(18.00 hodin)
(pokračuje Fischer)

Jsou to všechny původní země Evropské unie, ta patnáctka. Dále je tam také Švýcarsko a Norsko. Zatím je také přidruženo pět zemí z východní Evropy a přistoupení k dohodě by mělo napravit stávající situaci, kdy jsme poslední zemí ve střední Evropě, která se k této dohodě ještě nepřipojila.

Pochopitelně, jak vidíte také v televizi a znáte možná z praxe, tak tyto družice už používáme, ta data se využívají. V současné době Český hydrometeorologický ústav, který tuto činnost zprostředkovává, platí přes 120 tisíc eur ročně za licenci k jejich používání.

Plné členství znamená, že členské státy rozhodují o vývoji družic, plně využívají informace, dostávají zakázky na vývoj a výrobu družic i pozemního zařízení a mají také své občany jako zaměstnance EUMETSATu. To, že budeme přidruženými členy, jak doufám, bude pro nás znamenat nižší poplatky, pozorovatelský statut, který neumožňuje hlasovat. Ale jinak budeme mít plná práva - přístup k datům, ovšem omezený přístup k softwaru. Družice EUMETSAT jsou využívány pochopitelně pro civilní i vojenské účely. My se zaměřujeme hlavně na meteorologii a životní prostředí. Očekáváme, že ty poplatky, které budeme platit jako přidružení členové, budou postupně narůstat, ale počítá se s tím, že do pěti let bychom se měli stát plnoprávným členem tohoto sdružení a mít potom všechna práva. V případě plného členství nyní roční poplatky činí 1,5 milionu eur.

Je třeba tento legislativní proces zakončit ještě letos vzhledem k tomu, že předchozí dohody vyprší, a také abychom mohli být přidruženými členy už od příštího roku.

Je to smlouva prezidentské kategorie, která vyžaduje souhlas obou komor Parlamentu České republiky, a vzhledem k jejímu významu doporučuji, abyste dohodu podpořili a aby byla přikázána zahraničnímu výboru k projednání. A kromě toho také výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí, protože je důležitá i pro práce, které se provádějí v oblasti životního prostředí.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru a výboru pro regionální rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 

Rozhodneme nejprve o přikázání zahraničnímu výboru. Zahájil jsem hlasování číslo 138. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 89 pro návrh 63, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Zahajuji hlasování číslo 139. Kdo souhlasí s tím, aby tento návrh byl přikázán výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí? Kdo je proti?

Z přítomných 89 pro návrh 43, proti 11. Tento návrh nebyl přijat.

 

Končím projednávání tohoto bodu.

 

Dalším bodem je bod číslo

 

57.
Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá
Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 185 o průkazech totožnosti námořníků
(revidovaná), přijatá na 91. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 2003
/sněmovní tisk 729/ - prvé čtení

 

Prosím, aby tento návrh uvedl pan ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach.

 

Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí ČR Zdeněk Škromach: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, páni poslanci. Dovolte, abych uvedl stanovisko k instrumentům MOP přijatým na 91. zasedání Mezinárodní organizace práce v roce 2003. V tomto roce proběhla v Ženevě 91. Mezinárodní konference práce, na níž byla přijata Úmluva Mezinárodní organizace práce číslo 185 o průkazech totožnosti námořníků, revidovaná. Na základě článku 19. Ústavy Mezinárodní organizace práce je vláda České republiky povinna předložit tuto úmluvu do jednoho roku od přijetí Parlamentu k informaci.

Cílem této úmluvy je s ohledem na mezinárodně bezpečnostní situaci po teroristických útocích v New Yorku v roce 2001 zvýšit ochranu dokladů námořníků proti padělání či jinému zneužití. Základem přijaté úpravy je využití moderních identifikačních technologií na bázi tzv. biometrických prvků, které spočívají v převodu otisků prstů držitele průkazu za pomoci zvláštního algoritmu do unikátního číselného řetězce. Dalším významným činitelem má být pravidelné prověřování bezpečnostních a technologických postupů při výrobě a vydávání těchto průkazů, jakož i úzká mezinárodní spolupráce při ověřování jejich platnosti.

V rámci vnitrostátního posuzování úmluvy bylo konstatováno, že její ratifikace bude mít význam především pro české občany pracující v námořních profesích. S ohledem na předpokládaný vysoký ratifikační potenciál, zejména u nejvýznamnějších států v oblasti námořní dopravy a přepravy, by nepřistoupení České republiky k této úmluvě znamenalo zásadní zhoršení možnosti výkonu práce českých námořníků. Ratifikace se proto výhledově jeví jako žádoucí.

V současnosti však není vyjasněno technické zabezpečení vydávání průkazů s identifikačními prvky na bázi biotechnologií předpokládaných úmluvou, protože o nutných standardech bylo rozhodnuto teprve v letošním roce a podle posledních informací byly testy potřebných technologií zahájeny v rámci Mezinárodní organizace práce až ve druhé polovině srpna. Z toho důvodu také není zatím možné vyčíslit finanční dopady eventuální ratifikace. Vláda České republiky proto na svém zasedání 9. června rozhodla prozatím nepředložit návrh na ratifikaci úmluvy, přičemž uložila ministru dopravy přihlížet k požadavkům úmluvy s cílem vytvořit podmínky pro její budoucí ratifikaci.

Vyplývá z toho, že v podstatě by pro informaci tuto úmluvu měl projednat příslušný výbor a potom ve druhém čtení by bylo konstatováno, že tato úmluva nebude ratifikována.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Tak uvidíme. Slovo má zpravodaj pro prvé čtení pan kolega Miroslav Krajíček.

 

Poslanec Miroslav Krajíček: Děkuji, pane místopředsedo. Já si myslím, že pan ministr Škromach podal vyčerpávající zprávu o obsahu Úmluvy Mezinárodní organizace práce o průkazech totožnosti námořníků, a proto má zpravodajská zpráva bude velmi stručná. Ztotožňuji se se stanoviskem vlády, které doporučilo vzít tuto Úmluvu Mezinárodní organizace práce na vědomí. Tím její propuštění do druhého čtení doporučuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí. Rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Předseda Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhl přikázat předložený návrh k projednání výboru pro sociální politiku a zdravotnictví. Má někdo jiný návrh? Nemá.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 140. Kdo souhlasí s tímto návrhem, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Z přítomných 89 pro návrh 63, proti nikdo. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Zahajuji projednávání bodu číslo

 

58.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou
Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání
a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice
a v Maďarské republice, podepsaná v Budapešti dne 6. května 2004
/sněmovní tisk 742/ - prvé čtení

 

***
Přihlásit/registrovat se do ISP