(11.20 hodin)
(pokračuje Jičínský)

Ale chci říci, že se zřejmě časem budeme muset otázkami, které jsou spojeny s tím, čemu se obecně říká eutanazie, vážně zabývat, protože rozvoj léčebných metod umožňuje někdy udržovat při životě - ale otázka je, jestli to je ještě život - lidskou bytost. Teď je otázka, zda lze, nebo nelze toto existování ukončit. To jsou věci, o kterých se v řadě západních zemí vážně diskutuje, v některých zemích byly přijaty už určité úpravy. Já tady nejsem tak radikální, abych něco navrhoval odlišného od toho, co tu je teď, protože to jsou velmi citlivé otázky, o kterých je třeba ve společnosti diskutovat, ale myslím si, že musíme brát v úvahu i to, že člověk má právo na důstojný odchod z tohoto světa. Říkám to ne proto, že bych se na to zvlášť sám připravoval a těšil, ale jsou to problémy velmi vážné, o kterých je třeba diskutovat. Jsou to problémy, které samozřejmě u řady lidí narážejí na jejich víru, kterou já respektuji, ale názory ve společnosti se mění a myslím, že je důvod, abychom i v souvislosti s trestním zákoníkem o nich hovořili.

Chci říci ještě jednu věc v návaznosti na vystoupení kolegy Bendy. Souhlasím s ním také, že navrhovatelé udělali vážnou chybu, jestliže vypustili z návrhu trestního zákoníku pomluvu, protože v tomto směru, jakkoliv chápu, že hlavně autoři mají jisté teoretické představy, tak v tomto směru jsou podle mého soudu vázáni vůlí Parlamentu, a Sněmovna dostatečnou většinou vyjádřila vůli, aby pomluva jako trestný čin byla zachována, a je to podle mého soudu direktiva i pro ty, kdo navrhují tento trestní zákon. V tomto směru nepochybně bude třeba, pokud předloha projde do dalšího čtení, ji do osnovy doplnit.

Ještě jsou tu další důležité otázky, o kterých je třeba v rámci obecné rozpravy také mluvit. Byly tu zmíněny. Stručně. Myslím, že osnova vyhovuje tomu, o čem jsme ve Sněmovně nejednou mluvili - že je třeba zpřísnit trestnost řady trestných činů, a to myslím je v návrhu respektováno, byť, jak už jsme o tom hovořili, ne vždy asi se shodneme na tom, zda diferenciace je úměrná. Samozřejmě si myslím, že nikdo nepochybuje o tom, že trestní právo a trestní represe je tím posledním, co společnosti zbývá, že důležitá je prevence, ale ve vztahu k tomu, jak se mění, a v určitém ohledu nepříznivě, společenské poměry, tak nepochybně je třeba položit větší důraz na ochranu společnosti, do které patří samozřejmě i ochrana života, svobody jednotlivých lidí. Já osobně, pokud bude většinová vůle k tomu, snížit trestní hranici, tak takový návrh budu podporovat.

Dávám tady ale návrh ještě jiný, o kterém se v rámci úvah, které se objevovaly v tisku, také diskutovalo, a předloha s tím nepočítá. I když se to týká případů nepříliš četných, ale přece jenom ty případy tady jsou - zda by nebylo vhodné, aby i náš trestní zákon umožňoval to, co trestní zákony v řadě západoevropských zemí znají, totiž že u určité skupiny nejtěžších trestných činů může být trestní hranice snížena pod obecnou trestní hranici. Čili že může jít pod 15 let, nebo kdyby se obecně snížila na 14 let u určité omezené skupiny trestných činů, může jít pod 14 let. Nevylučoval bych to, dokonce bych to podporoval, protože si myslím, že si neděláme iluze, že i když budeme klást důraz na to, že je nezbytné takové mladé pachatele převychovávat nebo pokusit se o jejich převýchovu, asi v řadě případů se zjišťuje, že takové pokusy k úspěchu nevedou, takže v tomto směru - opakuji - zájem na ochraně společnosti musí být podle mého soudu zajištěn tímto způsobem.

Ještě se vracím ke způsobu projednávání, k vystoupení ministra Bureše. Osobně bych také doporučoval, aby ti, kdo budou navrhovat určité změny, aby v tomto směru tady byla skupina pracovníků, kteří připravovali tento trestní kodex, a aby s navrhovateli takovéto změny formulovali tak, aby byly slučitelné s koncepcí, formulacemi návrhu trestního zákona. Protože tady nejde o to, abychom do toho vnášeli pojmový i jiný zmatek. Je třeba, aby určitá logická, systematická skladba byla zachována a aby z tohoto hlediska i způsob navrhování pozměňovacích návrhů měl trochu odlišnou povahu od normálního pozměňování zákonů v Poslanecké sněmovně. Tím samozřejmě nemyslím žádné formální změny jednacího řádu, ale abychom tyto otázky měli na zřeteli. Myslím si, že jestliže většinově bude podpořen návrh, aby návrh byl postoupen do druhého čtení, že v průběhu jednání a v průběhu poměrně dlouhé lhůty pro projednávání by bylo dost času, aby se takovéto otázky, kde je vůle relativně větších skupin ve Sněmovně něco měnit, aby se to s autory návrhu projednávalo tak, aby tyto návrhy potom už měly povahu, o které lze seriózně jednat.

Na závěr na rozdíl od kolegy zpravodaje doporučuji, aby Sněmovna vzhledem k závažnosti věci postoupila návrh do dalšího čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jitka Kupčová: Děkuji. Předtím než dám slovo kolegovi místopředsedovi Sněmovny Vojtěchu Filipovi, mi dovolte jedno technické sdělení. Kolega Rozehnal mi sem přinesl klíče od fordu a zapalovač, které nalezl v kuřárně. Kdo ztratil tyto dvě věci, jsou zde u mne. Klíče od fordu a zapalovač.

Nyní má slovo Vojtěch Filip, připraví se poslanec Josef Janeček a místopředseda Poslanecké sněmovny Ivan Langer. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, paní a pánové, řeknu jenom několik poznámek, protože řada zásadních právních argumentů padla a nemyslím si, že je potřeba je opakovat.

Děkuji za velmi korektní zpravodajskou zprávu od pana zpravodaje, protože se zabývala skutečně věcmi, které jsou důležité pro rozhodnutí v obecné rozpravě v prvním čtení.

Zároveň mi dovolte, abych reagoval na některé věci, které trochu znevažovaly tak velkou věc, jako je úplná rekodifikace trestního práva, a zároveň také musím říci, že zcela souhlasím s panem ministrem v tom, že je to obrovská odpovědnost, kterou na sebe bereme. Pan ministr Bureš totiž řekl, že to není věc, která by snad zasloužila malé pozornosti, a podivoval se, že tady není větší zájem novinářů. Já se také podivuji, protože je rozhodně o čem mluvit. O to víc mě zaráží, když Ministerstvo spravedlnosti a vláda České republiky očekávaly, jaký bude zájem, že ještě předtím, než přišel samotný text tisku 747 do Sněmovny, že nepoužily, i když dnes už neznámého, ustanovení jednacího řádu o tom, že se předloží věcný záměr. Jistě si pamatujete, že bývalý ministr vnitra a současný premiér české vlády, když předkládal zásadní novelu zákona o právu shromažďovacím, takový krok učinil.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP