(9.30 hodin)

Poslanec Jaroslav Krákora: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, moje pozměňovací návrhy byly včera vpodvečer rozdány na vaše lavice a mohli jste si je samozřejmě prostudovat. Týkají se také technických věcí a diabetických proužků. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, tedy podle jednacího řádu uvedení písemně předložených změn, tak aby byly součástí pozměňovacích návrhů ve druhém čtení.

Kdo další? Paní kolegyně Lucie Talmanová v podrobné rozpravě. Prosím.

 

Poslankyně Lucie Talmanová: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, dovoluji si vás chvilku - doufám, že jenom chvilku - zdržet předložením několika pozměňovacích návrhů, přičemž první bod se právě týká souvislosti s novelizací zákona o evidenci obyvatel, kdy je nezbytné explicitně vyjádřit skutečnost, že systém veřejného zdravotního pojištění dosud identifikuje pojištěnce pomocí rodného čísla. Moje pozměňovací návrhy by měly mít za cíl, aby nevznikaly pochybnosti o právech zdravotnických zařízení a zdravotních pojišťoven využívat tohoto způsobu identifikace pojištěnců.

Za prvé. V článku I. se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní: V § 10 odst. 1 se na konec vkládá věta: "Při plnění oznamovací povinnosti sděluje zaměstnavatel jméno, příjmení, trvalý pobyt a rodné číslo zaměstnance, příp. jiné číslo pojištěnce." Dosavadní body 7 až 28 se dále označí jako body 8 až 29.

Další, s tím související: V článku I. bodu 14 § 17 odst. 3 zní: Zdravotnická zařízení a další subjekty poskytující hrazenou péči jsou povinny ve vyúčtování zdravotním pojišťovnám uvádět čísla pojištěnců, kterým hrazenou péči poskytly. Příslušné odstavce 4 až 13 se zrušují.

Za třetí. V § (?) se vkládá nový odst. 5, který zní: Zdravotní pojišťovny vedou seznam smluvních zdravotních zařízení a nositelů výkonů včetně rodného čísla nositele výkonu. Za tímto účelem jsou zdravotnická zařízení povinna sdělovat příslušným zdravotním pojišťovnám údaje v rozsahu a termínech podle § 41 odst. 3 a 4.

Další s tímto související pozměňovací návrh: V § 40 se na konci odst. 3 doplňují věty: Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad obsahuje jméno, příjmení, popř. titul, platnost a číslo pojištěnce, kterým je v případě občanů České republiky rodné číslo. Zdravotní pojišťovny vedou v informačních systémech údaje o svých pojištěncích potřebné k zavádění veřejného zdravotního pojištění pod číslem pojištěnce.

Poslední pozměňovací návrh týkající se rodných čísel zní: Za § 53b se vkládá nový § 53c, který včetně poznámky pod čarou zní: Při plnění povinností vyplývajících z tohoto zákona a zvláštního zákona, kde je poznámka pod čarou - odkaz na zákon 592/1992 Sb. - jsou povinné subjekty oprávněny uvádět rodná čísla osob, případně jiné číslo pojištěnce.

To je první bod pozměňovacích návrhů.

Další pozměňovací návrh se týká možnosti vytvořit legislativní prostor pro zavedení průkazů pojištěnce obsahujících vedle tištěných údajů též elektronické údaje a zní: V § 40 se doplňuje odst. 4, který zní: Průkaz pojištěnce nebo náhradní doklad může obsahovat vedle údajů identifikujících pojištěnce písemnou formou rovněž obdobné údaje v elektronické formě. Za vydání náhradního dokladu umožňujícího nést údaje v elektronické formě má zdravotní pojišťovna nárok na úhradu nákladů na jeho pořízení. Na průkazu pojištěnce nebo na náhradním dokladu mohou být uloženy i další údaje o pojištěnci, pokud tak stanoví zákon. Další údaje mohou být uloženy na průkazu pojištěnce nebo náhradním dokladu, pokud se na tom dohodne pojištěnec s příslušnou zdravotní pojišťovnou.

Můj poslední pozměňovací návrh, který si dovolím předložit, vyplývá z mého vystoupení v obecné rozpravě a vypouští kontroverzní sporné a kritizované články původní předlohy sněmovního tisku 648. Tedy: Vypouštějí se z článku I. body 11, 12, 13, 14 a 15.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Lucii Talmanové. Pan zpravodaj.

 

Poslanec Josef Janeček: Jsem také přihlášen do podrobné rozpravy tímto způsobem. Chtěl bych jenom za dosavadní článek dva navrhnout nový článek, který říká, že zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, v platném znění, se mění takto:

V § 3 se doplňuje za odst. 6 nový odst. 7 tohoto znění: Je-li zaměstnancem zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 % osob se zdravotním postižením - odrážka 11a - z celkového průměrného přepočteného počtu svých zaměstnanců osoba, které byl přiznán invalidní nebo částečný invalidní důchod, je u ní vyměřovacím základem částka přesahující částku, která je vyměřovacím základem u osoby, za kterou je plátcem pojistného stát.

Odrážky odkazují na § 67 odst. 2 zákona 435 atd. Ostatní další odstavce se samozřejmě přečíslují. Tato část bude nabývat účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni vyhlášení.

Zdůvodnění: Jde o úpravu určité chyby, která se dostala při jedné komplexnější novele do zákona o veřejném zdravotním pojištění. Doufám, že se ji podaří podpořit. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu kolegu Janečkovi. Kdo další má zájem vystoupit v podrobné rozpravě? Nikdo. Podrobnou rozpravu končím. Se zpravodajem odsouhlasím, že nepadl žádný návrh, který je hlasovatelný na konci druhého čtení. Návrh na vrácení výborům k novému projednání nepadl, ani na změnu lhůt pro třetí čtení. Je tomu tak, pane zpravodaji? (Ano, je tomu tak.)

Dobře. Takže můžeme skončit projednávání druhého čtení tisku č. 648 vládního návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění. Děkuji paní ministryni, děkuji zpravodaji.

Budeme pokračovat dalšími zařazenými body.

 

Dalším bodem našeho jednání je bod číslo 13. Bodem číslo 13 je

 

13.
Vládní návrh zákona trestní zákoník
/sněmovní tisk 744/ - prvé čtení

 

Jedná se o prvé čtení a jde nikoliv o novelizaci, ale o slíbenou rekodifikaci českého trestního práva.

Z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec, kterého žádám, aby zaujal místo u stolku zpravodajů. Stejně tak o to žádám pana poslance Jiřího Pospíšila, který je zpravodajem pro prvé čtení.

Pana místopředsedu Pavla Němce tady nevidím. Ptám se jiných zástupců - a už přichází, takže věřím, že můžeme tento bod zahájit. Předesílám, že v tuto chvíli už mám pět přihlášek do obecné rozpravy a v ní mám samozřejmě přednostní přihlášku pana ministra.

Prosím, pane místopředsedo vlády, můžete uvést tisk 744, trestní zákoník České republiky.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych uvedl návrh nového trestního zákona, nový trestní kodex, v souvislosti se kterým byly předloženy vládou ještě dva další návrhy, které jsou také předloženy a měly by být podle programu projednávány vzápětí. Ty tři návrhy, celý balík, obsahuje tedy jednak návrh kodifikace trestního práva hmotného, tedy za prvé trestního zákoníku, za druhé zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim a za třetí vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti právnických osob.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP