(11.30 hodin)
(pokračuje Říman)

Třetí poznámka se týká té poslední části nehlasovatelné, kde bych chtěl všechny ty z vás, kteří podávali pozměňovací návrhy, už to tady zaznělo od některých nedočkavců ještě dříve, než byla procedura, že celá řada pozměňovacích návrhů se díky - a vážných pozměňovacích návrhů - se díky této navržené proceduře stane automaticky nehlasovatelnými. Uvedu příklad: Je tady debata o bodovém systému a odsouhlasením procedury, tak jak byla navržena, by došlo k tomu, že pozměňovací návrhy, které buďto bodový systém neakceptují, tedy navrhují ho vypustit, anebo bodový systém nějakým způsobem modifikují, tak všechny tyto návrhy by se staly automaticky nehlasovatelnými. Takže ti z vás, a to se netýká pouze bodového systému, ale samozřejmě dalších pozměňovacích návrhů, ti z vás, kteří mají zájem na tom, aby se o jejich pozměňovacích návrzích hlasovalo, tak by měli teď v tomto okamžiku uplatnit požadavek na přednostní hlasování o jejich pozměňovacích návrzích, tak jak to už někteří učinili. To je moje třetí poznámka.

A čtvrtá poznámka se už týká mne také jako jednoho z předkladatelů pozměňovacích návrhů, kdy v souladu s tím, co jsem řekl před chvílí, požaduji, aby se pozměňovací návrhy pod písm. Q, tedy Q2, Q4 a Q14, které byly označeny jako nehlasovatelné, aby se o nich hlasovalo ještě dříve, než se bude hlasovat o těch pozměňovacích návrzích, které tyto pozměňovací návrhy činí nehlasovatelnými.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Římanovi. Hovořit bude pan poslanec Plachý, po něm pan poslanec Gongol.

 

Poslanec Jaroslav Plachý: Vážený pane předsedající, vážená vládo, dámy a pánové, pokud bude akceptován návrh mého předřečníka, aby pozměňovací návrhy hospodářského výboru byly upřednostněny, jsem si vědom, že to, co žádám, je již bezpředmětné. Ale pro jistotu, že by akceptovány nebyly, navrhuji a žádám samostatné a přednostní hlasování o pozměňovacích návrzích hospodářského výboru A14, A43. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Plachému. Nyní se slova ujme pan poslanec Gongol, připraví se pan poslanec Patera.

 

Poslanec Jaroslav Gongol: Pozorně jsem poslouchal proceduru a mám připomínku, aby před bodem A81 bylo hlasováno o bodech V1 a V2. Ta osmdesátjednička, to je vlastně ta tabulka bodového systému za porušování bezpečnostních předpisů.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Gongolovi. Hovořit bude pan poslanec Patera, připraví se pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Miloš Patera: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, u pozměňovacího návrhu uvedeného pod bodem D bych vás žádal, aby se hlasovalo o bodu D1 a D3 společně, poněvadž všechny tři body spolu úzce souvisí a týkají se pojištění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Paterovi. Prosím, aby se slova ujal pan poslanec Melčák.

 

Poslanec Miloš Melčák: Děkuji, pane místopředsedo. Vážení kolegové, dovolte mi, abych doporučil, aby se pozměňovací návrhy A31 a A32, resp. pozměňovací návrhy W16 a W17, hlasovaly společně, protože se jedná o stejný problém, tzn. ponechání rychlosti 80 km jako nejnižší rychlosti na dálnicích, nebo její snížení na 60 km. Kdybychom je hlasovali zvlášť, mohli bychom se dopustit chyby v tom, že některý z těch návrhů neprojde.

Současně vás žádám, pokud nebude přijato schéma, že nejprve budeme hlasovat o áčku, abychom v případě, že dojde na hlasování o pozměňovacích návrzích o tom v podstatě jiném systému bodovém, abychom společně hlasovali o pozměňovacích návrzích W30, W36, W37, W38, W39, W40, W41, W43, W66, W67, W68, W69, W70, W71, W72, W73, které stojí proti pozměňovacím návrhům A1 až 74, resp. A81 až 88 a A90 až A95.

Dále potom si myslím, že je možné některé návrhy upřesnit, ale toto bylo to podstatné sjednocení, aby těch hlasování bylo co nejméně.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Melčákovi. O slovo se přihlásil pan poslanec Sehoř.

 

Poslanec Karel Sehoř: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, chtěl bych kvantifikovat to, co jsem řekl již v úvodní rozpravě. Chci, aby se hlasovalo o I7, tzn. odebírání řidičáku policistou, před prvním hlasováním o áčkách, tzn. A66, které by ten můj návrh posunulo do nehlasovatelných. Čili před A66 I7.

Z téhož důvodu, a to se jedná o celý bodový systém, aby se o I8 hlasovalo před A71.

Ještě bych chtěl upozornit, že až budeme hlasovat o A46, tak doporučuji nepřijmout ho, protože můj I1 je daleko lepší, správnější a jistě chceme mít legislativu přehlednější.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Sehořovi. K proceduře už nechce nikdo vystoupit? Ještě pan poslanec Hrnčíř. Slovo má pan poslanec Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Hrnčíř: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, paní poslankyně, páni poslanci, využívám tímto výzvy svého kolegy poslance Římana, abych trval na tom, aby se o mém pozměňovacím návrhu pod písmenem H1, 2, 3 hlasovalo a nestal se nehlasovatelný tím, že by byla schválena jiná tabulka, neboli přesněji řečeno příloha porušení pravidel silničního provozu.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Hrnčířovi. V tuto chvíli je prostor pro pana zpravodaje, který má, tak jak jsem sledoval rozpravu, v první řadě za povinnost vysvětlit, jak se některé návrhy staly nehlasovatelnými, protože to je klíčové pro naše další rozhodování. To není moje otázka, to je otázka, která byla vznesena v rozpravě o proceduře, a myslím si, že tato otázka je relevantní.

 

Poslanec Miloslav Kala: Vážený pane předsedající, ten důvod, proč jsme takto postupovali, byla snaha zjednodušit a hlavně časově zkrátit hlasování, nicméně je to legitimní návrh. Já jako zpravodaj souhlasím s tím, že budeme hlasovat i o návrzích, které přečetl pan poslanec Říman v části druhé, tzn. jednotlivé návrhy pod bodem A.

Co se týče ostatních návrhů, ty jsou ale potom s touto filozofií v rozporu, protože nemůžeme upřednostnit hlasování o nějakém jiném návrhu, který byl podán později. Proto si dovolím trvat na proceduře s tou úpravou, že tedy budeme hlasovat v rámci druhého bloku o návrzích A8, A11 atd., končí to A110. Samozřejmě souhlasím se společnými hlasováními pana poslance Plevy D1, D3 a pana - nevím teď jméno, omlouvám se - pod názvem O2 O3.

Toto je můj upřesněný návrh procedury.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP