(9.20 hodin)

Ministryně zdravotnictví ČR Milada Emmerová Je skutečností, že návrh předložila Parlamentu České republiky ještě vláda minulá. Vzniklé časové prodlení umožnilo určitou konfrontaci stanovisek, která byla k návrhu zaujímána, a v neposlední řadě posouzení návrhu z hlediska priorit zakotvených v programovém prohlášení nové vlády. Mohu konstatovat, že návrh, tak jak byl původně vypracován a předložen, prioritám, které vláda v oblasti zdravotnictví akcentuje, zásadně neodporuje. Některé věci je však možno posuzovat z různých hledisek či úhlů pohledu a některé kroky v návaznosti na připravovanou koncepci zdravotnictví lze činit v jiném pořadí, případně je modifikovat.

Z těchto důvodů Ministerstvo zdravotnictví považuje za vhodné ustoupit z původně navrženého rozsahu novely obsažené v tisku číslo 648 a má zájem pouze na uplatnění pozměňovacích návrhů řešících akutní problémy systému veřejného zdravotního pojištění. Z těchto důvodů podporuji takové pozměňovací návrhy, které vládní předlohu redukují a upravují jen na omezený počet změn řešících právě jen tyto aktuální problémy. Za takové považujeme řešení zmocnění Ministerstva zdravotnictví k vydání vyhlášky v případě nedosažení dohody v dohodovacím řízení nebo v případě nesouladu dohody s právními předpisy a veřejným zájmem. Dále podporuji pozměňovací návrh řešící problematiku stávajícího nedostatečného limitu pro předepisování testovacích proužků pro diabetiky, kteří s ohledem na svoji nemoc musí kontrolovat hodnoty glykémie glukometrem minimálně čtyřikrát denně, pokud se má zabránit nebezpečným výkyvům hladiny krevního cukru.

A konečně na jednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví byly jeho členy předloženy i některé další pozměňovací návrhy. Ministerstvo zdravotnictví z těchto návrhů podporuje pouze ty, které mají technický charakter doplnění textu zákona. Konkrétně se jedná o řešení problematiky nakládání s osobními údaji pojištěnců, které je nezbytné k uvedení textu zákona číslo 48 do souladu s novelou zákona o evidenci obyvatel.

O dalších změnách zákona o veřejném zdravotním pojištění je možno diskutovat v návaznosti na připravovanou koncepci zdravotnictví a já tuto diskusi vítám. V této době by však podle mého názoru neměla být předložená novela zákona zatěžována žádnými dalšími dílčími změnami, které by komplikovaly koncepční záměry Ministerstva zdravotnictví.

Tolik jako úvodní slovo. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni zdravotnictví. Nyní žádám pana zpravodaje, jestli se vyjádří k průběhu rozpravy ve výboru.

 

Poslanec Josef Janeček: Vážení kolegové a kolegyně, musím říci, že diskuse ve výboru byla velmi kvalifikovaná a rozsáhlá, a výbor se vlastně ocitl na určité křižovatce, jak k této materii přistoupit. To jest, zdali skutečně se rozhodne podpořit pouze tu normu, která by řešila ty nejpalčivější problémy v oblasti veřejného zdravotního pojištění, tj. především otázka osobních čísel a odstranění těch věcí, o kterých hovořila paní ministryně.

Na druhou stranu vzhledem k tomu, že byla předložena řada komplexních návrhů koncepčního charakteru, tak se výbor rozhodl zabránit tomu, aby ad hoc byly předloženy a možná i přijaty návrhy, které by mohly jednostranně vychýlit rodící se stabilitu systému zdravotního pojištění, a doporučil zamítnout návrh tohoto zákona.

Je ovšem pravda, že kdyby došlo k oné dohodě, to je, že by byla přijata jenom ona minimální nezbytně nutná část takových pozměňujících návrhů, potom se domnívám, že by bylo možné o takovém rozsahu jednat, hlasovat a případně ho přijmout. Rozhodně by nebylo možné projednávat komplexnější změny a osobně před předkládáním takových návrhů varuji.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy mám jednu písemnou přihlášku a to je pan poslanec Krákora. Pardon, ten je do podrobné. Ano, prosím, paní kolegyně.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Talmanová. Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já jsem trošku v rozpacích. Paní ministryně i pan zpravodaj vyjádřili závažné pochybnosti o kvalitě vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon číslo 48, tak jak je obsažen v původním tisku 648.

Návrh opravdu obsahuje řadu sporných a kritizovaných záměrů, jejichž dopad nebyl v souvislostech fungování celého systému zdravotního pojištění důkladně analyzován. Je to návrh, který přežívá třetího ministra. Ten vlastní návrh nové právní úpravy, jak je obsažena v tisku 648, vznikl ještě za paní ministryně Součkové, přežil pana ministra Kubinyiho a přežívá i nynější paní ministryni.

Já jenom stručně okomentuji. Například neschopnost dosáhnout komplexní dohody o úhradách zdravotní péče v dohodovacích řízeních je v tomto návrhu zákona řešena možností uzavírání separátních dohod jednotlivých skupin zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven. Navržené řešení přitom nevylučuje dohody jednotlivých skupin poskytovatelů proti jiným skupinám, a tím produkování nerovnovážnosti systému veřejného zdravotního pojištění, systému fungování zdravotní péče, už samotným mechanismem tohoto rozhodování. Zásadně přehodnocuje i možnosti a nástroje zasahování státu do vývoje úhrad. Nově navrhuje v dohodovacím řízení, a tudíž i ve vyhláškách ministerstva, stanovovat nejen výši úhrady, ale dokonce i její způsob. To lze považovat za závažný zásah do smluvních vztahů.

Paní ministryně sama přiznala, že ten původní návrh zákona asi není zralý k tomu, aby byl v té podobě schválen, a aniž proběhlo druhé čtení, předjímala předložení různých pozměňovacích návrhů, a dokonce se k nim i vyjadřovala. Já jsem přesvědčena, že v takovémto stavu bychom se mohli dopustit závažných chyb, které by vážně ovlivnily chod a fungování systému zdravotního pojištění.

Doporučovala bych paní ministryni, aby si uvědomila odpovědnost za možné, co se zde odehraje v podrobné rozpravě druhého čtení, a se souhlasem vlády vzala tento návrh zpět. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Lucii Talmanové. Ještě jednou se omlouvám, že jsem ji správně neuvedl. Nebylo to tím, že jsem jí nemohl přijít na jméno.

Kdo další se hlásí? Pan poslanec Miroslav Opálka.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, kolegyně a kolegové, poslanci za KSČM podpořili ve výboru návrh na zamítnutí tohoto tisku. Tento stav, jak se rýsoval, se zdál být neprůhledný a neúnosný. Jak jsme dnes slyšeli informaci paní ministryně a vlastně i pana zpravodaje, mohu konstatovat, že koaliční část výboru, která jednala ne za naší účasti, dospěla k závěru, který ukazuje, že bude snaha, aby návrh řešil pouze technickou část, kterou musíme vyřešit, aby od 1. 1. 2005 mohly zdravotní pojišťovny pracovat s rodnými čísly. Jinak se nám celý systém zhroutí.

Myslím si, že i problém pomoci diabetikům je zde únosný, a proto v tomto smyslu by náš klub byl ochotný tento návrh zákona podpořit. Tím samozřejmě vůbec nechci smazávat problém, který ve zdravotnictví je a který zde nastínila i paní kolegyně Talmanová, ale myslím si, že je třeba daleko hlubší a koncepčnější řešení, že se nám nepodaří prostřednictvím jednotlivých pozměňovacích návrhů systém vyrovnat, ale spíše ještě více rozviklat.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Děkuji panu kolegu Opálkovi. Ptám se, jestli někdo další má zájem vystoupit v obecné rozpravě. Není tomu tak. Obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli chce reagovat paní ministryně nebo pan zpravodaj.

Otevírám podrobnou rozpravu. Do té mám konkrétní přihlášku pana kolegy Krákory. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP