(Jednání pokračovalo v 17.30 hodin.)

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Vážené kolegyně a kolegové, vypršela doba určená pro přestávku. Je 17.30, budeme pokračovat projednáváním bodů, tak jak jsem vám je avizoval.

 

Jako první budeme v tomto bloku projednávat bod 52, kterým je

 

52.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda evropského spolupracujícího státu
mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou
/sněmovní tisk 547/ - druhé čtení

 

Paní ministryně Petra Buzková je omluvena z dnešního jednání, proto prosím pana poslance Stanislava Fischera, který byl zmocněn výborem, aby odůvodnil usnesení zahraničního výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 547/2. (Poslanec Fischer není přítomen.)

Prosím některého z členů zahraničního výboru, zda by byl schopen a ochoten zastoupit pana poslance Stanislava Fischera a informovat nás o jednání zahraničního výboru a odůvodnil usnesení zahraničního výboru, které bylo rozdáno jako sněmovní tisk 547/2. Vidím pana kolegu Karase, který zastoupí pana poslance Fischera. Prosím.

 

Poslanec Jiří Karas: Pane místopředsedo, děkuji s dojetím celé Sněmovně, děkuji i poslaneckému klubu KDU-ČSL. Dovolím si přednést usnesení zahraničního výboru ze 36. schůze dne 29. září 2004 k vládnímu návrhu… zkrátím - k sněmovnímu tisku 547.

Po odůvodnění náměstka ministryně školství atd. Petra Koláře, zpravodajské zprávě poslance Václava Exnera a po rozpravě zahraniční výbor

1. doporučuje Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou podepsané v Praze dne 24. listopadu 2003, s tím, že česká verze dohody je ve smyslu jejího článku 15.5 upravena dopisy ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové ze dne 8. září 2004 a generálního ředitele Evropské kosmické agentury Jeana-Jacquesa Dordaina ze dne 21. září 2004;

2. pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky;

3. zmocňuje poslance Stanislava Fischera - kterým jsem byl zmocněn já, to je poslanec Jiří Karas - aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru.

Já si dovoluji doporučit ctěné Sněmovně, aby hlasovala pro vyslovení souhlasu s ratifikací této dohody, sněmovní tisk č. 547. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nyní paní ministryně Buzková v zastoupení.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci, dovolil bych si omluvit paní ministryni Buzkovou, která je nemocná. Pověřila mě přednesením návrhu. Návrh je poměrně dlouhý, jeho úvodní slovo, já si dovolím jej vynechat a pouze bych přečetl závěr - čili doporučuje ke schválení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo nehlásí, budeme tedy hlasovat o usnesení navrženém zahraničním výborem:

"Poslanecká sněmovna dává souhlas k ratifikaci Dohody evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou podepsané v Praze dne 24. listopadu 2003, s tím, že česká verze dohody je ve smyslu jejího článku 15.5 upravena dopisy ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Petry Buzkové ze dne 8. září 2004 a generálního ředitele Evropské kosmické agentury pana Jeana-Jacquesa Dordaina ze dne 21. září 2004."

 

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 133. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 88 pro 59, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Dalším bodem je bod č. 53, kterým je

 

53.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s přístupem:
 

1) Úmluva vypracovaná na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
o používání informační technologie pro celní účely,

2) Protokol ze dne 29. listopadu 1996 vypracovaný na základě článku K.3
Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie
pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce
vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství,

3) Protokol ze dne 12. března 1999 vypracovaný na základě článku K.3
Smlouvy o Evropské unii týkající se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené
v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkající se
zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy - Prohlášení,

4) Protokol ze dne 8. května 2003 vypracovaný v souladu s článkem 34 Smlouvy
o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie
pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů,
 

a k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda ze dne 26. července 1995
o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3
Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie
pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie
/sněmovní tisk 606/ - druhé čtení

 

Tento návrh jsme projednávali dne 29. června 2004 na 33. schůzi. Ukončili jsme rozpravu a odročili jsme projednávání tohoto návrhu do doby projednání ve výboru pro obrany a bezpečnost. Usnesení výboru pro obranu a bezpečnost bylo rozdáno jako sněmovní tisk 606/2 a prosím, aby se slova ujal zástupce výboru pro obranu a bezpečnost.

 

Poslanec Jan Škopík: Vážený pane předsedající, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámil s usnesením č. 158 výboru pro obranu a bezpečnost z 29. září 2004. Nebudu číst "k vládnímu návrhu, kterým se předkládá" a celá úvodní pasáž, je to k sněmovnímu tisku 606. Po odůvodnění náměstkyně ministra financí České republiky Ing. Yvony Legierské, zpravodajské zprávě poslance Jana Vidíma a po rozpravě výboru pro obranu a bezpečnost

1. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vyslovila souhlas s přístupem České republiky k

a) Úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely,

b) Protokolu ze dne 29. listopadu 1996 vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství,

c) Protokolu ze dne 12. března 1999 vypracovaného na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkající se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkající se zahrnutí registrační značky dopravního prostředky do Úmluvy - Prohlášení.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP