(17.00 hodin)
(pokračuje Langer)

Stále ještě počet elektronicky přítomných není dostatečný. Zkusím vás přepočítat. Můj bystrý zrak předsedajícího vás sečetl a zjistil, že vás je zde fyzicky přítomno více, než je počet těch, kteří jsou přihlášeni, což může být dáno rozpolceností vašich osobností, nebo legitimním záměrem každého z vás nedat najevo elektronicky vaši přítomnost.

V každém případě jednat můžeme pouze v případě, bude-li přítomno nejméně 67 kolegyň a kolegů. To nepochybně platí i o dalších bodech, které nás čekají po projednání bodu "písemné interpelace", to je o mezinárodních smlouvách.

Vidím, že pan ministr financí zareagoval velmi rychle, neboť jedna z prvních projednávaných smluv spadá do jeho kompetence.

Já dám prostor čtyři minuty na to, abychom zjistili, zda je Poslanecká sněmovna usnášeníschopná, či nikoliv. Přerušuji jednání do 17.05 hodin. Nebudeme-li usnášeníschopní, poté budu nucen dnešní jednání ukončit.

 

(Jednání přerušeno od 17.01 do 17.05 hodin.)

 

Kolegyně a kolegové, je 17.05 hodin. Prosím všechny, kteří přišli do jednacího sálu, aby se zkusili zaregistrovat. Ono by se totiž nešťastnou shodou okolností mohlo předsedajícímu stát, že by zavadil o hlasovací zařízení, bylo by spuštěno hlasování, a najednou by se zjistilo, kdo tady je a kdo tu není.

Je 17.06 hodin, můžeme začít jednat. Je přítomno 68 kolegyň a kolegů. Padl návrh, o kterém budeme hlasovat. Jde o vyjádření nesouhlasu s odpovědí na písemnou interpelaci.

 

Zahájil jsem hlasování s pořadovým číslem 130. Kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Z přítomných 83 pro návrh 41, proti 31. Podle tohoto výsledku hlasování nebyl s návrhem vysloven souhlas.

 

Probíhá kontrola hlasovacího zařízení, a teprve po této kontrole vydám konečné sdělení. Prosím o sdělení výsledku kontroly hlasování, zda existuje nějaké zpochybnění. Prosím o definitivní stanovisko. Zpochybňuje někdo výsledek hlasování, nebo ne? Nezpochybňuje. Konstatuji, že s návrhem nebyl vysloven souhlas. Tím končím projednávání této interpelace.

V tuto chvíli mám jedno technické sdělení. Musím se omluvit za informaci, kterou jsem poskytl ve věci interpelace pana kolegy Vojtěcha Filipa na ministra zahraničních věcí Cyrila Svobodu. Ta dohoda existuje, nicméně postup, který jsem zvolil, by neumožnil další projednávání této interpelace, a tedy dodatečnou odpověď pana ministra Svobody na interpelaci Vojtěcha Filipa. Proto tedy nelze považovat tuto interpelaci v souladu s ustanovením § 112 za interpelaci, k níž Poslanecká sněmovna nezaujme stanovisko, a dále se o ní nejedná. Zahajuji projednávání tohoto bodu a dávám slovo panu kolegovi Vojtěchu Filipovi.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení páni ministři, paní a pánové, dovolte mi, abych vás informoval o své dohodě s panem ministrem zahraničních věcí. Ministr zahraničních věci mi odpověděl na moji interpelaci ve věci zřízení oddělení transformační spolupráce Ministerstva zahraničních věcí České republiky.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP