(10.00 hodin)
(pokračuje Pospíšil)

Myslím si, že o tom bychom měli vést velkou diskusi, nakolik tato kazuističnost nepřinese více problémů než pozitivních věcí.

Další věcí, kterou chci zmínit u zvláštní části, je ukládání trestů. Jak jsem řekl, velmi vítám větší důraz na alternativní trestné činy. Mám určité pochybnosti o tom, zda trestný čin domácího násilí může přinést nějaké efektivní řešení, ale nicméně trend jak u trestu, tak u ochranných opatření je podle mě pozitivní. Co mi však trochu vadí a s čím nesouhlasím, je ukládání trestu u jednotlivých skutkových podstat. Mám obavu, že zde chybí jakási výraznější vnitřní logika, že často ukládání trestu u podle mého názoru stejně závažné trestné činnosti je rozdílné, jsou navrhovány jiné trestní sazby. O tomto však chci pohovořit v rámci výborového projednávání, nechci zde ctěné plénum zatěžkávat konkrétnostmi.

Řeknu pouze jednu věc. Třeba mě osobně překvapilo, že u trestného činu znásilnění v obecné první rovině je trestnost snížena, resp. je snížen trest ze současných dva až osm let. Obecně pro znásilnění je u prvního způsobu znásilnění - když to takto zvulgarizuji - trest šest měsíců až pět let. Myslím, že u takto závažné trestné činnosti, kde dochází ještě navíc k nárůstu takovýchto trestných činů v oblasti znásilnění, to není dobrý signál, který vysíláme české veřejnosti.

Dámy a pánové, tolik několik postřehů ze strany zpravodaje k předloženému tisku. Na závěr chci říci jednu věc, která podle mne je také velmi důležitá, která by vedle teoretickoprávního klání na půdě Sněmovny měla od tohoto stupínku zaznít, a to je to, že nový zákon bude mít dopad do personální sféry justice, bude předpokládat nárůst soudců a nárůst státních zástupců, a to, jak říká důvodová zpráva, 32 soudců a 42 státních zástupců. Chci upozornit vládu na to, že je to opravdu důležitá věc. Varuji před modelem, který dnes bude též projednáván v rámci písemných interpelací, kdy přijmeme nějakou novou úpravu, v důvodové zprávě napíšeme, že je třeba nabrat nové soudce a státní zástupce, a tím víceméně skončíme, neumožníme tento personální nárůst v oblasti justice. Příkladem jsou specializované soudy pro mladistvé a mládež. Tam se také předpokládal nárůst státních zástupců a soudů, dodnes k tomuto nárůstu nedošlo - viz dnešní odpolední projednávání mé interpelace k této oblasti.

Předpokládáme nárůst minimálně 74 kvalifikovaných právníků do oblasti justice a mimo jiné si musíme být vědomi toho, že mimo nové právní úpravy, která bude trvat určitou dobu, než se s ní soudci a státní zástupci seznámí, tím, že zavedeme některé nové skutkové podstaty, případně zavedeme trestní odpovědnost právnických osob, recidivu přestupků coby trestný čin, formální pojetí trestného činu, tak všechny tyto prvky povedou k tomu, že bude kladen větší důraz na soudní rozhodování, že bude více agendy k soudům. Tudíž pokud nezabezpečíme personálně soudy, povede to ke zpomalení rozhodování v soudní činnosti na trestním úseku. A to podle mého názoru by byl ten nejhorší signál, který bychom mohli dát - že nová právní úprava povede ke zpomalení rozhodování trestních soudů. To, dámy a pánové, potom raději nechme původní právní úpravu a jenom ji drobně upravujme, protože není nic horšího, než když je pro pachatele jasné, že neodvratnost trestu, blízkost trestu se vzdaluje a zvyšuje se možnost různých alternativních způsobů a při schopném advokátovi i jiných kliček, jak trestní řízení prodlužovat, a tím neodvratnost trestu posunovat.

Dámy a pánové, tolik má zpravodajská zpráva. Snažil jsem se zde pokud možno nestranně, neideově, právně zdůvodnit několik svých pochybností o tomto textu. Osobně budu v podrobné rozpravě navrhovat určité procesní postupy. Pokud však Sněmovna usoudí, že je třeba pokračovat dále v projednávání tohoto textu, budu v každém případě navrhovat prodloužení lhůty k projednání takto zásadní rozsáhlé teoretickoprávní materie ve výborech, a to pravděpodobně prodloužení o sto dnů, pokud navrhovatelé s takovýmto prodloužením budou souhlasit.

Dámy a pánové, tolik má zpravodajská zpráva. Závěrem chci ještě navrhnout sloučenou rozpravu u tří tisků, které se týkají stejné materie, a to sněmovního tisku, který nyní projednáváme, potom následného tisku a tisku, který upravuje trestní odpovědnost právnických osob. Omlouvám se panu předsedajícímu, že jsem dostatečně neidentifikoval ony tři tisky, ale myslím, že je dostatečně logické, o které mi jde.

Dámy a pánové, děkuji za pozornost. Další výhrady uvedu v rozpravě, do které se hlásím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji. Vnímám i jeho procedurální návrh. Nejdříve otevřu obecnou rozpravu. Nebudu ho nutit, aby návrh o obecné rozpravě opakoval, všichni jsme ho slyšeli. K otevření rozpravy připomínám, že mám v tuto chvíli sedm přihlášených do obecné rozpravy. Prvním je pan ministr Jaroslav Bureš, dále pan zpravodaj Pospíšil, paní kolegyně Vlasta Parkanová, Radim Chytka, Marie Rusová, Marek Benda a Zdeněk Jičínský. To jsou zatím přihlášení do obecné rozpravy.

Nyní bychom mohli rozhodnout o sloučení rozpravy - pokusím se rozklíčovat návrh pana zpravodaje - k tisku 744, 745, což je trestní odpovědnost právnických osob, a tisku 746, což je bod 15 - vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím trestního zákoníku.

Pokusím se přivolat ostatní poslance do Sněmovny. Ještě dávám navrhovateli panu kolegovi Pospíšilovi na zváženou, jestli chce skutečně zahrnout diskusi k trestní odpovědnosti právnických osob do tohoto balíku, protože já mám zvlášť oddělené přihlášky. Sice sledují téměř stejné osoby, ale jsou to nicméně přihlášky oddělené. Já bych musel přerušit rozpravu, také jsem tak učinil tím, že jsem ještě pana ministra Bureše nevyzval ke slovu. Jestli trvá pan zpravodaj na svém návrhu, nechám hlasovat o sloučené rozpravě ke všem třem bodům. Čili bod 13 a 15, bod 14 necháme zvlášť. Dobře. Jsem tomu rád, protože přece jen je to debata malinko odlišná od celé struktury těch dvou norem. Děkuji panu zpravodaji, že jsme upřesnili tento návrh.

 

Dávám hlasovat o sloučení rozpravy k bodu 13 a 15 - tisku 744 a 746. Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 119. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování pořadové číslo 119 bylo přítomno 165 poslanců, pro hlasovalo 131, proti nikdo.

 

Na základě tohoto hlasování přeruším bod 13 a otevřu bod

 

15.
Vládní návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti
s přijetím trestního zákoníku a zákona o trestní odpovědnosti
právnických osob a řízení proti nim
/sněmovní tisk 746/ - prvé čtení

 

Protože je předkladatel pan ministr Němec a zpravodaj Pospíšil stejný, požádám je, jestli se chtějí vyjádřit k tisku 746. Prosím pan místopředseda vlády Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tento sněmovní tisk je předložen z toho důvodu, aby v případě přijetí návrhu nového trestního zákona, zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, byly provedeny příslušné novelizační úpravy v dalších právních předpisech. Myslím, že není třeba dále rozvádět úvodní slovo. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu místopředsedovi vlády Němcovi. Žádám pana zpravodaje, aby se vyjádřil ve zpravodajské zprávě k tisku 746.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP