(9.20 hodin)
(pokračuje Vymětal)

To lze provést až poté, co Sněmovna odsouhlasí zkrácení lhůty, pak je možné o tom hlasovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Takže návrh by byl podán potom znovu, třeba zítra ráno, tak jak je to podle jednacího řádu, v první půlhodině. - Prosím, pane ministře.

 

Ministr financí ČR Bohuslav Sobotka Já bych chtěl jen zopakovat - já jsem navrhl dvě věci - za prvé, aby byl tento bod ve třetím čtení zařazen jako první bod v pátek, a druhá věc, kterou jsem navrhl, byla zkrátit lhůtu mezi druhým a třetím čtením na čtyřicet osm hodin. To jsou tedy dva procedurální návrhy, které jsem předložil. Chtěl bych požádat, aby o nich bylo hlasováno v tu chvíli, kdy by o nich procedurálně hlasováno býti mělo.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já to chápu tak, že to zkrácení lhůty se dá navrhnout, až bude probíhat rozprava ve druhém čtení, dříve se o tom hlasovat nedá.

Prosím, ještě pan poslanec Vymětal.

 

Poslanec Karel Vymětal: Ještě jednu poznámku si dovolím. - Ovšem zařadit to do třetího čtení lze teprve poté, co bude zkrácena lhůta. To znamená, že zatím se nedá hlasovat o žádném z těchto návrhů. Ale je možné je samozřejmě zaregistrovat.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Můžeme se takto dohodnout. Takže prozatím by byl ten návrh stažen a vrátíme se k němu nejdříve zítra ráno.

Viděl jsem hlásit se také paní poslankyni Horníkovou. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Zdeňka Horníková: Vážený pane předsedající, dovolím si přednést návrh na vyřazení bodu č. 45, sněmovní tisk 759, z pořadu 37. schůze, a zařadit projednání tohoto tisku na příští schůzi. Tento návrh předkládám po dohodě a na přání hejtmana Královéhradeckého kraje.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, vyřazení bodu č. 45.

Hlásí se pan poslanec Bratský jako další.

 

Poslanec Petr Bratský: Dobrý den. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, já bych si dovolil navrhnout, aby bod č. 3, sněmovní tisk 747, byl přeřazen na čtvrtek jako první bod po obědě.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To nejde.

 

Poslanec Petr Bratský: Aha. Takže jako poslední bod před obědem, podle předsedajícího. Jde o bod č. 3, sněmovní tisk 747, navrhuji přeřadit na čtvrtek dopoledne, nejlépe jako poslední bod před obědem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Já se omlouvám, ale to je dost nešikovné, to se těžko odhadne tomu řídícímu. Nemohlo by to být jako druhý bod ráno? (Ano.) Dobře, bod č. 3 jako druhý bod ráno ve čtvrtek.

Teď jsem viděl pana poslance Bičíka.

 

Poslanec Milan Bičík: Vážený pane předsedající, dovolil bych si navrhnout, aby bod č. 93, sněmovní tisk č. 598, byl předřazen před bod č. 85, tedy sněmovní tisk 731. V obou případech se jedná o zprávy o likvidaci Fondu dětí a mládeže v likvidaci, a body jsou nelogicky zařazeny. Bod č. 93 se týká zprávy k 31. 12. 2003 a bod č. 85 zprávy se stavem k 31. 5. letošního roku, je tedy tento postup logičtější. Děkuji.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, navrhujete tedy pouze bod č. 93 předřadit před bod č. 85 z důvodů logiky. Takže o tom budeme také hlasovat.

Hlásí se pan poslanec Braný.

 

Poslanec Petr Braný: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, navrhuji vyřadit z programu bod č. 3, tisk 747 - je to zjednodušeně řečeno rozpočtové určení daní - a to z důvodu, že to ještě nebylo projednáno ve výborech, takže z toho důvodu by bylo druhé čtení zdlouhavé a myslím značně komplikované, a myslím, že by měl být dán prostor pro jednání určeným výborům. Navrhuji tedy, aby byl tento bod stažen z dnešního programu.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: To je ten bod, který poslanec Bratský navrhoval zařadit na čtvrtek jako druhý bod ráno, takže vy navrhujete ho úplně vyřadit. (Ano.) Dobrá.

Vážení kolegové, kdo ještě? - Pan poslanec Václavek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Václavek: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, navrhuji vyřadit z tohoto jednání body č. 23 a 35 s ohledem na to, že by měly být projednávány v souvislosti se státním rozpočtem.

 

Předseda PSP Lubomír Zaorálek: Ano, 23 a 35 vyřadit.

Ptám se, jestli ještě někdo navrhuje nějakou změnu programu? (Nikdo se nehlásil.) Pokud je to vše, budeme hlasovat.

Vážené kolegyně a kolegové, budeme hlasovat o návrzích tak, jak zazněly postupně, já ještě jenom zazvoním.

Nejdříve zazněl můj návrh zařadit nový bod, Návrh usnesení k úpravě podrobnějších pravidel jednání Poslanecké sněmovny. Myslím, že na grémiu jsme si řekli, o co jde, takže by tu neměl být konflikt. Nejdříve tedy o zařazení tohoto bodu na čtvrtek jako první bod - Návrh usnesení k úpravě podrobnějších pravidel jednání Poslanecké sněmovny.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 4 z přítomných 171 poslanců pro hlasovalo 150, proti 1, takže tento návrh byl přijat.

 

A teď tedy návrhy vaše.

 

Jako první byl návrh paní poslankyně Orgoníkové. Paní poslankyně navrhovala, aby bod č. 60, to je ta sociální podpora, byl zařazen jako první bod v bloku třetích čtení ve středu. Je to jasné, ano?

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 5 se z přítomných 173 poslanců pro vyslovilo 118 poslanců, proti bylo 5, takže tento návrh byl přijat.

 

Další návrh byl návrh pana poslance Skopala, který navrhoval bod č. 13, senátní návrh zákona o spotřební dani, zařadit jako první bod ve čtvrtek po interpelacích; poté co proběhnou všechny interpelace, tak tento bod zařadit jako první.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 6 přítomno bylo 173, pro hlasovalo 111, proti 21. Návrh byl přijat.

 

Pak tady byl návrh paní poslankyně Hany Šedivé. Ta navrhovala, aby bod č. 86, to jsou ty nemovitosti Fondu dětí a mládeže, byl zařazen jako první bod na dnešní jednání po poledni, čili první bod dnes po polední pauze.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování má pořadové číslo 7. Přítomno bylo 174 poslanců, pro hlasovalo 123, proti 22, takže tento návrh paní poslankyně byl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP