(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které se nikdo nehlásí, a proto ji končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat k projednání tento tisk zahraničnímu výboru. Nikdo jiný žádný jiný návrh nemá.

 

Proto zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, aby tento návrh byl přikázán zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování s pořadovým číslem 135 z přítomných 88 se 62 vyslovilo pro, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi i panu poslanci.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

55.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o podpoře, rozmísťování a používání
družicových navigačních systémů Galileo a GPS a navazujících aplikací
/sněmovní tisk 760/ - prvé čtení

 

Prosím, aby tento návrh uvedl pan ministr Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, je to nesmírně zajímavá dohoda, ale uznávám, že je možné se s ní seznámit ve výborech, pokud bude propuštěna do dalšího čtení. Je to skutečně perspektivní evropský program pro všechny sféry dopravy, je to umožnění satelitního řízení všech dopravních systémů.

Ve světě jsou dva systémy, které fungují, a postupně evropský systém, který se tvoří a vyvíjí, má ambici připojit se k těmto systémům a propojit v jeden globální systém. Tato smlouva, která je předložena Parlamentu k projednání, je úmluva mezi Spojenými státy americkými a mezi Evropskou unií, tak aby se budoucí evropský systém Galileo propojil s americkým systémem GPS. Právě pro zajištění vzájemné spolupráce a dosažení interoperability těch systémů je nezbytné, aby tato smlouva definovala technické podmínky pro všechny uživatele družicových satelitních systémů, a proto je nezbytné ten budoucí systém tvořit na základě těchto technických úmluv.

Ten systém Galileo je financován z Evropské unie z Fondu pro transevropské dopravní sítě a také se spolu s tím budeme setkávat ještě s dalšími navazujícími smlouvami o aplikacích a jistě ve všech výborech bude postupně tato smlouva a její aplikace jistě projednávána, protože je to nesmírně perspektivní věc.

Proto vás, vážené poslankyně, vážení poslanci, také znovu žádám i u této úmluvy, abyste ji propustili do druhého čtení, a těším se na debatu ve výborech.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Stanislav Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, vážená vládo, dámy a pánové. Ty podstatné věci tady už řekl pan ministr, chtěl bych jenom doplnit několik dalších slov.

Radionavigace, která je předmětem této smlouvy, znamená přesné určování poloh, času a navigace. Má tedy význam třeba i pro dopravu a má užití vojenské i civilní. Původně byly tyto systémy, resp. ten americký systém GPS vyvíjen jako vojenský, později byl zpřístupněn i k civilním účelům, ovšem s menší přesností, než je ta vojenská. Dnes už v těchto otázkách není třeba důležité při řízení nějakých střel, raket apod. zasáhnout bunkr, ale přímo zasáhnout třeba větrací otvor do toho bunkru. Tak přesné už jsou tyto metody a jejich vojenské využití. Pro civilní účely zdaleka taková přesnost není potřebná, ale má široké využití v národním hospodářství.

Co se týká evropského systému Glonas, tak vývoj se předpokládá ukončit v příštím roce. Cena je asi 1,1 mld. eur a v letech 2006 až 2007 se má i na ty pozemní systémy vynaložit přes dvě miliardy eur.

Pro nás je důležité, že tato smlouva na nás neklade žádné další finanční požadavky. Ty licence, které se platí na využití těchto satelitních systémů, už obsahují poplatky, a jestliže se připojíme k navrhované dohodě, tak to, co budeme platit, tak nedosáhne ani těch poplatků, které se platí za licence.

Česká republika tedy předpokládá využití obou systémů, jak toho existujícího amerického, tak i toho nového, modernějšího evropského systému Glonas. Já si dovoluji předpokládat, že v budoucnosti… Evropského systému Galileo. Já se opravuji. Glonas je systém další, který má vyvinut Ruská federace, a v budoucnosti je možné předpokládat, že i tento systém při zlepšení dalších vztahů mezi státy bude také využíván.

Tedy vzhledem k důležitosti doporučuji, aby tato dohoda byla projednána a propuštěna do druhého čtení, aby ji projednaly výbor zahraniční a také vzhledem k hospodářskému významu hospodářský výbor našeho parlamentu. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče, za vaši zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu a vzhledem k tomu, že se nikdo nehlásí, tak ji končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Organizační výbor navrhl přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nikdo jiný žádný jiný návrh nemá. (Poslanec Stanislav Fischer se hlásí.)

 

Zahajuji hlasování s pořadovým číslem 136. Ptám se, kdo je pro, přikázat věc zahraničnímu výboru. Kdo je proti?

Z přítomných 88 pro návrh 65, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Ještě pan kolega Fischer navrhoval hospodářský výbor. Omlouvám se. Ano, zaznělo to na mikrofon.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 137. Kdo je pro, přikázat tento návrh k projednání hospodářskému výboru? Kdo je proti?

Z přítomných 88 pro návrh 45, proti 8. I tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že jsme návrh přikázali k projednání zahraničnímu i hospodářskému výboru. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem je

 

56.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o statutu spolupracujícího státu
mezi vládou České republiky a Evropskou organizací
pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
/sněmovní tisk 719/ - prvé čtení

 

V zastoupení pana ministra Libora Ambrozka uvede tento návrh pan kolega Šimonovský.

 

Místopředseda vlády a ministr dopravy ČR Milan Šimonovský: Pane místopředsedo, dámy a pánové, už naposledy dnes si vám dovolím předložit v zastoupení pana ministra Ambrozka tuto dohodu.

Hlavním posláním té evropské organizace EUMETSAT je vývoj a provoz evropských meteorologických družic, které jsou zásadním zdrojem informací o stavu a vývoji atmosféry v evropském regionu. Česká republika je už jednou z posledních zemí, nebo dokonce poslední zemí střední Evropy, která nemá zatím žádnou formu členství v této organizaci, a přístup k informacím z meteorologických družic je řešen pouze na základě dvoustranné dohody mezi Českým hydrometeorologickým ústavem a organizací EUMETSAT. Ta smlouva je platná do konce letošního roku.

V této organizaci EUMETSAT jsou dvě formy členství - jedno je plnohodnotné, které opravňuje samozřejmě členské státy ke všem základním rozhodováním o vývoji družic a umožňuje neomezený přístup k veškerým informacím. To ovšem je velice drahá forma členství, proto novější formou členství je přidružené členství, ke kterému zatím přistoupily nové kandidátské země v Evropské unii, a pan ministr Ambrozek jako předkladatel doporučuje, aby byla zvolena právě tato forma - přidruženého členství.

Myslím si, že je toto členství velice užitečné pro Českou republiku, a proto vás žádám, dámy a pánové, abyste také tuto dohodu o statutu spolupracujícího státu propustili do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Slovo má pan poslanec Stanislav Fischer.

 

Poslanec Stanislav Fischer: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, nejprve bych se chtěl omluvit vám, pane předsedo, i Sněmovně za poněkud zmatený výklad při předchozí zprávě. Bylo to způsobeno tím, že jsem seděl na podvýboru pro síťová odvětví a netušil jsem, že budou teď projednávány tyto zprávy.

K Dohodě o statutu spolupracujícího státu pro využívání družic EUMETSAT bych chtěl doplnit to, co už zde řekl pan ministr, že meteorologické družice Evropské kosmické agentury založilo sedmnáct států. Teď má osmnáct členů.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP