(16.10 hodin)
(pokračuje Emmerová)

Ze zjištění, která jsem prováděla předtím, než bych vydala jakékoliv rozhodnutí, upozorňuji, a předtím než bych vydala jakékoliv rozhodnutí, vyplývá, že řada zdravotnických zařízení s vyšším objemem prostředků na platy ve svých plánech počítala. V některých případech však uvedené rozhodnutí o zvýšení dalšího platu za druhé pololetí může mít vliv na zhoršení hospodářského výsledku a v tom případě bude nezbytné, aby takové zdravotnické zařízení přijalo ekonomická opatření za účelem rychlé stabilizace.

Chci paní poslankyni Talmanovou ujistit, že ode mne nejde o žádné předvolební tahy. Domnívám se, že zdravotníci mají relativně málo peněz oproti jiným vysokoškolákům jiného typu v naší republice a že je na místě, aby se jejich finanční odměny permanentně a pozvolna zvyšovaly. Jenomže jsou mi pořád připomínány právě akciové společnosti. Tam právě plat tedy nestoupá, naopak stagnuje, a dokonce je zaznamenán propad mezi tímto rozdílem v odměňování podle platu nebo podle zákona o mzdě, propad asi 7 000 korun u lékaře. Samozřejmě u sestry je to obdobné v určité adekvátní relaci.

Takže já žádné předvolební tahy nedělám, ani to nemám zapotřebí, a tohle to je můj permanentní názor, že zdravotníci by měli být odměněni podle velmi náročné a zodpovědné práce a jejího plnění.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní ministryni Miladě Emmerové. Paní poslankyně Lucie Talmanová nevyužije svého práva na doplňující otázku.

Paní a pánové, nemýlím-li se, tím čas určený pro ústní interpelace je vyčerpán. Vyhlašuji čtyřminutovou přestávku do 16.15 hodin.

V 16.15 hodin budeme pokračovat projednáváním rozjednaného bodu. Jako první v přerušené rozpravě bude pokračovat svým vystoupením poslanec Ludvík Hovorka.

 

(Jednání bylo přerušeno na čtyři minuty.)

 

Dámy a pánové, budeme pokračovat v bodě, který je rozjednán, který se zove

 

74.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb.,
o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích
a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 641/ - třetí čtení

 

Pan ministr Milan Urban už našel cestu k lavici zpravodajů. Pan zpravodaj Oldřich Vojíř je o totéž žádán. (Po chvilce.) Mohu poprosit kolegy z Občanské demokratické strany, aby pozvali pana Vojíře, aby ho informovali...? Už je zde, výborně.

Prosím, aby se v rozpravě k proceduře ujal slova pan poslanec Ludvík Hovorka, který byl díky jednacímu řádu přerušen ve své řeči. Ostatní prosím o klid.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené dámy a vážení pánové, chtěl bych jenom k té navržené proceduře - když jsem byl přerušen, chtěl jsem navrhnout předřazení bodu H3, který je navržen ve variantách, před hlasování o A59 s tím, že jsou navrženy čtyři varianty. Chtěl bych, aby se nejdříve hlasovala varianta jedna bodu H3, potom, pokud neprojde, varianta H2, pokud neprojde, tak varianta H3. Varianta H4 je identická s návrhem H59 a ještě s návrhem dalšího kolegy. Potom bych chtěl ještě dopředu upozornit, že tak jak jsem navrhl samostatné hlasování o ostatních bodech H, tak opět v bodě H7 je navrženo hlasování ve variantách. Zase bych chtěl, aby jednotlivé varianty byly hlasovány sestupně. Nejprve varianta H7 varianta jedna, když neprojde, varianta dvě, když neprojde, varianta tři a poté varianta čtyři.

Dále k navržené proceduře, kterou tady popisoval pan zpravodaj, k hlasování o A51, 52 a 53, tak bych chtěl, aby bylo hlasováno samostatně o bodu 51, potom A52 a potom bodu 53.

Děkuji za pozornost.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP