky České republiky a přijal usnesení, kterým Sněmovně doporučuje přijetí novely s pozměňovacími návrhy.

Ty samé pozměňovací návrhy jsou pak obsaženy v usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Tento výbor se usnesl na znění návrhu, který doporučil Sněmovně ke schválení. V tomto usnesení jsou obsaženy některé pozměňovací návrhy nad rámec pozměňovacích návrhů projednaných v zahraničním výboru. Při projednávání ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu byl pozměňovací návrh vzat za základ projednávání a výbor doporučuje Sněmovně k projednání tento návrh ve znění tisku 499/5.

Tento tisk neobsahuje tři body, které jsou obsaženy v původním návrhu novely, které byly také náležitě prodiskutovány mimo jiné již při prvním projednávání ve výboru v červnu. Proto pokud Sněmovna vezme za základ projednávání usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu 499/5, si pak dovoluji se přihlásit do podrobné rozpravy a tyto tři body, které nejsou obsaženy v tomto tisku, načíst.

Na závěr podotýkám, že během opakovaného druhého čtení byl návrh znovu důrazně prodiskutován, a jak je patrné z usnesení obou výborů, byl také náležitě přepracován. Proto si myslím, že již nyní nic nebrání tomu, abychom tento zákon, který je velmi důležitý pro určitou regulaci kolektivní správy autorských práv, která je, jak vyplývá ze srovnání s podobnými úpravami členských států Evropské unie, v České republice zcela nedostatečná, projednali ve třetím čtení.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Ludvíku Hovorkovi. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu pan poslanec Jaromír Talíř.

 

Poslanec Jaromír Talíř: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, vážení kolegové, protože předkladatel tohoto zákona se ve svém vystoupení choval spíše jako zpravodaj, ulehčil mi moji práci. Nebudu tedy opakovat důvody, pro které byl tento tisk znovu vrácen výboru k projednávání a zároveň byl také přikázán zahraničnímu výboru.

Oba dva výbory projednaly znovu tento zákon. Jenom připomenu, že zahraniční výbor de facto nebyl schopen přijmout usnesení, zda je, či není toto navrhované znění v rozporu s mezinárodními závazky České republiky. Nicméně doporučil přijetí tohoto zákona s pozměňovacími návrhy. Zároveň také připomenu, že všechny tyto pozměňovací návrhy jsou obsaženy v tisku 499/5, což je usnesení tzv. kulturního výboru, které je v tomto směru širší. Proto bych rád, abychom hlasovali o tom, že za základ dalšího projednávání bude vzat tisk 499/5 a všechny případné pozměňovací návrhy budou směřovány k tomuto tisku. Pan předkladatel už tady hovořil zhruba o třech, které by rád v případě, že se Sněmovna takto rozhodne, načetl. Potom se hlásím do obecné rozpravy.

Tímto bych považoval svoji zpravodajskou zprávu za skončenou. Znovu opakuji návrh, abychom v dalším projednávání této novely zákona vzali za základ tisk 499/5, což je znění schválené výborem pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji, pane poslanče. Nyní prosím zpravodajku zahraničního výboru paní poslankyni Mallotovou, aby se ujala slova.

 

Poslankyně Helena Mallotová: Zahraniční výbor dne 29. září doporučil Poslanecké sněmovně, aby tento návrh, který jsme dostali, schválila. Doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby přijala k tomuto návrhu zákona změny a doplňky, které máte uvedené ve svých materiálech, které jste dostali na poslanecké lavice. Zahraniční výbor neshledal žádný důvod, aby byl tento návrh odmítnut, protože se neukázalo během jednání, že by byl v rozporu se smlouvami, kterými je Česká republika vázána.

Tolik tedy ke zprávě zahraničního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Mallotové. Ptám se pana poslance Talíře, zdali souhlasí, že o jeho návrhu bych dal hlasovat teď. Teď chce dát hlasovat, dobře. Vyhovím mu.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP