(16.20 hodin)
(pokračuje Kala)

Další otázkou bylo, zda budou veřejní funkcionáři povinni podávat přiznání i v tom případě, kdy nebudou mít příjmy. Rozhodli jsme se, že ano, že tím zabráníme situacím, kdy v případě problému dojde na různé výmluvy, že někdo zapomněl přiznání podat apod.

Zvažovali jsme rovněž tuto povinnost zavést u přiznání majetku a přiznání činností. Zde jsme se ovšem rozhodli tuto povinnost nezavádět, protože tyto informace jsou ve veřejných zdrojích, ať už je to v katastru nemovitostí, nebo v obchodním rejstříku.

Co se týče sankcí, o tom byla velmi obsáhlá debata. Vyústila v to, že za neplnění povinností bude možné uložit finanční pokutu do výše 30 tisíc korun. Odmítli jsme ovšem princip, že by pokuta za získání neoprávněného majetkového prospěchu pro sebe nebo jinou osobu byla nastavena do výše 20 tisíc korun z toho důvodu, že pokud se podaří prokázat, že někdo získal neoprávněný majetkový prospěch, nepochybně se bude jednat o trestný čin zneužití pravomoci veřejného činitele, a tudíž tento čin bude trestán podle trestního práva.

Doplnili jsme rovněž promlčecí lhůtu, která je obvyklá u jiných správních deliktů, a to na dva roky.

Široce diskutovanou otázkou ve veřejnosti ve výborech byla otázka, zda majetkové poměry politiků bude možné najít na nějaké veřejné stránce na internetu. Musím říci, že přes veškeré snahy, které jsme projevovali při projednávání, jsme museli konstatovat, že tato možnost nebude. Všechna posuzovaná řešení narážejí na celou řadu problémů, například zákon o ochraně osobních údajů apod., a každého, kdo veřejnosti tvrdí, že není problém tuto otázku vyřešit, ale že chybí vůle politiků, tímto vyzývám, aby předložil návrh, který nebude v konfliktu s naším právním řádem. Naše varianta jde v současnosti asi nejdále, a to tak, že bude možné se v budoucnosti dotázat elektronickou poštou se zaručeným elektronickým podpisem, tudíž nebude se vyžadovat osobní návštěva příslušného úřadu.

Navržený zákon se rovněž zabývá otázkou neslučitelnosti funkcí. Původní návrh, který jsme projednávali v prvním čtení, byl o tuto záležitost rozšířen, a to tak, aby vedoucí příspěvkových organizací nemohli rozhodovat o svých rozpočtech.

Ve výborech byl potom přijat návrh, aby byla navržena účinnost zákona od 1. března 2005.

Závěrem dvě obecnější poznámky. První - zda řešení, které je před námi, je dostatečným přínosem pro ty cíle, které si vytkli předkladatelé. Jsem přesvědčen, že ano. Podstatně se rozšiřuje okruh povinných funkcionářů a cíleně se zaměřuje tam, kde se rozhoduje o značných částkách při dnešní vysoké anonymitě politiků. Cíle předkladatelů byly splněny při nalezení kompromisu mezi zpřísněným pravidlem a na druhé straně neefektivní byrokracií. Po přijetí zákona dostane veřejnost komplexní informaci o indikátorech, které vypovídají o transparentnosti politiky a politiků.

Druhá obecnější poznámka souvisí s otázkou, zda zabrání předložený zákon korupci v České republice. Musím říci, že nezabrání. Zákon o střetu zájmů nemůže sám o sobě korupci zabránit. Je to zákon o tom, že veřejnost získá obraz o politicích, o tom, zda jejich přiznané příjmy nejsou výrazně nižší než jejich výdaje. V malé obci si lidé všimnou toho, že si starosta například po výstavbě kanalizace koupí auto nebo opraví dům, ve velkém městě jim tuto informaci přinese přiznání vynucené tímto zákonem. Jak ovšem s touto informací příslušný volič naloží, zákon neřeší a jsem přesvědčen, že ani řešit nemá.

Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě jednou děkuji všem, kteří jste věnovali pozornost naší práci. Chtěl bych říci, že navržená novela zákona o střetu zájmů není žádným velkým krokem pro lidstvo, ale předkladatelé si přejí, aby byla alespoň malým krůčkem České republiky k transparentní a důvěryhodné politice. Tento krok není žádným velkým revolučním krokem, ale je významným vykročením správnou cestou. Dokažme, vážené paní poslankyně a poslanci, že tuto cestu společně hledáme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Kalovi. Tento návrh jsme v prvním čtení přikázali k projednání petičnímu výboru, ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí. Usnesení výborů máme rozdána jako sněmovní tisky 550/2 až 550/4. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj petičního výboru a ústavně právního výboru pan poslanec Stanislav Křeček.

Hlásí se předseda klubu ODS pan poslanec Tlustý.

 

Poslanec Vlastimil Tlustý: Vážený pane místopředsedo, jménem poslaneckého klubu ODS bych chtěl požádat o přestávku od 16.30 hodin do 17 hodin. Protože se 16.30 hodin blíží, proto to avizuji teď. Zároveň uvádím, že jsem tuto informaci před 1,5 hodinou poskytl předsedovi Sněmovny.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano. Mám také informaci od předsedy Sněmovny, že jste avizoval tuto žádost. Dámy a pánové, v tuto chvíli přerušuji jednání do 17 hodin. Jako první po přestávce na jednání klubu ODS vystoupí zpravodaj dvou výborů pan poslanec Křeček.

 

(Jednáno přerušeno v 16.29 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP