(17.40 hodin)
(pokračuje Škopík)

d) Protokolu ze dne 8. května 2003 vypracovaného v souladu s čl. 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze cenných spisů.

Za arabská dvě -

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Pane kolego, omlouvám se, zasáhnu do vašeho vystoupení. Přistupujete k úkolu nesmírně svědomitě, nicméně domnívám se, že bude stačit konstatovat pro hlasování Poslanecké sněmovny, že bychom hlasovali o usnesení uvedeném pod sněmovním tiskem 606/2 a máme ho v písemné podobě.

 

Poslanec Jan Škopík: Ano, k mému potěšení, jen bych se zeptal, jest-li v tom usnesení i bod 2, kde žádá ministra financí ČR, generálního ředitele atd. Jestli to tam je, tak děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Je to tam. My si musíme vyjasnit jednu věc. Máme k dispozici dvě usnesení - zahraničního výboru a výboru pro obranu a bezpečnost. Tato usnesení se liší pouze v bodě II, kde je ministr financí žádán o každoroční informaci pro výbor pro obranu a bezpečnost, takže o tom nyní povedeme rozpravu. Poprosil bych pana ministra financí o vyjádření a poté rozhodneme o proceduře, o kterém návrhu usnesení budeme hlasovat jako o základu. Děkuji.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Děkuji, pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já vzhledem k rozsahu usnesení obou výborů bych navrhoval, že bychom mohli hlasovat o usnesení branně bezpečnostního výboru, samozřejmě to ponechávám na vůli Poslanecké sněmovny, jakou přesně proceduru poté zvolí, ale chtěl bych říci jako zástupce předkladatele, že souhlasím s tím dodatečným usnesením, které přijal branně bezpečnostní výbor, a budu ho podporovat.

Chtěl bych poděkovat oběma výborům za způsob, kterým přistoupily k projednání této smlouvy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Nyní naformuluji usnesení tak, abych nemusel číst celý ten obsáhlý dokument: Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas k

1. přístupu České republiky k úmluvě a protokolům, tak jak jsou uvedeny v písm. a), b), c), d) sněmovního tisku 606/2.

2. Souhlasí s ratifikací dohody, která je uvedena pod č. 2 tisku 606/2.

To je první část usnesení. A druhá část usnesení:

II. - A teď přemýšlím, jestli to má vůbec schvalovat Poslanecká sněmovna. Asi ano: Poslanecká sněmovna žádá ministra financí - to bylo za druhé - a generálního ředitele cel o předložení každoroční souhrnné informace výboru pro obranu a bezpečnost, tak jak je to uvedeno v bodu II v tisku 606/2.

Věřím, že byť to na první pohled vypadá jako těžce srozumitelný návrh usnesení, ti, kteří se touto problematikou zabývají, a i pan ministr souhlasí s takto formulovaným usnesením.

Usnesení má tedy dvě části, nechám hlasovat o obou současně. Je námitka? Není námitka.

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 134. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 86 pro 46. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi.

 

Budeme pokračovat projednáváním mezinárodních smluv v prvním čtení. Nejprve bod 54 a velmi prosím, kdyby zástupci jednotlivých poslaneckých klubů, resp. výborů, které jsou gesčními výbory k těmto mezinárodním smlouvám, zkontrolovali, zda jsou přítomni zpravodajové. Jedná se o pana kolegu Davida Šeicha, pana poslance Stanislava Fischera, opět pana poslance Stanislava Fischera, pana poslance Karla Šplíchala, pana kolegu Petra Lachnita a v případě bodu 60 pana poslance Jiřího Karase. Takže prosím o zastoupení pana poslance Stanislava Fischera.

 

Zahajuji projednávání bodu č. 54, kterým je

 

54.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Budapešťská úmluva o smlouvě
o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
/sněmovní tisk 697/ - prvé čtení

 

Prosím, aby tento návrh uvedl místopředseda vlády a ministr dopravy pan Milan Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představil Budapešťskou úmluvu o smlouvě o přepravě zboží na vnitrozemských vodních cestách. Tato smlouva byla uzavřena zhruba po 40 letech projednávání, což je skutečně mimořádné úsilí evropských zemí, a byla podepsána v roce 2001 v Budapešti a byla podepsána s výhradou ratifikace naším velvyslancem v Maďarsku.

Úmluva je dalším krokem k postupné unifikaci právního režimu panujícího v rámci evropského systému vnitrozemských vodních cest. V železniční, silniční, námořní a letecké dopravě již jsou předpisy ve všech podstatných oblastech sjednoceny. S ohledem na skutečnost, že právní předpisy v oblasti vnitrozemské plavby se ve značné míře opírají o předpisy námořního práva, je právní úprava úmluvy analogická s úpravou úmluvy OSN o námořní přepravě zboží, která vstoupila v platnost pro Českou republiku v roce 1996.

Česká republika není s ohledem na geografickou polohu členem ani Rýnské komise, ani Dunajské komise, což jsou seskupení států, které rozhodujícím způsobem se podílely na vyjednávání o této úmluvě. V těchto organizacích má Česká republika status pozorovatele, tak proto napojení naší země na systém evropských vnitrozemských vodních cest je zprostředkováno pouze labskou dopravně významnou vodní cestou. Proto je důležité, aby našim provozovatelům koncesované vnitrozemské vodní dopravy bylo při mezinárodních přepravách zboží umožněno využívat výhod unifikovaného režimu právních vztahů pro přepravu zboží po vnitrozemských vodních cestách v Evropě.

Hlavním cílem této úmluvy je stanovení jednotných pravidel pro smlouvu o přepravě zboží na těchto cestách včetně určení jasných hranic odpovědnosti dopravců a zajištění vyšší právní jistoty účastníkům právních vztahů vzniklých v souvislosti s přepravou zboží. Obecně lze konstatovat, že text úmluvy odráží tendenci, aby dopravce odpovídal uměřeně, aby nebyl omezován rozvoj dopravy na vnitrozemských vodních cestách a aby se nevytvářel důvod pro zvyšování přepravného a pojistného. Podle aktuálních informací z velvyslanectví uložilo v Maďarsku ratifikační listinu již vedle Maďarské republiky, což je uvedeno v důvodové zprávě, také Švýcarsko, Rumunsko a Lucembursko.

Úmluva nevyžaduje ke svému provedení s ohledem na charakter novelizace žádné zákonné právní úpravy, proto vás, dámy a pánové, prosím o laskavé propuštění do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega David Šeich.

 

Poslanec David Šeich: Dámy a pánové, já se domnívám, že se nejedná o nikterak kontroverzní předlohu. Je to přistoupení k mezinárodní smlouvě, Budapešťské úmluvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách. Samozřejmě se nabízí několik otázek spojených s touto smlouvou - jaký praktický význam bude mít pro české dopravce, co to přinese, jaký je význam námořní plavby v České republice. Tyto otázky jistě mohou být zodpovězeny a kladeny také v průběhu druhého čtení a v průběhu projednání ve výboru. Samozřejmě se také nabízí otázka, zda Ministerstvo dopravy stihne připravit prováděcí předpis, který je k této mezinárodní úmluvě třeba, ale myslím si, že k této diskusi bude dostatek prostoru.

Navrhuji tuto smlouvu přikázat zahraničnímu výboru k projednání.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP