(18.20 hodin)
(pokračuje Schwippel)

Předkládací zpráva rovněž obsahuje zvláštní větu, že cílem úmluvy je spravedlivé rozdělení nákladů souvisejících s azylovým řízením mezi členské státy. V této souvislosti vzniká otázka, co takové spravedlivé rozdělení znamená, jaké nároky a náklady budou z takového rozdělení vyplývat, a obecně, co česká vláda připravuje v rámci azylové oblasti např. tzv. evropské ústavní smlouvy, která, jak známo, manévrovací prostor pro členské státy dále významným způsobem zužuje.

Dovolte mi zopakovat, že předkládanou smlouvu nepovažuji za konfliktní a k tomuto vystoupení jsem byl vyprovokován pouze alibistickou formulací předkládací zprávy, která na některé problémy sama nepřímo upozornila. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Nikdo další se do obecné rozpravy nehlásí, rozpravu končím.

Budeme se zabývat návrhem na přikázání. Navrhuji přikázat tento návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nikdo se nehlásí.

 

Zahajuji hlasování číslo 142. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 87 pro 53, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Zahajuji projednávání dnes posledního bodu, a to

 

60.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol
k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc,
přijatý v Moskvě dne 4. října 2001
/sněmovní tisk 770/ - prvé čtení

 

Prosím, aby tento návrh uvedl místopředseda vlády a ministr spravedlnosti Pavel Němec.

 

Místopředseda vlády a ministr spravedlnosti ČR Pavel Němec: Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dovolte, abych uvedl další bod této schůze, a sice vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc, přijatý 4. října 2001 v Moskvě.

Česká republika je smluvní stranou Evropské úmluvy o předávání žádostí o právní pomoc, která byla publikována ve Sbírce mezinárodních smluv pod číslem 110/2000. Dodatkový protokol, který tuto úmluvu významným způsobem doplňuje, vstoupil v platnost dne 1. 10. 2002 a vláda České republiky přijetí Dodatkového protokolu schválila v prosinci 2003.

Podnětem přijetí Dodatkového protokolu bylo dlouholeté úsilí členských států Rady Evropy a členských států úmluvy o zvýšení účinnosti poskytování právní pomoci při její praktické aplikaci. Úmluva si vytkla za cíl odstranit ekonomické překážky bránící přístupu občanům k soudům a umožnit ekonomicky slabším osobám lépe uplatňovat jejich práva.

Dodatkový protokol upravuje také spolupráci mezi ústředními orgány smluvních států při provádění úmluvy, dále upravuje komunikaci mezi advokátem a žadateli a rozšiřuje v souladu s judikaturou Evropského soudu pro lidská práva tzv. právo na spravedlivý proces a na svobodný přístup k soudům jakožto práva, která jsou zaručena v článku 6 Úmluvy o lidských právech výslovně pro trestní řízení a na všechny ostatní typy řízení, tedy ve věcech občanských, obchodních a správních. Dodatkový protokol také obsahuje ustanovení směřující ke zvýšení účinnosti styku ústředních orgánů a rychlosti při vyřízení žádosti při provádění úmluvy.

Provádění Dodatkového protokolu si nevyžádá změny v českém právním řádu, text je v souladu s obecně uznávanými zásadami mezinárodního práva a nedotýká se závazků z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

Po odsouhlasení oběma komorami Parlamentu České republiky se Dodatkový protokol stane v souladu s Ústavou České republiky součástí právního řádu a jeho ustanovení budou mít při konkrétní aplikaci přímou účinnost.

Dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o projednání tohoto návrhu Poslaneckou sněmovnou.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane ministře. Slovo má pan kolega Jiří Karas.

 

Poslanec Jiří Karas: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, podrobně jsem prostudoval sněmovní tisk 770 a mohu s klidným svědomím vážené Poslanecké sněmovně doporučit, aby tento vládní návrh propustila do druhého čtení a aby jej přikázala k projednání zahraničnímu výboru.

Dámy a pánové, děkuji za vlídné přijetí a za pozornost.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Děkuji, pane poslanče. Já vám věřím, a proto se nebudu ptát, co je obsaženo v článku 4 navrhovaného textu, protože nepochybně víte, co je tam psáno, neboť jste to podrobně prostudoval.

Otevírám obecnou rozpravu. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zahraničnímu výboru. Nikdo nemá jiný návrh.

 

Zahajuji hlasování číslo 143. Kdo je pro? Kdo je proti?

Z přítomných 93 pro návrh 64, proti 1. Návrh byl přijat.

 

Tím končím projednávání bodu 60 a dnešní jednání. Budeme pokračovat zítra v devět hodin. Prvním bodem je hlasování o státním rozpočtu, poté bod 72 - pozemní komunikace, bod 74 - energetický zákon, bod 101 - bezúplatné převody z Fondu dětí a mládeže a pak by měla následovat třetí čtení.

Končím dnešní jednání.

 

(Jednání skončilo v 18.27 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP